งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
วรรณภา พ่วงกุล วท.สกลนคร สุรีย์ อ้วนโพธิ์กลาง วอศ.หนองคาย นายวิศิษฏ์ อาจนาวัง รร. บ้านผาตั้ง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร

2 ความหมายในทางการศึกษา แนวทางสำหรับการเรียนรู้
หลักสูตร (Curriculum) ความหมายในทางการศึกษา ภาษาละติน (Currere) ช่องทางสำหรับวิ่ง แนวทางสำหรับการเรียนรู้ (A Course of study)

3 หลักสูตร (Curriculum)

4 ความหมายของหลักสูตร กรมวิชาการ 1 Taba 2 Good 3 Beauchamp 4

5 สรุปว่า หลักสูตรมีความหมายเป็น 2 นัย
สรุปว่า หลักสูตรมีความหมายเป็น 2 นัย ความหมายแคบ ความหมายกว้าง 5

6 ความสำคัญของหลักสูตร
เป็นแนวปฏิบัติของครู เป็นแนวทางในการให้การศึกษา แก่นักเรียนโดยเคร่งครัด ข้อกำหนดแผนการเรียน อันเป็นส่วนรวมของประเทศ ความสำคัญของหลักสูตร บทบัญญัติของรัฐบาลในการ จัดการศึกษาเพื่อให้บุคคลปฏิบัติตาม เกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา/เกณฑ์มาตรฐานในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร

7 ความสำคัญของหลักสูตร
เป็นแผนดำเนินงานของผู้บริหารการศึกษาในการดูแลติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ ส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของเด็กตามจุดมุ่งหมาย ความสำคัญของหลักสูตร กำหนดลักษณะและรูปร่างของสังคมในอนาคตว่าจะเป็นไปในรูปใด

8 บ่งชี้ถึงความเจริญของประเทศ
กำหนดแนวทางให้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความประพฤติ อันเป็นการพัฒนากำลังคนซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความสำคัญของหลักสูตร บ่งชี้ถึงความเจริญของประเทศ

9 ทฤษฎีหลักสูตร ความเป็นมาของการศึกษา เกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร
ปี ค.ศ. 1947 ศาสตราจารย์จอร์จ เอ โบแชมพ์ (George A. Beauchamp) พยายามจะให้หลักสูตรเป็นศาสตร์ 9

10 ความสำคัญของทฤษฎีหลักสูตร
นำกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ กับการศึกษา ทำให้ได้ข้อมูลที่รวบรวม อย่างรอบคอบ ประกอบการตัดสินใจ 10

11 สภาพปัจจุบันของทฤษฎีหลักสูตร
ก้าวไปอย่างล่าช้า และมีนักพัฒนาหลักสูตร ให้ความสนใจน้อย 11

12 ทฤษฎีหลักสูตรในทัศนะของวอล์กเกอร์
ทฤษฎีความมีเหตุมีผลในตัวหลักสูตร ทฤษฎีความมีเหตุผลในกระบวนการสร้างหรือกำหนดหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตรในทัศนะของวอล์กเกอร์ ทฤษฎีความคิดรวบยอดในปรากฏการณ์ของหลักสูตร ทฤษฎีการอธิบายปรากฏการณ์ ของหลักสูตร

13 การสร้างทฤษฎีหลักสูตรในทัศนะของโบแชมพ์
ทฤษฎีการออกแบบหลักสูตร 1 ทฤษฎีวิศวกรรมหลักสูตร 2

14 องค์ประกอบของหลักสูตร
จุดประสงค์ ของวิชา เป้าประสงค์ และ นโยบายการศึกษา รูปแบบและ โครงสร้าง ของหลักสูตร จุดมุ่งหมาย ของหลักสูตร เนื้อหา วัสดุหลักสูตร และสื่อการเรียน การสอน ยุทธศาสตร์ การเรียนการสอน การประเมินผล จุดประสงค์ การเรียนรู้

15 กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ความเป็นมาของหลักสูตรไทย สุโขทัยถึง กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ท้องถิ่น วัด ครอบครัว หลักสูตรที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

16 พ.ศ. 2441 พ.ศ. 2428 พ.ศ. 2433 พ.ศ. 2435 หลักสูตร ฉบับแรก หลักสูตร

17 พ.ศ. 2438 พ.ศ. 2464 พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2414-2441 ปรับหลักสูตร ครั้งแรก
เน้นความสำคัญ ของวิชาชีพ เพิ่มหัตถศึกษา เป็นองค์สี่

18 หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19 การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

20 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education Curriculum)
มาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง ระดับชาติ ท้องถิ่น สถานศึกษา

21 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
วิสัยทัศน์ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ดาวน์โหลด ppt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google