งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Relational Data Model Prakan Sringam. ความมุ่งหมาย ความสำคัญของแบบจำลองข้อมูล ส่วนประกอบของแบบจำลองข้อมูล แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กฏความคงสภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Relational Data Model Prakan Sringam. ความมุ่งหมาย ความสำคัญของแบบจำลองข้อมูล ส่วนประกอบของแบบจำลองข้อมูล แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กฏความคงสภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Relational Data Model Prakan Sringam

2 ความมุ่งหมาย ความสำคัญของแบบจำลองข้อมูล ส่วนประกอบของแบบจำลองข้อมูล แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กฏความคงสภาพ พีชคณิตเชิงสัมพันธ์

3 Data model แบบจำลองข้อมูล โครงสร้างข้อมูลในระดับตรรกะที่อาจเป็นการ นำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟฟิก หรือรูปแบบ อื่นที่นำเสนอข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล โดย ให้เห็นข้อมูลทั้งหมด ให้เข้าใจง่าย เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

4 ตัวอย่างแบบจำลองข้อมูล Hierarchical Data Model แบบจำลองข้อมูลเชิง ลำดับชั้น Network Data Model แบบจำลองข้อมูลแบบ เครือข่าย Relational Data Model แบบจำลองข้อมูลเชิง สัมพันธ์ Object Oriented Data Model แบบจำลองข้อมูล เชิงวัตถุ หาข้อดีข้อเสียมาอ่าน

5 Relational Data Model แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Relation รีเลชั่น Properties of Relation คุณสมบัติของ Relation Key

6 Relation Table-orientedSet-orientedRecord-oriented ตาราง Table รีเลชั่น Relation ไฟล์ File แถว Row ทัพเพิล Tuple เรคอร์ด Record คอลัมน์ Column แอตตริบิวต์ Attribute ฟิลด์ Field

7 Key ค่าแอทตริบิวที่ทำหน้าที่กำหนดข้อมูลที่อยู่ใน รีเลชั่นนั้น เช่น key คือรหัสนักศึกษา เมื่อบอกรหัสจะ สามารถรู้จัก ชื่อนักศึกษาได้

8 Key มีอะไรบ้าง Super Key Candidate Key Primary Key Alternate Key Foreign Key

9 Super Key stdIDstdNamestdMajor 5401001 นายขยันคอมพิวเตอร์ 5401002 นายเก่งคอมพิวเตอร์ 5401003 นางสาวสุดสวยคอมพิวเตอร์ stdID stdID,stdName stdID,stdMajor stdID,StdName,StdMajor

10 Candidate Key Super Key ที่เล็กที่สุดหรือมีจำนวนแอตตริบิวต์ น้อยที่สุด stdIDstdNamestdMajorstdSSN 5401001 นายขยันคอมพิวเตอร์ 12341 5401002 นายเก่งคอมพิวเตอร์ 12342 5401003 นางสาวสุด สวย คอมพิวเตอร์ 12343 stdID stdSSN

11 Primary Key Key ที่ถูกเลือกจาก Candidate เพื่อใช้เป็น คีย์ หลัก stdIDstdNamestdMajorstdSSN 5401001 นายขยันคอมพิวเตอร์ 123456781 5401002 นายเก่งคอมพิวเตอร์ 123456782 5401003 นางสาวสุด สวย คอมพิวเตอร์ 123456783 stdID

12 Alternate Key Key ที่ไม่ถูกเลือกจาก Candidate เพื่อใช้เป็น คีย์หลัก stdIDstdNamestdMajorstdSSN 5401001 นายขยันคอมพิวเตอร์ 123456781 5401002 นายเก่งคอมพิวเตอร์ 123456782 5401003 นางสาวสุด สวย คอมพิวเตอร์ 123456783 stdSSN

13 Foreign Key stdIDstdNamemajorCode 5401001 นายขยัน 1 5401002 นายเก่ง 1 5401003 นางสาวสุดสวย 1 majorCodeMajorName 1 คอมพิวเตอร์ 2 คณิตศาสตร์ 3 สถิติ

14 Integrity Rules กฏความคงสภาพ Entity Integrity คือ Primary Key ต้องมีค่าไม่ซ้ำ กัน และต้องไม่มีค่าเป็น Null Referential Integrity คือ Foreign Key ต้องไม่มี ค่า Null และ Key ต้องสัมพันธ์กัน


ดาวน์โหลด ppt The Relational Data Model Prakan Sringam. ความมุ่งหมาย ความสำคัญของแบบจำลองข้อมูล ส่วนประกอบของแบบจำลองข้อมูล แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กฏความคงสภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google