งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวแบบทดสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ จัดทำโดย ครูรัชนีภรณ์ ศรีหวัง ( T.Ratty) โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า อ. เมือง จ. นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 5 มกราคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวแบบทดสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ จัดทำโดย ครูรัชนีภรณ์ ศรีหวัง ( T.Ratty) โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า อ. เมือง จ. นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 5 มกราคม 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวแบบทดสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ จัดทำโดย ครูรัชนีภรณ์ ศรีหวัง ( T.Ratty) โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า อ. เมือง จ. นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 5 มกราคม 2558

2 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ต.1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่าน จากสื่อ ประเภทต่างๆ และแสดงความ คิดเห็นอย่างมีเหตุผล - ต 1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำ ที่ฟังหรืออ่าน - ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบท กลอนสั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน - ต 1.1 ป.6/3 เลือก / ระบุ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ ตรง ตามภาพ สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายที่อ่าน - ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจาก การฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆหรือเรื่องเล่า

3 จำนวนข้อสอบที่ออก ในการสอบ O- NET ในปีที่ผ่านมา  จำนวน 15 ข้อ 37. 5 คะแนน Interpretative Mode  ปฏิบัติตามคำสั่ง  อ่านออกเสียง  non – text  easy - text

4 1. What should the students do? ( ต 1.1 ป.6/1) 1. Two students play a game. 2. Two students do the role play. 3. Each student plays a game. 4. Each student does the role play.

5 1. What should the students do? ( ต 1.1 ป.6/1) 1. Two students play a game. 2. Two students do the role play. 3. Each student plays a game. 4. Each student does the role play.

6 1. 2. 3. 4.

7 Answer : 3 square = สี่เหลี่ยมจัตุรัส circle = วงกลม triangle = สามเหลี่ยม corner = มุม middle = ตรงกลาง oval = วงรี rectangle = สี่เหลี่ยมผืนผ้า

8 1. hour 2. honor 3. hurry 4. honest

9 1. Hour 2. honor 3. hurry 4. honest

10 4. Which word has the same number of syllables as refrigerator ? 1. vegetable 2. expensive 3. determination 4. conversation ต 1.1 ป.6/2

11 4. Which word has the same number of syllables as refrigerator ? คำศัพท์ในข้อไหน ที่มีจำนวนพยางค์ เท่ากับคำว่า ( re – frig –er-a-tor ) = 5 syllables 1. vegetable = ( veg-e-ta-ble) = 4 syllables 2. expensive = ( ex-pen-sive) = 3 syllables 3. determination = ( de-ter-mi-na- tion) = 5 syllables 4. conversation = ( con-ver-sa-tion) = 4 syllables ต 1.1 ป.6/2

12 5. Where can you see this notice? 1. It’s on the can of cola. 2. It’s on the jar of jam. 3. It’s on the bar of chocolate. 4. It’s on the bottle of medicine. SHAKE WELL BEFORE USE

13 5. Where can you see this notice? 1. It’s on the can of cola. 2. It’s on the jar of jam. 3. It’s on the bar of chocolate. 4. It’s on the bottle of medicine. SHAKE WELL BEFORE USE

14 6. What does the sign mean? 1.Rest room. 2.Dining room. 3.Fitting room. 4.Meeting room. ต 1.1 ป.6/3

15 6. What does the sign mean? 1.Rest room. ( ห้องน้ำ ) 2.Dining room. ( ห้อง รับประทานอาหาร ) 3.Fitting room. ( ห้อง ลองเสื้อ ) 4.Meeting room. ( ห้อง ประชุม ) * Dressing room ( ห้อง แต่งตัว ) Conference room ( ห้อง ประชุม ) ต 1.1 ป.6/3

16 7. You look for this sign when ________________. 1. you are hungry 2. you are thirsty 3. you want some information 4. you need to go to the toilet

17 7. You look for this sign when __ ( เราจะมองหาสัญลักษณ์นี้ เมื่อไร ) __. 1. you are hungry ( หิว ) 2. you are thirsty ( กระหาย ) 3. you want some information ( ต้องการข้อมูล ) 4. you need to go to the toilet ( ต้องการไปห้องน้ำ )

18 8. This sign means “...................................” 1. Be careful! Children cross the road here. 2. Speed up! Children cross the road here. 3. Keep off! Children walk along the path. 4. Drive on! Children cross the road here. ต 1.1 ป.6/3

19 8. This sign means “...................................” 1. Be careful! Children cross the road here. ( ระวัง ! เด็กๆข้าม ถนนตรงนี้ ) 2. Speed up! = เร่งความเร็ว 3. Keep off! = หลีกเลี่ยง ละ เว้น ออกห่าง walk along the path = เดิน ตามทาง 4. Drive on! = ขับต่อไป ต 1.1 ป.6/3

20 9. When you see this sign, what should you do? 1. We must walk carefully. 2. We must not wear hats. 3. We must not pay attention. 4. We must think about examination. Mind your head ต 1.1 ป.6/3

21 9. When you see this sign, what should you do? 1. We must walk carefully. ( เราต้องเดินอย่างระมัดระวัง ) 2. We must not wear hats. ( เราต้องไม่สวมหมวก ) 3. We must not pay attention. ( เราไม่ต้องสนใจ ) 4. We must think about examination. ( การสอบ ) Mind your head = ระวังศีรษะ ต 1.1 ป.6/3

22 10. This sign means “...................................” 1. You can’t park your bicycle here. 2. You can’t ride your bicycle here. 3. You should leave your bicycle here. 4. You should walk with your bicycle here. ต 1.1 ป.6/3

23 10. This sign means “...................................” 1. You can’t park your bicycle here. ( ห้ามจอดจักรยานที่นี่ ) 2. You can’t ride your bicycle here. ( ห้ามขี่จักรยานที่นี่ ) 3. You should leave your bicycle here. ( อนุญาตให้ขี่ได้ ) 4. You should walk with your bicycle here. ต 1.1 ป.6/3

24 11. The sign says " ". 1. Do not park here. 2. Do not push the door. 3. Do not play around this area. 4. Do not plant trees in this area. ต 1.1 ป.6/3

25 11. The sign says " ". 1. Do not park here. = ห้าม จอดรถที่นี่ 2. Do not push the door. = ห้ามผลักประตู 3. Do not play around this area. = ห้ามเล่นบริเวณนี้ 4. Do not plant trees in this area.= ห้ามปลูกต้นไม้ * Please pull the door. = กรุณาดึงประตู ต 1.1 ป.6/3

26 12. The sign tells you to 1. speed up your car. 2. stop your car here. 3. reduce your speed. 4. drive as fast as you can. ต 1.1 ป.6/3

27 12. The sign tells you to 1. speed up your car. = เร่งความเร็ว 2. stop your car here.= หยุดรถ 3. reduce your speed. = ลดความเร็ว 4. drive as fast as you can. ขับให้เร็วเท่าที่จะทำได้ ต 1.1 ป.6/3

28 13. Do you know what the sign says? 1. A visitor can park there. 2. A visitor can’t park here. 3. A visitor can’t park in this area. 4. A visitor can stop and turn right. ต 1.1 ป.6/3

29 13. Do you know what the sign says? 1. A visitor can park there. ( ที่จอดรถสำหรับลูกค้า ) 2. A visitor can’t park here. 3. A visitor can’t park in this area. 4. A visitor can stop and turn right.  visitor = guest = แขก ลูกค้า ต 1.1 ป.6/3

30 1. Please stop. I would like to see the koalas. 2. Shall we take a photo with the koalas? 3. Slowly please. You will hit the koalas. 4. Look! The koalas are crossing the road.

31 1. Please stop. I would like to see the koalas. ( หยุดรถฉันอยากเห็นโคอะล่า ) 2. Shall we take a photo with the koalas? ( เราจะถ่ายรูปกับโคอะล่า ) 3. Slowly please, you will hit the koalas. ( ขับช้าๆคุณจะชนโคอะล่า ) 4. Look! The koalas are crossing the road. ( ดูนั่นสิโคอะล่ากำลังข้ามถนน ) ( ต 1.1 ป.6/3)

32 15. What’s the matter with the girl? 1.She has a cold. 2.She has a headache. 3.She has a toothache. 4.She has a stomachache. ( ต 1.1 ป.6/3)

33 15. What’s the matter with the girl? 1.She has a cold. = เป็นหวัด 2.She has a headache. = ปวดศีรษะ 3.She has a toothache. = ปวดฟัน 4.She has a stomachache. = ปวดท้อง ( ต 1.1 ป.6/3)

34 16. What should she do? 1. She should go swimming. 2. She should go to see a doctor. 3. She should go to see a dentist. 4. She should have some ice-cream. ( ต 1.1 ป.6/3)

35 16. What should she do? 1. She should go swimming. 2. She should go to see a doctor. 3. She should go to see a dentist. 4. She should have some ice-cream. ( ต 1.1 ป.6/3)

36 17. The correct order is................................. 1. 1, 4, 2, 5, 3 2. 1, 4, 3, 2, 5 3. 1, 5, 4, 3, 2 4. 1, 4, 5, 2, 3 ( ต 1.1 ป.6/4)

37 17. The correct order is................................. 1. 1, 4, 2, 5, 3 2. 1, 4, 3, 2, 5 3. 1, 5, 4, 3, 2 4. 1, 4, 5, 2, 3 ( ต 1.1 ป.6/4)

38 18. The above passage is about “________________” 1. How to make ice cream smoothies. 2. How to make banana ice cream. 3. How to make ice cream smoothies. 4. How to make banana ice cream smoothie. ( ต 1.1 ป.6/4)

39 18. The above passage is about “________________” 1. How to make ice cream smoothies. 2. How to make banana ice cream. 3. How to make ice cream smoothies. 4. How to make banana ice cream smoothie. ( ต 1.1 ป.6/4)

40 19. “You are important for living things. They couldn’t live without you. All living things always see you in the morning and then you go back in the evening everyday” What does “you” mean? ( ต 1.1 ป.6/4) 1. The sun. 2. The moon. 3. The Earth. 4. The stars.

41 19. “You are important for living things. They couldn’t live without you. All living things always see you in the morning and then you go back in the evening everyday” What does “you” mean? ( ต 1.1 ป.6/4) 1. The sun. = พระอาทิตย์ 2. The moon. = พระจันทร์ 3. The Earth. = โลก important = สำคัญ 4. The stars. = ดวงดาว living things = สิ่งมีชีวิต

42 20. From the dialogue, where are they? 1. At home 2. At school 3. In a restaurant 4. In a hospital A : Excuse me, are you ready to order? B : Yes, I would like to have some soup, please. ( ต 1.1 ป.6/4)

43 20. From the dialogue, where are they? 1. At home 2. At school 3. In a restaurant 4. In a hospital A : Excuse me, are you ready to order? B : Yes, I would like to have some soup, please. ( ต 1.1 ป.6/4)

44 KNOWLEDGE IS NOTHING IF WE DON’T SHARE IT. Teacher Ratty


ดาวน์โหลด ppt แนวแบบทดสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ จัดทำโดย ครูรัชนีภรณ์ ศรีหวัง ( T.Ratty) โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า อ. เมือง จ. นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 5 มกราคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google