งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย....นายเกรียงศักดิ์ บุญญา นักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 ความมุ่งหมายของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการสอน วิชาชีพเฉพาะสาขาในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมและอาชีวศึกษา

3 ความมุ่งหมายของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ รู้จักค้นคว้า วิจัย สามารถแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล

4 ปัญหาของครูช่างอุตสาหกรรมมีดังนี้
ด้านภาษาอังกฤษ การพูด อ่าน เขียน ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

5 ปัญหาของครูช่างอุตสาหกรรมมีดังนี้
ด้านทักษะวิชาชีพไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้

6 ปัญหาของครูช่างอุตสาหกรรมมีดังนี้
ด้านบุคลิกภาพส่วนตัว การอยู่ร่วมกับผู้อื่น

7 ปัญหาของครูช่างอุตสาหกรรมมีดังนี้
ด้านวิธีการสอนเทคนิคการสอนไม่ทันสมัย

8 วิธีการสอนที่ทันสมัย
วิธีการพัฒนาโครงการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทักษะวิชาชีพ แสดงกระบวนการวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรม บุคลิกภาพ วิธีการสอนที่ทันสมัย

9 โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา
ผลิตบัณฑิตในสาขาการสอน รับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการสอนสาขาช่างอุตสาหกรรม เพื่อผลิตครูด้านอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะทำการสอนและถ่ายทอดความรู้

10 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเกรียงศักดิ์ บุญญา
อาจารย์โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google