งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ น่ารู้กับภาษาไทยวันนี้ ชื่อครูผู้สอน ครูจารุวรรณ ศรีอิสาณ

2 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานในประเด็นต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ เรียนรู้กับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เรียนรู้กับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกวิธี เรียนรู้การใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม

3 แนวคิดโครงงาน (GRASP)
เป้าหมาย ทุกคนที่ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน บทบาท การศึกษาผ่านเครื่องมือสื่อสาร ได้ดี บุคคลที่เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน ทุกคนในชุมชน ชุดกิจกรรม ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง ผลงาน โครงงานศึกษาภาษาไทยในท้องถิ่น

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด ใช้ภาษาอย่างไรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คำถามประจำหน่วย ในท้องถิ่นของตนใช้ภาษาพูดลักษณะเดียวกันหรือไม่ ภาษาไทยที่ใช้แตกต่างกันมากเพียงใด คำถามประจำบท การเขียนภาษาไทย กับการพูด สื่อสารถูกต้องมากที่สุดหรือไม่

5 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ วิธีการ
แบบฝึกทักษะการเขียน การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน แบบฝึกทักษะกระบวนการอ่าน เขียน และการพูด วิธีการ ศึกษาการใช้ภาษาไทยของทุกคนในชุมชน เปรียบเทียบการใช้ภาษาไทยในชุมชนของตนและชุมชนใกล้เคียง ทดสอบการใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ ทุกระยะๆ

6 บทสรุปของโครงงาน


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google