งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนพัฒนาสู่มาตรฐานสากล สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนพัฒนาสู่มาตรฐานสากล สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนพัฒนาสู่มาตรฐานสากล สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
World Class โรงเรียนพัฒนาสู่มาตรฐานสากล สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 World Class (โรงเรียนพัฒนาสู่มาตรฐานสากล)
500 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์สู่สากล 182 โรง พัฒนาความเป็นเลิศสู่สากล 185 โรง ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Hub) 14 โรง อนุบาลพัฒนาความเป็นเลิศสู่สากล 119 โรง

3 ผลคาดหวัง (out come) นักเรียนทุกคนต้องทำโครงงานที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและเสนอรายงานพร้อมนำเสนออย่างน้อย 2 ภาษา ครูมีผลงาน CAR ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเสนอรายงานพร้อมนำเสนออย่างน้อย 2 ภาษา โรงเรียน R&D การเพิ่มเวลาเรียนในตารางเรียนรู้และลดเวลาเรียนในตารางสอน

4 กลุ่มพัฒนาสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร/สื่อการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ
R&D รูปแบบความเป็นเลิศ 1 พัฒนาศักยภาพครู/นักเรียน&เข้าค่าย ประกวดแลกเปลี่ยนนักเรียนกลุ่มอาเซียน สื่อ&พัฒนาภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 2 สื่อวิทย์ ดิจิตอล ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ คอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ/วิทย์พร้อมครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ พัฒนาบุคลากรด้าน ICT/พัฒนาครูวิทย์/Lab รถตู้สำหรับศูนย์ & เครือข่าย

5 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
จัดทำมาตรฐานคุณภาพสู่สากล สร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพสู่สากล สถานศึกษากลุ่มพัฒนาสู่สากลเสนอแผนพัฒนาตามมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา และประเมินผลการบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จ จัดทำแผนพัฒนาการมัธยมศึกษาระดับจังหวัด พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สร้างความเข้าใจขับเคลื่อนคุณภาพมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

6 จัดหาสื่อการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประทศ
พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการแบบเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาความรู้ความสามารถของครูสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาความเข้มแข็งครูที่เป็นแกนนำของเครือข่ายการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่ การวิจัยและนำร่องการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พัฒนาจัดซื้อ จัดหา สื่อฝึกทักษะสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาที่ 2 และ 3 ของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้จังหวัด จัดทำกรอบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาและประเมินผลการบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จ

7 วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
พัฒนารูปแบบความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล โดยทำ TOR กับทีมการวิจัย นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนความเป็นเลิศสู่สากล ที่นำ

8 พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมสำหรับนักเรียนสื่อการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนโดยโครงงาน
พัฒนาแนวทางและคุณภาพนวัตกรรมและผลงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานความเป็นเลิศสู่สากล พัฒนานวัตกรรมและผลงาน เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานความเป็นเลิศสู่สากล ประกวดนวัตกรรมและผลงานสถานศึกษา ครู และนักเรียนระดับกลุ่มจังหวัด ประกวดนวัตกรรมและผลงานสถานศึกษา ครู และนักเรียนระดับภูมิภาค เข้าค่ายเรียนรู้สร้างสัมพันธ์ในประชาคมอาเซียนสำหรับครู และนักเรียน

9 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
พัฒนาสภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษากลุ่มสู่ความเป็นเลิศและกลุ่มทั่วไป ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มโรงเรียนดีระดับอำเภอ พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชน ปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ และ CCL30-40 จัดครุภัณฑ์และสื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระสถานศึกษากลุ่มสู่สากล ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องพักนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา ครุภัณฑ์ห้องสมุดสำหรับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ค่าหนังสือ/สื่ออิเล็คทรอนิกส์ห้องสมุดมาตรฐานระดับจังหวัด ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนกลุ่มเฉลิมพระเกียรติทั่วไป การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนพัฒนาสู่มาตรฐานสากล สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google