งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการนิเทศเต็มพิกัดโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดย ปรีชา พาลุกา ศึกษานิเทศก์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการนิเทศเต็มพิกัดโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดย ปรีชา พาลุกา ศึกษานิเทศก์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการนิเทศเต็มพิกัดโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดย ปรีชา พาลุกา ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร

2 สภาพปัญหาการนิเทศติดตามผล
สถานศึกษาไม่ได้รับการนิเทศตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจ ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ไม่ทั่วถึง ไม่เป็นระบบ

3 เงื่อนไขการดำเนินงาน
 ทุกวันศุกร์ รายงานผลการนิเทศ  ทุกวันจันทร์ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  วันอังคาร-พฤหัสบดี ออกนิเทศ

4 เป้าหมายสุดท้าย คุณภาพผู้เรียน ความสามารถจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีคุณภาพ

5 กรอบการนิเทศ 1. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) 2. การเตรียมความพร้อมของนักเรียนสู่ประชาคม อาเซียน 3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ พกพา(Tablet) 4. การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย(การอ่านออก เขียนได้) 5. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลัก

6 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA)
ความเป็นมา การเข้าร่วมรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for international Student Assessment) วัดนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอายุ 15 ปี(เกิด มิ.ย.39-พ.ค.40)

7 มีความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพียงใด
ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะเป็นตัวชี้วัดศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจจากความรู้ 3 ด้าน คือ การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

8 PISA ไม่ประเมินความรู้ตามหลักสูตร จะเน้นความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในชีวิตจริงนอกโรงเรียนในอนาคต

9 ประเทศไทยเข้าร่วมในปี ค. ศ. 2000 ประเมินทุก ๆ 3 ปี ประเมินมาแล้ว
ประเทศไทยเข้าร่วมในปี ค.ศ ประเมินทุก ๆ 3 ปี ประเมินมาแล้ว..... ครั้ง ในปี ค.ศ จะเน้นความสามารถด้านคณิตศาสตร์ร้อยละ 60 ของข้อสอบทั้งหมด

10 ผลการสอบ จะถูกนำไปประเมินเพื่อใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพิจารณาความน่าลงทุน ทำให้นานาชาติมองไทยว่า “ยังเป็นประเทศด้อยคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า “ศักยภาพของคนไทยต่ำกว่านานาชาติ”

11 เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ผลสอบ ต่ำกว่าสิงคโปร์มาก นักเรียนไทยมีผลประเมินค่อนข้างต่ำ คะแนนไทยสูงกว่าอินโดนีเซียเพียงประเทศเดียว และมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆ

12 ในปีนี้ จะมีประเทศเวียดนาม และมาเลเซีย เข้าร่วมด้วย
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2561 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จะต้องเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ

13 สพฐ.คงต้องกลับไปทบทวน กระบวนการสอบ และกระตุ้นให้ครูฝึกตั้งคำถามปลายเปิด ที่ให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา

14 การนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
ประกอบด้วย ภาษาไทย วิทยาศาสตรื คณิตศาสตรื ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาฯ

15 หลักการ 1 ตรง 2 เต็ม ตรงประเด็น เต็มกำลัง เต็มพื้นที่

16 ภารกิจ การจัดระบบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จำแนกนักเรียน สูง กลาง ต่ำ ผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเกณฑ์

17 กำหนดมาตรการ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาฯ
มีแผนพัฒนาผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ การนิเทศภายใน ในการกำกับติดตามผลที่เป็นรูปธรรม สนับสนุนวัสดุ สื่อและงบประมาณ อื่นๆ-: ครูใช้สื่อ ฐานข้อมูล ประเมินผล ผู้ปกครอง

18 การเตรียมความพร้อมของนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

19 ตอนที่ 1 ความความสำและความเป็นมาของ สมาคมอาเซียน 1. โครงสร้างของประชาคมอาเซียน 2. กฎบัตรอาเซียน 3. เสาหลักประชาคมอาเซียน 4. ปัญหาและอุปสรรคของประชาคมอาเซียน

20 ตอนที่ 2 แนวทางการบริหารจัดการของ สถานศึกษา 1. คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคม อาเซียน 2. แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ ประชาคมอาเซียน 3. การนิเทศภายใน ติดตาม การ ประเมินผลการดำเนินงาน

21 การพัฒนาหลักสูตรประชาคมอาเซียนสู่สถานศึกษา
1. การจัดการเรียนรู้เรื่องอาเซียนในกลุ่มสาระ สังคมฯ 2. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่มสาระต่าง ๆ 3. การจัดการเรียนรู้โดยจัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 4. การจัดกิจกรกาเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5. การจัดเป็นกิจกรรมเสริม

22 การเตรียมความพร้อมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานการเตรียมความพร้อม TABLET จำนวน เครื่อง(ร้อยละ 48) เอกชน ได้ จำนวน เครื่อง


ดาวน์โหลด ppt โครงการนิเทศเต็มพิกัดโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดย ปรีชา พาลุกา ศึกษานิเทศก์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google