งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน “นำเที่ยวงานชมรมนิทรรศน์”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน “นำเที่ยวงานชมรมนิทรรศน์”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน “นำเที่ยวงานชมรมนิทรรศน์”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 วิชาภาษาจีน 3 รหัสวิชา จ 30233 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐาน ต มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมี ประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และ ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน มาตรฐาน ต ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง ในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

3 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม 2. ความสามารถในการคิด การคิดอย่างสร้างสรรค์ 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง เหมาะสม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 4. ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี

4 สาระสำคัญ นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็น อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน ผ่านสถานการณ์จริงพร้อมทั้งนำเสนอในรูปแบบของวิดีทัศน์

5 ผลการเรียนรู้ ข้อที่ 9 พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง ต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ข้อที่ 10 พูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ข้อที่ 17 ใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และสถานศึกษา

6 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด ++เราสามารถใช้ภาษาจีนในการนำเสนอเรื่องหรือเนื้อหาที่เราต้องการ นำเสนอหรือไม่ อย่างไร คำถามประจำหน่วย ++นักเรียนคิดว่า หากเราจะนำเสนอกิจกรรมหนึ่งในรูปแบบรายการ โทรทัศน์ (นำเที่ยว) เราต้องมีความรู้หรือทักษะภาษาจีนในเรื่องใดบ้าง คำถามประจำบท ++การทักทาย ในภาษาจีน พิธีกรควรพูดอย่างไร ++การพูดเชิญชวนในภาษาจีน ใช้คำศัพท์อะไรบ้าง ++กิจกรรมชมรม ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร ++การบอกวันเดือนปีในภาษาจีนพูดอย่างไร ++คำศัพท์หรือไวยากรณ์ที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น มีอะไรบ้าง

7 แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ การถามตอบ ปากเปล่า ระหว่างการจัดการเรียนรู้ การเขียนรายงานบันทึกผลการปฏิบัติงาน การสุ่มตรวจเพื่อสรุปผลระหว่างการจัดการเรียนรู้ การตรวจ บทของรายการ สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินชิ้นงานชิ้นงานหรือภาระงาน (วีดิทัศน์) การ ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด การตรวจบทของรายการ  การประเมินความพอใจ โดยใช้แบบสอบถามความพอใจ ใน รูปแบบอีเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน “นำเที่ยวงานชมรมนิทรรศน์”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google