งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัปดาห์ที่ 6 เรื่อง วิธีการดำเนินงานสุขศึกษา ในสถานที่ต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัปดาห์ที่ 6 เรื่อง วิธีการดำเนินงานสุขศึกษา ในสถานที่ต่างๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัปดาห์ที่ 6 เรื่อง วิธีการดำเนินงานสุขศึกษา ในสถานที่ต่างๆ
.

2 หัวข้อ . การดำเนินงานสุขศึกษาในโรงเรียน
การดำเนินงานสุขศึกษาในสถานบริการ สาธารณสุข การดำเนินงานสุขศึกษาในชุมชนและ สถานประกอบการ

3 1.แนวคิดและความเป็นมา * สุขศึกษาในโรงเรียน (School Health Education) หมายถึง ? * โครงการสุขภาพในโรงเรียน (School Health Program)หมายถึง?

4 สุขศึกษาในโรงเรียน = กระบวนการจัดโอกาสและประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสุขภาพให้แก่นักเรียนและบุคคลอื่น ๆ โดยโรงเรียน

5 โครงการสุขภาพในโรงเรียน
= กิจกรรมด้านสุขภาพ ซึ่งโรงเรียนวางแผนจัดให้มีขึ้น เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ภายใต้ขอบเขตที่พึงกระทำ

6 บทบาทของสุขศึกษา ในโรงเรียน : 1. จัดให้มีการสอนสุขศึกษา
2. จัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม ขยะ 3. จัดให้มีประสบการณ์ตรงทางด้านสุขภาพ 4. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน บ้าน ชุมชน

7 ความเป็นมา * งานสุขศึกษาในโรงเรียน เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2468 กระทรวง
สาธารณสุขรับผิดชอบและกระจาย งานในรูปคณะกรรมการในการทำงาน

8 การดำเนินงาน 1. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ ระดับของนักเรียน 2. ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ ทันสมัย 3. พัฒนาครูที่ทำหน้าที่สอนวิชาสุขศึกษา 4. มีการนำวิธีการสอน หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาสอนให้มากขึ้น เช่น เพื่อนช่วยเพื่อน

9 2.ขอบเขตในการดำเนินงาน
1.การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน 2. การอนามัยสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียน 3. การบริการอนมัยโรงเรียน 4.การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน

10 2.1 การสอนสุขศึกษา ในโรงเรียนจะเกิดผล 3 ระดับ :
ระดับ 1 ผลขั้นปลาย - สุขภาพดี ระดับ 2 ผลขั้นกลาง - เปลี่ยนแปลง ระดับ 3 ผลขั้นต้น - ประสบการณ์

11 การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน
สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการจัดหลักสูตร : 1. ปรัชญาและจุดมุ่งหมาย 2.เนื้อหา และแนวความคิดรวบยอด 3. เรียงลำดับความยากง่าย 4. ระดับชั้นเพื่อช่วยกำหนดเนื้อหา 5. ระยะเวลาสอดคล้องกับเนื้อหา 6. การประเมินผล

12 วิธีสอนสุขศึกษา ระดับชั้น 1 2 3 ป.1-4 P A K ป.5-6 A P K ม. ต้น A K P
ระดับชั้น ป.1-4 P A K ป.5-6 A P K ม. ต้น A K P ม.ปลาย K A P

13 การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน
โอกาสที่จะสอน : 1. สอนโดยตรง 2. สอนแบบสหสัมพันธ์ 3. สอนแบบบูรณาการ 4. สอนตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

14 วิธีการสอนสุขศึกษา 1.แบบแก้ปัญหา 2.แบบสาธิตประกอบการฝึก 3.แบบอภิปราย
4. แบบการแสดงบทบาทสมมุติ. 5. การศึกษานอกสถานที่

15 2.2 การอนามัยสิ่งแวดล้อม
กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ ในเรื่อง 1. ที่ตั้งและบริเวณโรงเรียน 2. อาคารเรียนและอาคารประกอบ 3.สนาม 4.การสุขาภิบาล : น้ำดื่มใช้ ส้วม การกำจัดขยะ น้ำโสโครก

16 2.3 การบริการอนามัยโรงเรียน
1.การตรวจสุขภาพ 2.การให้คำปรึกษาและแนะนำด้านสุขภาพ 3. การให้การพยาบาลฉุกเฉิน 4. การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

17 2.3 การบริการอนามัยโรงเรียน
4. การควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อ

18 2.4 การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน : * การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข * การเยี่ยมบ้านนักเรียน

19 3 การบริหารงานสุขศึกษา
กำหนดเป็นบทบาท และหน้าที่ ของ กลุ่มงานวิชาการ ในกองสุขศึกษา

20 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สปช. - กรมสามัญศึกษา - กรมพลศึกษา - กรมอาชีวศึกษา ฯลฯ

21 4. การวางแผนและดำเนินงาน
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน จะมีผลดี ดังนี้ 1. ได้แผนงานที่ดีและนำไปสู่การปฏิบัติได้ 2. แผนงานได้รับความเชื่อถือ 3.ทุกฝ่ายมีความตระหนัก สนใจ 4. สะดวกในการประสานงาน 5. ส่งเสริมสิทธิประชาชน

22 กระบวนการและขั้นตอน ในการวางแผนสุขศึกษาในโรงเรีย มี ดังนี้
ขั้นที่1 วินิจฉัยปัญหา ขั้นที่2 ศึกษาแหล่งทรัพยากร ขั้นที่3 จัดอันดับความสำคัญปัญหา ขั้นที่4 การวางแผนงาน ซึ่งมักจะเขียนเป็นรูปโครงการต่างๆ

23 คำถาม ? 1. การดำเนินสุขศึกษาในโรงเรียน หมายถึง ?
2. ใคร ? คือกลุ่มเป้าหมายในการให้ สุขศึกษาในโรงเรียน 3. การอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ? ยกตัวอย่างโครงการงานสุขศึกษาในโรงเรียน มา 1 โครงการ


ดาวน์โหลด ppt สัปดาห์ที่ 6 เรื่อง วิธีการดำเนินงานสุขศึกษา ในสถานที่ต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google