งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้สู่การเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้สู่การเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้สู่การเรียนการสอน
สาคร บุญดาว

2 การวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์
การประยุกต์ใช้สู่การเรียนการสอน

3 เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์

4 การประยุกต์ใช้สู่การเรียนการสอน กิจกรรมอื่นๆ
การพัฒนาบทเรียนในรูปแบบต่างๆ การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม กิจกรรมอื่นๆ

5 การพัฒนาบทเรียนในรูปแบบต่างๆ
ใช้สื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

6 การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม
การสอนเสริมแบบปกติ การสอนเสริมแบบเข้มพิเศษ การสอนเสริมผ่านดาวเทียม การอบรมเข้ม

7 กิจกรรมอื่นๆ การมีกิจกรรมประจำชุดวิชา การให้คำปรึกษาทางวิชาการ
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของ นักศึกษาโดยใช้แบบทดสอบ การวัดและการประเมินผล

8 ข้อดีในการทำวิจัยของ มสธ.
ข้อจำกัดในการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของ มสธ.

9 ข้อดีในการทำวิจัยของ มสธ.
ความมีอิสระในการทำงาน การมีกองทุนการทำวิจัย การมีคณะกรรมการเฉพาะกิจ กลั่นกรองผลงาน การมีกองทุนสนับสนุนในการ นำเสนอผลงาน

10 ข้อจำกัดในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ของ มสธ.
บุคลากร ระบบการเรียนการสอน หลักสูตรของ มสธ. ห้องปฏิบัติการ

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้สู่การเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google