งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง 苹果一斤多少钱 (แอปเปิ้ลราคาเท่าไร) มัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชา ภาษาจีน 1 รหัสวิชา จ31261 นายรชต ทองสมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์และบทสนทนาในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารเรื่องราวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวได้ ทั้งการแนะนำตัว ขอร้อง ขอบคุณ ขอโทษ หรือการอธิบายเรื่องราวต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนต่อไป เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทยได้

3 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามประจำบท คำศัพท์แต่ละคำ แปลว่าอะไร คำถามประจำหน่วย คำศัพท์แต่ละคำ จะนำไปใช้แต่งประโยคอย่างไร คำถามสร้างพลังคิด ทำไมจึงต้องมีการต่อราคา

4 เครื่องมือการประเมิน
แบบประเมิน การสังเกต แบบฝึกหัด บันทึกหลังการใช้แผน บันทึกการทัศนศึกษาร่วมกับนักเรียนเจ้าของภาษา

5 ภาระงาน/ชิ้นงาน ผู้เรียนทัศนศึกษาร่วมกับคณะครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 เพื่อฝึกสื่อสารกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง และต้องนำเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและนักเรียนแลกเปลี่ยน

6 โครงงาน: การทัศนศึกษาร่วมกับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1
G เพื่อฝึกการใช้เนื้อหาภาษาจีนเกี่ยวกับการซื้อขายต่อรองราคาในบทเรียนกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง R การสมมติตนเองในหนังสือกับสถานการณ์จริง A นักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 และครูผู้ดูแล S การทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ ประกอบด้วย ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม องค์พระปฐมเจดีย์ สวนสนุกดรีมเวิร์ล P บันทึกการทัศนศึกษาร่วมของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และแบบแสดงความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1ต่อนักเรียนที่ทัศนศึกษาร่วมจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google