งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2548

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2548"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2548
เนื้อหา 1. กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2. ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาให้ครบทุกกลุ่ม

2 โครงสร้าง กลุ่มภาษา 9 หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ (9 หน่วยกิต) 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3. ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน ข. วิชาเลือก (6 หน่วยกิต) 1. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3. ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 4. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม 5. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม 6. ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม 7. สนทนาภาษาจีนในการทำงาน 8. สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน 9. สนทนาภาษาเกาหลีในการทำงาน

3 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 1. จริยธรรมและทักษะชีวิต 2. วิถีไทยและวิถีโลก ข. วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 1. สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต 2. จิตวิทยาและการพัฒนาตน 3. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 4. ทวารวดีศึกษา 5. กฎหมายในชีวิตประจำวัน

4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 1. สารสนเทศและเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 2. การคิดและการตัดสินใจ ข. วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 1. วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 2. วิทยาศาสตร์การกีฬาและ นันทนาการ 3. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 4. เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 5. เทคโนโลยีสารสนเทศ

5 นักศึกษาทุกสาขาเลือกอีก 3 หน่วยกิต

6 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ม.ธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ม.ธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) นักศึกษาต้องศึกษาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรศึกษาทั่วไปซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัย นักศึกษาทุกคน ต้องเรียน (21 หน่วยกิต) ส่วนที่ 2 เป็นหลักสูตรของแต่ละคณะ (9 หน่วยกิต) รวม 30 หน่วยกิต

7 ส่วนที่ 1 เป็นหลักสูตรกลาง นักศึกษาทุกคนต้องเรียน (21 หน่วยกิต)
ส่วนที่ 1 เป็นหลักสูตรกลาง นักศึกษาทุกคนต้องเรียน (21 หน่วยกิต) 1. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ (3 หน่วยกิต) 2. สหวิทยาการสังคมศาสตร์ (3 หน่วยกิต) 3. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3 หน่วยกิต) 4. คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ (บังคับเลือก 1 วิชา) (3 หน่วยกิต) 5. การใช้ภาษาไทย (3 หน่วยกิต) 6. ภาษาต่างประเทศ บังคับ 1 ภาษา 2 วิชา (6 หน่วยกิต) บางคณะอาจกำหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น รัสเซีย เยอรมัน เกาหลี เป็นต้น

8 ส่วนที่ 2 เป็นหลักสูตรของแต่ละคณะ (9 หน่วยกิต)
นักศึกษาเลือกศึกษาตามข้อกำหนดของแต่ละคณะ หรือเลือกรายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 ใน 5 กลุ่มของวิชาบูรณาการดังนี้ ( 3 วิชา 9 หน่วยกิต) 1. หมวดมนุษยศาสตร์ เช่น ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา พัฒนาการของโลกสมัยใหม่ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมไทย เป็นต้น 2. หมวดสังคมศาสตร์ เช่น มนุษย์กับสังคม กฎหมายในชีวิตประจำวัน

9 ส่วนที่ 2 เป็นหลักสูตรของแต่ละคณะ (ต่อ)
3. หมวดวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เช่น มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน สถิติพื้นฐาน รากฐานคณิตศาสตร์ เป็นต้น 4. หมวดภาษา เช่น การเขียนรายงานวิชาการ การเขียนเพื่อการสื่อสาร ในองค์กร หรือภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 1 วิชา 5. หมวดพลานามัย เช่น โยคะเพื่อสุขภาพ ศิลปะป้องกันตัว นันทนาการ การเจริญสติและฝึกสมาธิ ว่ายน้ำ เทนนิส เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2548

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google