งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง 中国货币 (สกุลเงินจีน) ช่วงชั้นที่ที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูนาฎหทัย สิทธิบุญ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”จังหวัดระยอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง 中国货币 (สกุลเงินจีน) ช่วงชั้นที่ที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูนาฎหทัย สิทธิบุญ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”จังหวัดระยอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง 中国货币 (สกุลเงินจีน) ช่วงชั้นที่ที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูนาฎหทัย สิทธิบุญ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”จังหวัดระยอง

2 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ต ๑
มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

3 วัตถุประสงค์ ๑. อ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง ๒
วัตถุประสงค์ ๑. อ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง ๒. บอกความหมายของคำศัพท์ได้ ๓.เขียนคำศัพท์ตัวอักษรจีนในบทเรียนได้ ๔. สามารถสนทนาการแลกสกุลเงินเป็นประโยคสั้นๆได้

4 คำถามคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด เงินมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างไร คำถามประจำหน่วย เหตุใดทุกประเทศไม่ใช้สกุลเงินเดียวกัน คำถามประจำบท - สกุลเงินจีนเรียกว่าอะไร

5 เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมินการพูด เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน
ดี ( 3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง(1 คะแนน) ความถูกต้อง มีข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยสามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ค่อนข้างมีข้อผิดพลาดที่ทำให้เข้าใจเรื่องได้ยากในบางประโยค มีข้อผิดพลาดมากทำให้ฟังเข้าใจยากนักเรียนไม่สามารถพูดได้ คำศัพท์ ใช้จำนวนคำศัพท์ได้ดีและใช้คำศัพท์ได้ถูกต้อง ใช้จำนวนคำศัพท์ได้ค่อนข้างดีและใช้คำศัพท์ได้ถูกต้อง ใช้จำนวนคำศัพท์ได้เพียงเล็กน้อย ใช้คำศัพท์ผิด ความคล่องแคล่ว สื่อสารในสิ่งที่ต้องการพูดโดยไม่ลังเลหรือรีรอ สื่อสารในบางเรื่องยังไม่ดีนัก ลังเลที่จะพูด ไม่สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว

6 เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน - ประเมินตามสภาพจริงโดยครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด แบบประเมินการพูด แบบรูบริกส์ ดี พอใช้ ปรับปรุง

7 แบบประเมินการการพูด เกณฑ์การประเมิน ความถูกต้อง คำศัพท์ ความคล่องแคล่ว
ระดับคะแนน ดี ( 3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง(1 คะแนน) ความถูกต้อง คำศัพท์ ความคล่องแคล่ว หมายเหตุ : คะแนน 7-9 = ดี คะแนน 4-6 = พอใช้ คะแนน 0-3 = ปรับปรุง ผลการประเมินอยู่ในระดับ ______________________

8 ภาระ/ชิ้นงาน รายงานเรื่องสกุลเงิน แบบทดสอบหลังเรียน
รูปภาพตัวอย่างเงินจีน


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง 中国货币 (สกุลเงินจีน) ช่วงชั้นที่ที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูนาฎหทัย สิทธิบุญ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”จังหวัดระยอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google