งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กับการสร้างหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กับการสร้างหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กับการสร้างหน่วยการเรียนรู้
Backward Design กับการสร้างหน่วยการเรียนรู้

2 การสร้างหน่วยการเรียนรู้
ผศ.ดร. สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

3 หลักการของBackward Design
1.การกำหนดเป้าหมายที่พึงประสงค์ (มาตรฐาน/ตัวชี้วัดชั้นปี/ตัวชี้วัดช่วงชั้น) 2.การกำหนดหลักฐานที่ยอมรับได้ (ชิ้นงาน/ภาระงาน) 3.การวางแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้)

4 การกำหนดเป้าหมายที่พึงประสงค์
1.ความเข้าใจที่ลุ่มลึกและยั่งยืน 2.สิ่งที่จำเป็นต้องรู้และต้องทำ 3.สิ่งที่มีคุณค่าและน่ารู้

5 รู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเรียนรู้
1.อธิบาย 2.ตีความ 3.ประยุกต์ใช้ 4.มีจินตทัศน์ 5.ให้ความสำคัญใส่ใจความรู้สึกผู้อื่น 6.รู้จักตนเอง

6 การกำหนดชิ้นงาน/ภาระงาน
1.เราจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนเกิดสัมฤทธิผลตามต้องการและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 2.หลักฐานอะไรที่ยอมรับได้ว่าเป็นความเข้าใจและทักษะของนักเรียน

7 การพิจารณาชิ้นงาน/ภาระงาน
1.การพูด 2.การเขียน 3.การปฏิบัติและการแสดงออก 4.ชิ้นงาน/ผลงาน

8 วิธีการประเมิน 1.การทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ 2.ภาระงานที่แสดงออกถึงความสามารถ 3.ตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการ 4.การปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ 5.การสังเกตพฤติกรรมและสนทนา

9 เกณฑ์การปะเมิน 1.สอดคล้องกับวิธีการประเมิน 2.ถ้าประเมินตามสภาพจริง ต้องมี Rubric

10 การวางแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1.จะทำให้มีความรู้ความสามารถอะไรบ้าง 2.ทักษะและกระบวนการอะไรที่จะช่วยให้นักเรียนสร้างผลงานตามภาระงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 3.กิจกรรมการเรียนรู้อะไรบ้างที่จะทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ

11 การวางแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้
4.การสอนและการฝึกอะไรที่จะนำไปสู้เป้าหมายและการปฏิบัติ 5.สื่อและแหล่งเรียนรู้อะไรที่จะทำให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 6.ความเชื่อมโยง สอดคล้องและประสิทธิภาพของการออกแบบการจัดการเรียนรู้

12 การสร้างหน่วยการเรียนรู้
1.วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปีและตัวชี้วัดช่วงชั้น 2.วิเคราะห์สาระการเรียนรู้แกนกลาง 3.บูรณาการเนื้อหา/ตัวชี้วัดชั้นปี/ตัวชี้วัดช่วงชั้น

13 การบูรณาการสาระการเรียนรู้
บูรณาการในกลุ่มสาระเดียวกัน บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ

14 วิธีการสร้างหน่วยการเรียนรู้
1.ศึกษา วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปี/ตัวชี้วัดช่วงชั้น/โครงสร้างของหลักสูตร 2.ศึกษาวิธีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

15 วิธีการสร้างหน่วยการเรียนรู้
แบบที่ 1 1.ระบุมาตรฐาน/ตัวชี้วัดชั้นปี/ตัวชี้วัดช่วงชั้น 2.กำหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้ 3.เขียนสระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 4.กำหนดสาระการเรียนรู้

16 แบบที่ 1 5.กำหนดชิ้นงาน/ภาระงาน 6.กำหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล 7.กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 8.กำหนดเวลาเรียน

17 แบบที่ 2 1.กำหนดประเด็น/หัวเรื่อง 2.กำหนดสาระการเรียนรู้(ชื่อหน่วย) 3.ระบุมาตรฐาน/ตัวชี้วัดชั้นปี/ตัวชี้วัดช่วงชั้น 4.เขียนสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

18 แบบที่ 2 5.กำหนดชิ้นงาน/ภาระงาน 6.กำหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล 7.กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 8.กำหนดเวลาเรียน

19 วิธีการสร้างหน่วยการเรียนรู้
3.ศึกษาองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ 1.ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 2.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปี/ ตัวชี้วัดช่วงชั้น 3.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 4.สาระการเรียนรู้

20 วิธีการสร้างหน่วยการเรียนรู้
5.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด) 6.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7.ชิ้นงาน/ภาระงาน 8.การวัดผลและประเมินผล 9.กิจกรรมการเรียนรู้ 10.เวลาเรียน/จำนวนชั่วโมง

21 วิธีการสร้างหน่วยการเรียนรู้
4.จัดทำหน่วยการจัดการเรียนรู้ 1.ระบุมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปี/ตัวชี้วัดช่วงชั้น 2.กำหนดสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 3.กำหนดสาระการเรียนรู้ 4.กำหนดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(ทักษะการคิด)

22 วิธีการสร้างหน่วยการเรียนรู้
5.กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 6.กำหนดชิ้นงาน/ภาระงานที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติ 7.กำหนดการวัดผลและประเมินผล 8.วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 9.กำหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้10.กำหนดเวลาเรียน

23 วิธีการสร้างหน่วยการเรียนรู้
5.วิเคราะห์และประเมินหน่วยการเรียนรู้ 1.ประเมินความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้กับตัวชี้วัดชั้นปี/ตัวชี้วัดช่วงชั้น 2.ประเมินความสอดคล้องของตัวชี้วัดชั้นปี/ตัวชี้วัด ช่วงชั้นกับสาระการเรียนรู้/เวลาเรียน

24 การวิเคราะห์และประเมินหน่วยการเรียนรู้
3.ประเมินความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้ กับสาระสำคัญ/ชิ้นงาน/ภาระงาน 4.ประเมินความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้ กับกิจกรรมการเรียนรู้

25 การวิเคราะห์และประเมินหน่วยการเรียนรู้
5.ประเมินความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้ กับการวัดและประเมินผล 6.ประเมินความสอดคล้องของการวัดและประเมินผล กับชิ้นงาน/ภาระงาน 7.ประเมินความสอดคล้องในภาพรวม ทั้งหน่วยการเรียนรู้

26 วิธีการสร้างหน่วยการเรียนรู้
6.ปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ 7.จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

27 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย. เวลา
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย เวลา ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง....เวลา....ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง....เวลา....ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง....เวลา....ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง....เวลา....ชั่วโมง

28 การปฏิรูปหลักสูตร แบ่งเป็น 6 กลุ่มสาระ 1.ภาษาและวัฒนธรรม 2.วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ 3.การดำรงชีวิตและโลกของงาน 4.ทักษะสื่อและการสื่อสาร 5.สังคมและมนุษยศาสตร์ 6.อาเซียน ภูมิภาคและโลก

29 หน่วยการเรียนรู้คือหัวใจ
ในการนำหลักสูตร สู่การปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt กับการสร้างหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google