งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 ผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตทันตแพทย์
จำแนกตามคุณลักษณะบัณฑิต คุณลักษณะบัณฑิต ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 1. ด้านความรู้ความสามารถทาง วิชาการ/วิชาชีพ 8.05 พึงพอใจมากที่สุด 2. ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป 3. ด้านบุคลิกภาพ 8.31 4. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 8.69 รวม 4 ด้าน 8.22

3 1. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ (8.34) วิธีการรับนักศึกษาที่หลากหลาย กระบวนการคัดเลือก

4 ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ (8.34)
ห้องปฏิบัติการนักศึกษา

5 การเรียนรู้เสมือนจริง
ห้องปฏิบัติการหุ่นจำลอง

6 การเรียนรู้ในคลินิก การฝึกปฏิบัติการในคลินิก Comprehensive

7 การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม

8 การฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมทบ
เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัด คือ สงขลา สตูล ตรัง นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป เช่น โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลสตูล และ โรงพยาบาลตรัง ฯลฯ

9 จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
ในสัดส่วนที่เพียงพอ

10 2. ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป
ความมีระเบียบวินัยในการทำงาน (8.55) ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (8.21) ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (8.18) ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการทำงาน (8.14) ปัจจัยส่งผล กระบวนการเรียนรู้ในคลินิก การปฏิบัติงานภาคสนาม การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมทบ Junior Project

11 3. ด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยส่งผล การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน (8.52)
การให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน (8.48) ความมีมนุษยสัมพันธ์ (8.41) ความมีเหตุผล (8.38) การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (8.28) ความเชื่อมั่นในตนเอง (8.24) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ (8.24) ปัจจัยส่งผล ชมรมต่าง ๆ ในส่วนของกิจการนักศึกษา กิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษา

12 ตัวอย่างกิจกรรม - สโมสรนักศึกษา (ประชุมวางแผนการดำเนินงาน)

13 - โครงการ English Camp

14 -โครงการพัฒนากระบวนการตัดสินใจในการแก้ปัญหา จัดเวทีให้นักศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ วิธีคิด วิเคราะห์และการแก้ปัญหา

15 - โครงการพัฒนาอารมณ์และจิตวิญญาณ
1. เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล 2. เพื่อให้นักศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์และแก้ไข ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัยได้ อย่างมีความสุข

16 - กีฬาระหว่างคณะ

17 - กิจกรรมดนตรีกับชีวิต

18 - ศิลปะกับการพัฒนาศักยภาพ

19 4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ความซื่อสัตย์ สุจริต (9.00) การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี (8.86) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ (8.72) ความขยัน อดทน อุตสาหะ (8.62) ความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข (8.59) ความตรงต่อเวลา (8.55) ความเป็นระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม (8.52) ปัจจัยส่งผล การเรียนการสอนในคลินิก การเรียนการสอนรายวิชาจริยธรรมและกฎหมายทางวิชาชีพทันตแพทย์ ระบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

20 ตัวอย่างกิจกรรมเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ
1. นำนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติจริง ณ สวนโมกข์ทุกปี

21 เพื่อเป็นการสร้างภูมิต้านทางชีวิตของนักศึกษาทันตแพทย์
2. ห้องธารใจ เพื่อเป็นการสร้างภูมิต้านทางชีวิตของนักศึกษาทันตแพทย์ นิมนต์พระอาจารย์มาสนทนาธรรมกับนักศึกษาเป็นระยะ (ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจและนักศึกษาจากคณะอื่น ๆ มาร่วมด้วย)

22 คณะฯ ได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน มาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถออกไปปฏิบัติงานเพื่อรับใช้สังคม อย่างมีคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google