งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแปลง E-R เป็น Table.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแปลง E-R เป็น Table."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแปลง E-R เป็น Table

2

3 คุณสมบัติของแผนภาพ E-R ที่ดี
ต้องสามารถอธิบายโครงสร้างของข้อมูลได้ครบถ้วน ต้องมีรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ รายละเอียดแต่ละส่วนที่ปรากฏในแผนภาพต้องมีความชัดเจนไม่สามารถตีความเป็นอย่างอื่นได้ รายละเอียดของข้อมูลแต่ละส่วนที่ปรากฏในแผนภาพต้องไม่ซ้ำซ้อนและมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน

4 Person Enroll Course Advised_by Enroll Student Course Advised_by
Professor

5 ใช้คำทั้ง Professor และ Teacher
Enroll Student Course Advised_by Taught_by Professor Teacher ใช้คำทั้ง Professor และ Teacher

6 เปลี่ยนมาเป็นใช้คำใดคำหนึ่ง (Professor)
Enroll Student Course Advised_by Professor Taught_by เปลี่ยนมาเป็นใช้คำใดคำหนึ่ง (Professor)

7 Regular Entities ให้สร้างเป็น 1 Relation
Simple attributes: จะกลายเป็น attributes ของ Table Composite attributes: เอา ส่วนประกอบย่อยของ Composite attribute มาเป็น attributes ของ Table Multi-valued Attribute: สร้าง Relationขึ้นมาใหม่ประกอบด้วย Attribute ที่เป็น Multivalues และใช้ Primary Key จาก Entity หลักร่วมกับ attributes ใน Relationนั้น

8 ตัวอย่าง การ Mapping Regular Entities

9 ตัวอย่าง การ Mapping Composite Attribute

10 สำหรับ Weak Entities สำหรับ Weak Entities ให้สร้างเป็น 1 Relation
ให้สร้าง Relation ขึ้นมาใหม่ โดย Attribute ของ Relation คือ Attribute ของ Weak Entities และ Primary Key คือ Primary Key ของ Strong Entity ร่วมกับ Partial Key ของ Weak Entity

11 ตัวอย่าง การ Mapping Weak Entities

12 ตัวอย่างการ Mapping multivalued attribute

13 สำหรับความสัมพันธ์ แบบ Binary Relationships
One-to-One เอา Primary key ของ Entity ที่มีความสัมพันธ์ แบบ mandatory (บังคับให้ทุกสมาชิกใน Entity เข้าร่วมในความสัมพันธ์) มาเป็น foreign key ใน Relation ของ Entity ฝั่งที่เป็น optional One-to-Many เอา Primary key ของ Entity ฝั่ง One มาเป็น foreign key ให้ Relation ของ Entity ฝั่ง many Many-to-Many สร้าง Relationขึ้นมาใหม่ โดยเอา primary keys ของทั้งสอง Entity มาเป็น primary key ร่วมกัน

14 ตัวอย่าง Mapping One-to-One
เอา Primary key ของ Entity ที่มีความสัมพันธ์ แบบ mandatory (บังคับให้ทุกสมาชิกใน Entity เข้าร่วมในความสัมพันธ์) มาเป็น foreign key ใน Relation ของ Entity ฝั่งที่เป็น optional

15 ตัวอย่าง Mapping One-to-Many
เอา Primary key ของ Entity ฝั่ง One มาเป็น foreign key ให้ Relation ของ Entity ฝั่ง many

16 ตัวอย่าง Mapping Many-to-Many
สร้าง Relation ขึ้นมาใหม่ โดยเอา primary keys ของทั้งสอง Entity มาเป็น primary key ร่วมกัน

17 สำหรับความสัมพันธ์ แบบ Unary Relationships
One-to-Many เอา Primary Key ของ Entity ของตัวเองมาเป็น foreign key อีกครั้งหนึ่ง Many-to-Many สร้าง Relation ขึ้นมาใหม่ โดยเอา Primary ของตัวเองมาเป็น Primary Key ร่วมกับ Primary Key เดิม แต่ตั้งชื่อให้ต่างกัน

18 ตัวอย่าง Mapping One-to-Many

19 ตัวอย่าง Mapping Many-to-Many


ดาวน์โหลด ppt การแปลง E-R เป็น Table.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google