งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DATABASE RELATIONAL MODEL ER DIAGRAM. Relational model โมเดล ความสัมพันธ์ ER Diagram ( แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล ) t entity ( ตาราง ) attribute.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DATABASE RELATIONAL MODEL ER DIAGRAM. Relational model โมเดล ความสัมพันธ์ ER Diagram ( แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล ) t entity ( ตาราง ) attribute."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DATABASE RELATIONAL MODEL ER DIAGRAM

2 Relational model โมเดล ความสัมพันธ์ ER Diagram ( แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล ) t entity ( ตาราง ) attribute ( คุณลักษ ณะ ) relation ความสัมพั นธ์

3 ER Diagram Artist ศิลปิน ID Surnam e นามสกุ ล countr y ( ประเท ศ ) Awards ( รางวัล ) ID awar d รางวั ล even t ( ครา ) Win ชนะ city ( เมือง ) Name ชื่อ valu e มูลค่ า Yea r ปี

4 IDNameSurnameCityCountry 001BradPittLos AngelesUSA 002EmmaStoneLos AngelesUSA 003GamWichayaneeBangkokThailand IDAwardYearEventValue 001Tree of Life2014Oscars$1,000,000 002Spiderman 22013Golden Globe$750,000 003Frozen2014Grammy$325,000 Relational model Tables ( ตรรกะ ) Artist ศิลปิน Awards ( รางวัล ) t entity ( ตาราง )

5 IDNameSurnameCityCountry 001BradPittLos AngelesUSA 002EmmaStoneLos AngelesUSA 003GamWichayaneeBangkokThailand IDAwardYearEventValue 001Tree of Life2014Oscars$1,000,000 002Spiderman 22013Golden Globe$750,000 003Frozen2014Grammy$325,000 Relational model ER Diagram Artist ศิลปิน Awards ( รางวัล ) attribute ( คุณลักษ ณะ )

6 IDNameSurnameCityCountry 001BradPittLos AngelesUSA 002EmmaStoneLos AngelesUSA 003GamWichayaneeBangkokThailand IDAwardYearEventValue 001Tree of Life2014Oscars$1,000,000 002Spiderman 22013Golden Globe$750,000 003Frozen2014Grammy$325,000 Relational model ER Diagram relation ความสัมพั นธ์ Artist ศิลปิน Awards ( รางวัล )

7 Relational model IDNameSurnameCityCountry 001BradPittLos AngelesUSA 002EmmaStoneLos AngelesUSA 003GamWichayaneeBangkokThailand entity ( ตาราง / คอลัมน์และแถวที่เกี่ยวข้อง ) attribute ( คุณลักษณะ ) domain ( ชื่อเรื่อง คอลัมน ) ์ คอลัมน์มีชนิดเดียวกันของข้อมูลแถว  ข้อมูล เซลล์ สัมพันธ์

8 Keys IDNameSurnameCityCountry 001BradPittLos AngelesUSA 002EmmaStoneLos AngelesUSA 003GamWichayaneeBangkokThailand IDawardYearEventvalue 001Tree of Life2014Oscars$1,000,000 002Spiderman 22013Golden Globe$750,000 003Frozen2014Grammy$325,000 primary key ( เป็นเอกลักษณ์ ค้นหา เร็ว )

9 ทำง าน สร้าง ER diagram และ ER tables การสำรองโต๊ะ ในร้านอาหารหรูหรา ( ที่เขียนด้วยมือ ภาษาอังกฤษ )

10 client ผู้ใช้งาน client_i d name ชื่อ surna me นามส กุล date of birth phon e โทรศั พท์ email make ทำ eat กิน date วันที่ numb er_ peopl e กี่คน time เวลา client_i d numbe r_ table โต๊ะ reservation _id Reservatio n การจอง Restaurant ร้านอาหาร

11 reservation_idtable_number client_idnamesurnamephoneemaildate of birth CLIENT RESERVATION RESTAURANT client_idreservation _id datetimenumber_p eople


ดาวน์โหลด ppt DATABASE RELATIONAL MODEL ER DIAGRAM. Relational model โมเดล ความสัมพันธ์ ER Diagram ( แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล ) t entity ( ตาราง ) attribute.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google