งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนในฝัน www.themegallery.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนในฝัน www.themegallery.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนในฝัน

2 ๑. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์หลัก ๑. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี ๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เชิงบูรณาการ ๓. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ ๔. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ๕. ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง

3 กรอบการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนในฝัน
1. ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ e-classroom 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ โดยนำ ICT มาใช้ 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 5. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

4 การตรวจเยี่ยมต้นแบบโรงเรียนในฝัน
10 กันยายน 2551 โดยนางพวงเพชร กันยาบาล และคณะ

5 กลุ่มสาระภาษาไทย

6 กลุ่มสาระศิลปะ

7 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

8 กลุ่มสาระการงานอาชีพ

9 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

10 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

11 คอมพิวเตอร์

12 Mini English Program

13 กลุ่มสาระสังคมศึกษา

14 กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา

15 งานพยาบาล

16 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

17 ประกาศผลรับรองเป็นต้นแบบฯ


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนในฝัน www.themegallery.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google