งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของหน่วยจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของหน่วยจัดการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของหน่วยจัดการเรียนรู้
เรื่อง บ้านเธออยู่ที่ไหน : บ้านของฉันน่าอยู่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อ นายพัฒนา ฟ้าแลบ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

2 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานหลัก : ภาษาต่างประเทศ
มฐ.ต 1.1 : เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มฐ.ต 1.2 : มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มฐ. ต 2.1 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ มฐ. ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน มฐ. ต 4.1 : สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

3 มาตรฐานเสริม : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มฐ.ง 1.1 : เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว มฐ. ง 2.1 : เทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

4 วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนสามารถแนะนำบ้านและครอบครัวของตนเองเป็นภาษาจีนได้ (มฐ. ต 4.1 , มฐ.ต 1.2 ) 2. นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาจีน (มฐ.ต 1.1 ) 3.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนได้ (มฐ. ต ๓.๑ , มฐ.ง 1.1 ) 4. นักเรียนมีทักษะเทคโนโลยี (มฐ. ง 2.1 ) 5. นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนภาษาจีน (มฐ. ต 4.1 )

5 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด : บ้านนั้นสำคัญไฉน คำถามประจำหน่วย : บ้านมีอิทธิพลต่อการเรียนภาษาจีนของตนเองอย่างไร คำถามประจำบท : 1. สมาชิกในครอบครัวของตนเองมีกี่คน ใครบ้าง 2. ประโยค “บ้านเธออยู่ที่ไหน” ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร 3. บอกตำแหน่งของบ้านของตนเอง

6 เครื่องมือในการประเมิน
ก่อนเริ่มโครงงาน 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 2. แบบประเมินความเหมาะสมการจัดทำโครงงาน ระหว่างการจัดทำโครงงาน 1. แผนภูมิ K-W-L 2. แบบบันทึกการมีส่วนร่วมของนักเรียน สิ้นสุดการจัดทำโครงงาน 1. แบบประเมินแบบรูบริคส์ 2. แบบทดสอบหลังเรียน

7 โครงงาน: บ้านฉันน่าอยู่
เป้าหมาย Goal : นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารและนำเสนอผลงานตนเองได้ บทบาท Role : จัดทำวีดีโอแนะนำครอบครัวของตนเอง โดยให้นักเรียนสร้างบทบาทสมมุติว่าตัวเองเป็นไกด์นำเที่ยวพาเที่ยวบ้านของตนเอง ( สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนต้องอยู่ในวีดีโอด้วย ) กลุ่มผู้ชม Audience : ผู้ปกครอง และเพื่อนนักเรียน ชุดกิจกรรม Set of activities and tasks : ระบุลักษณะของบ้านหรือครอบครัวของตนเอง จำนวนสมาชิก ที่ตั้ง หลังจากนั้นให้อัพโหลดวีดีโอลงในเครือข่ายการเรียนรู้และเว็บไซด์โรงเรียน ผลงาน Product : คลิปวีดีโอ


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของหน่วยจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google