งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2556

3 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย IEP SIP International Program MATHS AND SCIENCE IEP – Intensive English Programme SIP – Special International Programme (IGCSE Prep-Course)

4 มัธยมต้น SIP IEP ภาษาไทย สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา
ภาษาไทย สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา การงาน Math Science International Studies English Grammar Reading Writing Chinese Computer Specialist Teacher คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

5 International Programme
ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ พลศึกษา การงาน Math Intensive English Math Social International Studies Science English Grammar Writing Reading English Elective Computer Chinese Specialist Teacher มัธยมปลาย

6 IEP ภาษาไทย(1+2) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา(1+2) ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา การงาน English Math English Grammar Writing English Elective Computer Chinese Specialist Teacher มัธยมปลาย

7 มัธยมปลาย MATHS AND SCIENCE
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา การงาน English Grammar Writing English Elective Computer Chinese Specialist Teacher Intensive English Math ชีววิทยา เคมี Physics มัธยมปลาย

8 IEP/Inter. FOR WHAT? คณิตศาสตร์ PAT1 วิทยาศาสตร์ PAT2
ภาษาไทย+ภาษาไทยเพิ่มเติม สังคมศึกษา+สังคมเพิ่มเติม ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา Chinese English Grammar / Writing English Elective Math FOR WHAT? PAT1 PAT2 GAT ONET PAT7 Inter. Programme

9 แพทย์/วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม
MATH AND SCIENCE คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา 1+2 ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา Chinese English / Grammar / Writing English Elective Intensive English Math ชีววิทยา เคมี Physics FOR WHAT? PAT1 PAT2 GAT ONET PAT7 Inter. Programme แพทย์/วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม (ภาคไทย+Inter.)

10 หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล เกณฑ์การจบระดับชั้น
หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล เกณฑ์การจบระดับชั้น

11 ผ่านเกณฑ์ 8 กลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน

12 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
SP / Saturday จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการภายในโรงเรียน จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการภายนอกโรงเรียน Cambridge PISA World Peace ONET เพชรยอดมงกุฎฯ

13 ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google