งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการนิเทศเต็มพิกัดศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมือง๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการนิเทศเต็มพิกัดศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมือง๔"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการนิเทศเต็มพิกัดศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมือง๔
-โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ -โรงเรียนบ้านนาเลิง โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย -โรงเรียนบ้านห้วยโจด โรงเรียนบ้านห้วยไร่ -โรงเรียนบ้านห้วยลึก โรงเรียนบ้านนาวังเวิน -โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น โรงเรียนบ้านโนนคูณ -โรงเรียนบ้านตำแย

2 สาระภาษาไทย ฝึกอ่านคำพื้นฐานก่อนเรียน วันละ 10-15 คำ การอ่าน
ฝึกอ่านคำพื้นฐานก่อนเรียน วันละ คำ การอ่าน การอ่านสรุปความหมาย การเขียน เขียนตามคำบอกก่อนเรียนวันละ คำ

3 สาระคณิตศาสตร์ กิจกรรมท่องสูตรคูณ กิจกรรมคิดเลขเร็วก่อนเรียน 8-10 ข้อ
กิจกรรมคิดเลขเร็วก่อนเรียน ข้อ การติดตามตรวจสอบของครูพัฒนาวิชาการศูนย์ก่อนสิ้นภาคเรียน ทักษะทางคณิตศาสตร์ ความรู้ความเข้าใจ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

4 สาระวิทยาศาสตร์ สิ่งที่จะต้องพัฒนาคือ
ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ สังเกต,ลงความเห็น,จำแนก,วัด.คำนวณ,สื่อความหมาย,พยากรณ์และความสัมพันธ์ ระหว่างสเปสกับสเปส สเปสกับเวลา ทักษะกระบวนการขั้นผสม 5 ทักษะ การกำหนดและควบคุมตัวแปร,การตั้งสมมุติฐาน,การกำหนดนิยาม, การทดลองและการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป โครงงานวิทยาศาสตร์ แบบสังเกต,แบบบันทึกผล,แบบประเมินทักษะ

5 สาระสังคมศึกษาฯ การใช้สื่อการสอน
แผ่นโปสเตอร์ การใช้สื่อการสอน C D อินเตอร์เน็ต การนำสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันมาจัดการเรียนการสอน คุณธรรมจริยธรรม วันสำคัญ

6 สาระศิลปะ การจัดทำแผนการสอน ใช้แผนในการสอน เน้นการฝึกปฏิบัติ
ศึกษาจากสื่อทางอินเตอร์เน็ต

7 สาระสุขศึกษาพลศึกษา การดูแลรักษาสุขภาพ เน้นอาหารหลัก ๕ หมู่
สมรรถภาพทางกาย สารเสพติดให้โทษ รณรงค์,เข้าค่าย

8 สาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนฯ
ทักษะการใช้ ICT ทักษะการทำงานเพื่อเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต กิจกรรมการเกษตรภายในโรงเรียน

9 สาระภาษาต่างประเทศ แบบนิเทศ คำศัพท์ภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 3-5 คำ
ทักษะการสนทนา ผู้บริหารนิเทศเดือนละครั้ง ค่ายวิชาการ แบบนิเทศ


ดาวน์โหลด ppt โครงการนิเทศเต็มพิกัดศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมือง๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google