งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter3 : Data Model Class on 23 and 24 Nov 10 ระบบฐานข้อมูล Database Systems Suwanit Rungratri : Computer Education : ARU 1 Database for Education.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter3 : Data Model Class on 23 and 24 Nov 10 ระบบฐานข้อมูล Database Systems Suwanit Rungratri : Computer Education : ARU 1 Database for Education."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter3 : Data Model Class on 23 and 24 Nov 10 ระบบฐานข้อมูล Database Systems Suwanit Rungratri : Computer Education : ARU 1 Database for Education

2 แบบจำลองข้อมูล  แบบจำลองข้อมูล (Data Model) คือ เครื่องมือในเชิงแนวความคิดที่ใช้ใน การอธิบายข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล ความหมาย ของข้อมูล และเงื่อนไขบังคับความ สอดคล้องกันของข้อมูล Suwanit Rungratri : Computer Education : ARU 2 Database for Education

3 แบบจำลองข้อมูล  แบบจำลองอี - อาร์ (E-R Model) ประกอบไปด้วย  เอนทิตี (Entity) หมายถึง วัตถุ (Object) หรือแนวคิดที่สามารถบอก ความแตกต่างระหว่างเอนทิตีได้ เช่น เอนทิตีเชตของนักเรียน  รีเลชันชิพเซต (Relationship set) คือความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี เช่น ความสัมพันธ์ของเอนทิตีพนักงานกับ เอนทิตีรถยนต์คือ “ ขับ ” Suwanit Rungratri : Computer Education : ARU 3 Database for Education

4 แบบจำลองข้อมูล  แบบจำลองอี - อาร์ (E-R Model) จะ ถูกแสดงด้วยแผนผังอี - อาร์ (E-R Diagram) โดยมีสัญลักษณ์ดังนี้  รูปสี่เหลี่ยม ใช้แทนเอนทิตีเซต (Entity Set)  รูปวงรี ใช้แทนแอตทริบิวต์ (Attributes)  รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ใช้แทนรีเล ชันชิพ  เส้นตรง ใช้แทนการเชื่อมต่อของแอ ตทริบิวต์กับเอนทิตีเซต และการ เชื่อมต่อของเอนทิตีเซตกับรีเลชันชิพ Suwanit Rungratri : Computer Education : ARU 4 Database for Education

5 แผนผังอี - อาร์ (E-R Diagram) ลูกค้าใบเสร็จ มี รหัสลูกค้าชื่อที่อยู่เลขที่ใบเสร็จชื่อสินค้าวันที่ ยอดรวม Suwanit Rungratri : Computer Education : ARU 5 Database for Education

6 ชนิดของความสัมพันธ์  ความสัมพันธ์แบบวัน - ทู - วัน (One- to-One ; 1:1) นักศึกษาบัตรนักศึกษา มี 11 อาจารย์สาขาวิชา เป็นประธาน 11 Suwanit Rungratri : Computer Education : ARU 6 Database for Education

7 ชนิดของความสัมพันธ์  ความสัมพันธ์แบบวัน - ทู - เมนนี (One-to-Many ; 1:M) แม่ลูก มี 1M อาจารย์นักศึกษา เป็นที่ปรึกษา 1M Suwanit Rungratri : Computer Education : ARU 7 Database for Education

8 ชนิดของความสัมพันธ์  ความสัมพันธ์แบบเมนนี - ทู - เมนนี (Many-to-Many ; M:N) นักศึกษารายวิชา ลงทะเบียน MN สินค้าใบส่งของ มี MN Suwanit Rungratri : Computer Education : ARU 8 Database for Education

9 แบบจำลองเชิงแนวคิด  แบบจำลองฐานข้อมูลแบบลำดับ ชั้น (Hierarchical Database Model)  แบบจำลองฐานข้อมูลแบบ เครือข่าย (Network Database Model)  แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model)  แบบจำลองฐานข้อมูลแบบออบ เจกต์ (Object-Oriented Database Model) Suwanit Rungratri : Computer Education : ARU 9 Database for Education

10 แบบจำลองฐานข้อมูลแบบลำดับ ชั้น (Hierarchical Database Model)  โครงสร้างของฐานข้อมูลเป็น ความสัมพันธ์แบบพ่อแม่ลูก คล้าย ต้นไม้ (Tree) กลับหัว  เรคอร์ดพ่อแม่มีเรคอร์ดลูกได้หลายเร คอร์ด แต่เรคอร์ดลูกมี เรคอร์ดพ่อแม่ ได้เพียงเรคอร์ดเดียว  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีโดย การใช้พอยน์เตอร์ (Pointer) Suwanit Rungratri : Computer Education : ARU 10 Database for Education

11 ลักษณะเด่น  เป็นระบบฐานข้อมูลที่มีโครงสร้าง ซับซ้อนน้อยที่สุด  มีค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างฐานข้อมูล น้อย  ลักษณะโครงสร้างเข้าใจง่าย  เหมาะสำหรับงานที่ต้องการค้นหา ข้อมูลแบบมีเงื่อนไขเป็นลำดับ  ป้องกันระบบความลับของข้อมูลได้ดี เพราะต้องอ่านแฟ้มที่เป็นต้นกำเนิดก่อน แบบจำลองฐานข้อมูลแบบลำดับ ชั้น (Hierarchical Database Model) Suwanit Rungratri : Computer Education : ARU 11 Database for Education

12 ข้อจำกัด  มีโอกาสเกิดความซ้ำซ้อนมากที่สุด  ขาดความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูลใน รูปของเครือข่าย  มีความคล่องตัวน้อยกว่า เพราะต้อง อ่านแฟ้มที่เป็นต้นกำเนิดก่อน แบบจำลองฐานข้อมูลแบบลำดับ ชั้น (Hierarchical Database Model) Suwanit Rungratri : Computer Education : ARU 12 Database for Education

13  โครงสร้างของข้อมูลมี ความสัมพันธ์แบบร่างแห  แก้ปัญหาของความสัมพันธ์แบบ M:N ในแบบจำลองลำดับชั้น  วิธีการค่อนข้างซับซ้อน ต้อง เข้าใจโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล ทางกายภาพเป็นอย่างดี  ไม่มีความเป็นอิสระต่อโปรแกรม และข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูลแบบ เครือข่าย (Network Database Model) Suwanit Rungratri : Computer Education : ARU 13 Database for Education

14  แบบจำลองที่มีการใช้งานอย่าง แพร่หลาย  โครงสร้างข้อมูลแสดงในรูปแบบ ตาราง (Table)  แต่ละตารางประกอบด้วยแถวหรือ ทัปเพิล (Tuple)  แต่ละทัปเพิลจะประกอบด้วยหลาย แอตทริบิวต์ (Attributes)  มีระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model) Suwanit Rungratri : Computer Education : ARU 14 Database for Education

15  ซ่อนความซับซ้อนของระบบไว้ภายใน  ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนฐานข้อมูล ลำดับชั้นหรือเครือข่าย  เกิดความเป็นอิสระกับข้อมูล และเป็น อิสระกับโครงสร้าง  ภาษา Structured Query Language (SQL)  ง่ายต่อการออกแบบ สร้างรายงาน แสดงส่วนของข้อมูลเข้าและออก แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ( ต่อ ) (Relational Database Model) Suwanit Rungratri : Computer Education : ARU 15 Database for Education

16  ฐานข้อมูลแบบออบเจกต์ ประกอบด้วย คลาส (Class)  คลาส คือชุดของออบเจกต์ที่มี โครงสร้างและพฤติกรรมเดียวกัน  โครงสร้างของออบเจกต์ถูกกำหนดโดย ใช้พรอปเพอร์ตี (Property) ของคลาส  พฤติกรรมของออบเจกต์จะถูกกำหนด โดยการใช้เมธอด (Method) แบบจำลองฐานข้อมูลแบบออบ เจกต์ (Object Database Model) Suwanit Rungratri : Computer Education : ARU 16 Database for Education

17  เมธอด คือกระบวนการในการติดต่อกับ ออบเจกต์ให้ทำตามที่เราต้องการ  ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้วิธีการทำงานภายใน ของแต่ละเมธอด  ซ่อนรายละเอียด ทำให้ง่ายกับผู้ใช้งาน แบบจำลองฐานข้อมูลแบบออบ เจกต์ ( ต่อ ) (Object Database Model) Suwanit Rungratri : Computer Education : ARU 17 Database for Education

18 Questions : Any questions ? Suwanit Rungratri : Computer Education : ARU 18 Database for Education


ดาวน์โหลด ppt Chapter3 : Data Model Class on 23 and 24 Nov 10 ระบบฐานข้อมูล Database Systems Suwanit Rungratri : Computer Education : ARU 1 Database for Education.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google