งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
ข้าพระพุทธเจ้า รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

2 รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ.
ทิศทางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา ทางสังคมศาสตร์ จากปี 2006 สู่อนาคต รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ.

3 ประเด็นคัดสรรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาวะแวดล้อม ทิศทางของประเทศ การวิจัย กับ การก้าวสู่วิทยฐานะ : เงื่อนไขปัจจุบัน การวิจัยในกระบวนการพัฒนางานเชิงระบบ : ตามหลักวิชา การวิจัยเพื่อตอบสนองหลักสูตร : ตามหลักสูตร 2544 การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิงประเมิน สรุปทิศทางการวิจัย ในอนาคต ซักถาม ติดต่อ

4 ทิศทางการตัดสินใจในระดับประเทศ
ปัญหาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคน สารสนเทศ จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย Best Practice การตัดสินใจ ของประเทศ การพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม ระบบการเมือง การปกครอง ปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง

5 เน้นเศรษฐกิจ รายได้ สังคมทุนนิยม
ทิศทางประเทศ เน้นเศรษฐกิจ รายได้ สังคมทุนนิยม เน้นความพอเพียง ความมั่นคงทางสังคม มีภูมิคุ้มกัน R&D เน้นความพอเพียง ความสุขในชีวิต สังคมแห่งการเอื้ออาทร

6 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไทย คณิต สังคม วิทย์ การงาน ศิลปะ พลานามัย ภาษา อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน สื่อความ ปั๊มตรา ทีละดวง กิจกรรม1 กิจกรรม2 กิจกรรม3 ซื่อสัตย์ มีวินัย กตัญญู จิต สาธารณะ ใฝ่รู้ สุนทรียะ สุขนิสัย ฯลฯ

7 1. ด้านความรู้ ความคิด/ด้านพุทธิพิสัย.. ( Cognitive Domain)
เป้าหมายการพัฒนาคน 1. ด้านความรู้ ความคิด/ด้านพุทธิพิสัย.. ( Cognitive Domain) 2. ด้านความรู้สึก อารมณ์ สังคม/ด้านจิตพิสัย.. ( Affective Domain ) 3. ด้านทักษะปฏิบัติ/ทักษะพิสัย…. ( Psychomotor Domain ) 4. ด้านทักษะการจัดการ/ทักษะกระบวนการ.. ( Management Skill)

8 เรียนจากสิ่งแวดล้อม/สื่อของจริง ประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำรงชีพ
คือ...การเรียนรู้ที่แท้จริง Community based Learning

9 นี่คือ..โรงเรียนยอดเยี่ยม
พัฒนานักเรียน เป็นเลิศ เก่ง เก่ง ปานกลาง ปานกลาง อ่อน นี่คือ..โรงเรียนยอดเยี่ยม

10 แหล่งเรียนรู้ บ้าน ในโรงเรียน กิจกรรมชุมนุม ห้องเรียน ชุมชน

11 สรุป...ทิศทางการวิจัย

12 กระบวนการบริหารจัดการ การส่งเสริมวิจัย
สถานศึกษาจะมีการกำหนดเป้าหมายผลงานวิจัยของครู-อาจารย์ ในสถานศึกษา และกำกับติดตาม/ตรวจสอบ อย่างจริงจังมากขึ้น ปฏิทินการส่งเสริมการวิจัยในสถานศึกษาจะปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม มากขึ้น องค์กรวิชาชีพ/นักวิชาการอิสระ/สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น จะร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูคนในสังคม อย่างจริงจังมากขึ้น เกิดหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลาย หลากรูปแบบ การทำงานในระบบเครือข่ายองค์กรเพื่อสนับสนุนการวิจัยจะมีบทบาทมากขึ้น การบริหารโครงการวิจัยในรูปแบบของชุดโครงการวิจัยมีมากขึ้น การสัมมนา เสนอผลงานวิจัย จะปรากฏมากขึ้น ฯลฯ

13 ลักษณะผลงานวิจัย ผลงานวิจัยเชิงเจาะลึกมีมากขึ้น งานวิจัยอย่างเป็นระบบมีมากขึ้น ผลงานประเภทวิจัยและพัฒนา(R&D) และงานวิจัยเชิงประเมิน(Evaluation Research) จะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย การวิจัยจะมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา ที่เหมาะกับผู้เรียนที่มีศักยภาพแตกต่างกัน จะเกิดการพัฒนานวัตกรรม สำหรับเด็กเก่ง เด็กปานกลาง เด็กอ่อนหรือเด็กกลุ่มพิเศษ แบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น การวิจัยและพัฒนาเพื่อการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์จะปรากฏให้เห็นหลากหลาย เจาะลึก และเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

14 การวิจัยและพัฒนาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม หรือกิจกรรมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในชุมชน จะปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น การวิจัยและพัฒนาที่เน้นการให้ผู้ปกครอง/ชุมชน เข้ามามีบทบาทร่วมในการพัฒนาผู้เรียน จะปรากฏมากขึ้น นวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ การใช้กิจกรรมโครงงาน การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง(Authentic Learning) จะมีบทบาทมากขึ้น นวัตกรรมที่เน้นการเรียนรู้หรือปฏิสัมพันธ์ผ่านจอภาพ จะมีบทบาทมากขึ้น

15 การวิจัยและพัฒนามาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์คุณภาพ ครอบครัว ชุมชน สังคม หรือรูปแบบการบริหารจัดการครอบครัว สังคม ชุมชน จะปรากฏเป็นรูปธรรมมากขึ้น การวิจัยและพัฒนาที่เน้นการทำงานในระบบเครือข่าย การพัฒนาเครือข่ายองค์กร/ บุคคล จะปรากฏหลากหลายขึ้น นวัตกรรมที่เน้นการเรียนรู้หรือปฏิสัมพันธ์ผ่านจอภาพ สำหรับครอบครัว ชุมชน จะมีบทบาทมากขึ้น การวิจัยเชิงประเมินโครงการทางสังคม การประเมินโครงการทดลองนำร่องรูปแบบต่าง ๆ จะดำเนินการอย่างเป็นระบบ จริงจังมากขึ้น

16 การวิจัยและพัฒนา ด้านวัฒนธรรม การดำเนินชีวิต ตามบทบาทของศาสตร์ต่าง ๆ จะปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ศึกษาศาสตร์ วัฒนธรรมการสั่งสมความรู้ ค่านิยมใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค่านิยมในการบริโภคข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน การจัดการความรู้สำหรับเยาวชนในครอบครัว การจัดการศึกษาสำหรับคนในชุมชน วิทยาศาสตร์ วิถีชีวิตแบบวิทยาศาสตร์ การปรับค่านิยมในเรื่องความเชื่อที่งมงาย การใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต รัฐศาสตร์ การบริหารจัดการชุมชนแบบธรรมาภิบาล การสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ นิติศาสตร์ การสมานฉันฑ์ในชุมชน การไกล่เกลี่ยประนีประนอมในชุมชน/สังคม

17 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google