งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
การเขียนแผนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2 แบบฟอร์มแผนการสอนแบบตาราง 1
แบบฟอร์มแผนการสอนแบบตาราง 1 แผนการสอนที่ เรื่อง เวลา คาบ วิชา ชั้น 1. สาระสำคัญ 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 2.1 จุดประสงค์ปลายทาง 2.2 จุดประสงค์นำทาง 3. เนื้อหาสาระ

3 4. กิจกรรมการเรียนการสอน
5. สื่อการเรียนการสอน 6. การวัดผลและประเมินผล 6.1 วิธีวัด 6.2 เครื่องมือวัดและประเมินผล 6.3 เกณฑ์ 7. กิจกรรมเสนอแนะ

4 แบบฟอร์มแผนการสอนแบบตาราง 2 กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล
แบบฟอร์มแผนการสอนแบบตาราง 2 แผนการสอนที่ เรื่อง เวลา คาบ วิชา ชั้น สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ จุดประสงค์ปลายทาง จุดประสงค์นำทาง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google