งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Presenter’s Name Mr.Soonthon pornjumreon

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Presenter’s Name Mr.Soonthon pornjumreon"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Presenter’s Name Mr.Soonthon pornjumreon
Chemistry Department Presenter’s Name Mr.Soonthon pornjumreon

2 ผลการปฏิบัติงานภาคเรียน 1 /2547
บุคลากร กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร และสื่อการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมตามวาระพิเศษของโรงเรียน ก้าวต่อไป

3 บุคลากร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 7 คน
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 7 คน ปฏิบัติหน้าที่และศึกษาต่อ 2 คน ลาศึกษาต่อเต็มเวลา 3 คน

4 บุคลากร หัวหน้าหมวดวิชา ครูผู้สอนระดับ ม.5 งานงบประมาณ บรรยายพิเศษ

5 บุคลากร รองหัวหน้าหมวดวิชา หัวหน้าระดับการสอน ม.4 กิจกรรมโอลิมปิกเคมี
National Australian Chemistry Quiz งาน ICT กับการสอนเคมี

6 บุคลากร หัวหน้าระดับการสอน ม.6 กิจกรรมชุมนุมหมวดเคมี

7 บุคลากร เลขานุการหมวด หัวหน้าระดับการสอน ม.5 บรรยายพิเศษ งานงบประมาณ

8 บุคลากร หัวหน้าการสอน AP Course งานวัดผลหมวด Science Show
โครงงานและ JSTP

9 บุคลากร งานพัสดุหมวด งานห้องสมุดเคมี คลินิกเคมี งานวัดผลหมวด

10 บุคลากร งานพัสดุหมวด โครงงานและ JSTP ดูแลห้องโครงงาน ดูแลห้อง 3505

11 บุคลากร งานพัสดุหมวด กิจกรรมโอลิมปิกเคมี งาน ICT

12 บุคลากร ดูแลห้องปฏิบัติการ 3601 และ 3603 โครงงานเคมี กิจกรรมศึกษาดูงาน

13 บุคลากร กำลังศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14 กิจกรรมการเรียนการสอน รวม 106 คาบ / สัปดาห์ เฉลี่ย 13.25 คาบ / สัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน รวม 106 คาบ / สัปดาห์ เฉลี่ย คาบ / สัปดาห์

15 กิจกรรมโครงงาน ม.6 จำนวน 29 ใน 77 โครงงาน คิดเป็น 37.6 %
ม.6 จำนวน 29 ใน 77 โครงงาน คิดเป็น 37.6 % ม.5 จำนวน 27 โครงงาน (อยู่ในขั้นเสนอ SP-0)

16 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตร วิชาเคมี สำหรับปีการศึกษา 2548

17 กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน
เอกสาร / แผ่นภาพ

18 จินตนาการ สู่ รูปภาพ = เข้าใจ ชัดเจน
กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน สื่อ Power Point ทำอย่างไรให้นักเรียนเข้าใจมากที่สุด จินตนาการ สู่ รูปภาพ = เข้าใจ ชัดเจน

19 กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน
สื่อ Power Point Br2 (l) Br2 (g)

20 กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน
สื่อ Multimedia จำนวน เรื่อง Charle's law

21 กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน
Web site

22

23

24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวมัญชุตา แดงกุลวานิช เหรียญเงิน การแข่งขันเคมีโอลิมปิก ณ เมืองควิล ประเทศเยอรมนี กิจกรรมโอลิมปิกเคมี

25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมชุมนุม 6 ชุมนุม นักเรียน 98 คน (13.6%)

26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมศึกษาดูงาน 8 แห่งนักเรียน 279 คน เฉลี่ย 35 คน/ ครั้ง

27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมบรรยาย ธรณีวิทยาเบื้องต้น เคมี : เรียนอย่างไรในมหิดลวิทยานุสรณ์ ตั้งแต่เรียนมารู้ไหมว่าเคมีคืออะไร

28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คลินิกวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 / 2547 เปิดปฏิบัติการ 102 วัน ผู้ใช้บริการ 366 คน เฉลี่ย 4 คน / วัน

29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการ CCC Concentrate Chemistry Club Australian National Chemistry Quiz

30 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
เฉลี่ย 28 วัน / คน

31 กิจกรรมตามวาระ / โครงการพิเศษ
คณะประสานงาน กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ ต้อนรับผู้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน รับผิดชอบประสานงานจัดแสดงผลงานห้องผลงานนักเรียน ต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนร. ม.ต้น

32 Next Steps 2 / 2547 ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ปี 2548 วิชาแกน วิชาเลือก และ หลักสูตร AP Course เตรียมสื่อการสอน ภาคภาษาอังกฤษ มุ่งมั่นพัฒนากิจกรรม สอวน. เคมี สร้างและพัฒนาหลักสูตรเรียนทางไกล / ค่าย สำหรับโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน ม.ต้น ส่งเสริมบุคลากรเพิ่มวิทยฐานะ งานวิจัย / งานเขียนที่ได้รับการเผยแพร่

33 สามัคคีคือพลัง


ดาวน์โหลด ppt Presenter’s Name Mr.Soonthon pornjumreon

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google