งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวแบบทดสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ครูรัชนีภรณ์ ศรีหวัง ( T.Ratty)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวแบบทดสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ครูรัชนีภรณ์ ศรีหวัง ( T.Ratty)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวแบบทดสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ครูรัชนีภรณ์ ศรีหวัง ( T.Ratty)
จัดทำโดย ครูรัชนีภรณ์ ศรีหวัง ( T.Ratty) โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต มกราคม 2558

2 มาตรฐานการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ต.1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่าน จากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ คิดเห็นอย่างมีเหตุผล - ต 1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำที่ฟังหรืออ่าน ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายที่อ่าน ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆหรือเรื่องเล่า

3 สรุปสาระสำคัญ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต1.1
สรุปสาระสำคัญ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต1.1 จำนวนข้อสอบที่ออก ในการสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา จำนวน ข้อ คะแนน Interpretative Mode ปฏิบัติตามคำสั่ง อ่านออกเสียง non – text easy - text

4 Situation : A teacher talks to the students, “Please do the role play in pairs”.
1. What should the students do? (ต1.1ป.6/1) 1. Two students play a game. 2. Two students do the role play. 3. Each student plays a game. 4. Each student does the role play.

5 Situation : A teacher talks to the students, “Please do the role play in pairs”.
1. What should the students do? (ต1.1ป.6/1) 1. Two students play a game. 2. Two students do the role play. 3. Each student plays a game. 4. Each student does the role play.

6 2. From these 3 steps, which picture is true. (ต1. 1ป
2. From these 3 steps, which picture is true? (ต1.1ป.6/1) Draw a square Draw a circle on each corner of the square Put a triangle in the middle of the square.

7 Answer : 3 square = สี่เหลี่ยมจัตุรัส circle = วงกลม corner = มุม
2. From these 3 steps, which picture is true? (ต1.1ป.6/1) Draw a square Draw a circle on each corner of the square Put a triangle in the middle of the square. Answer : square = สี่เหลี่ยมจัตุรัส circle = วงกลม triangle = สามเหลี่ยม corner = มุม middle = ตรงกลาง oval = วงรี rectangle = สี่เหลี่ยมผืนผ้า

8 ต1.1ป.6/2 3. Which word has the same sound as hungry?
1. hour 2. honor 3. hurry 4. honest

9 ต1.1ป.6/2 3. Which word has the same sound as hungry?
1. Hour 2. honor 3. hurry 4. honest

10 ต 1.1 ป.6/2 4. Which word has the same number of syllables as refrigerator ? 1. vegetable 2. expensive 3. determination 4. conversation

11 4. Which word has the same number of syllables as refrigerator ?
ต 1.1 ป.6/2 4. Which word has the same number of syllables as refrigerator ? คำศัพท์ในข้อไหน ที่มีจำนวนพยางค์ เท่ากับคำว่า ( re – frig –er-a-tor ) = 5 syllables 1. vegetable = ( veg-e-ta-ble) = 4 syllables 2. expensive = ( ex-pen-sive) = 3 syllables 3. determination = ( de-ter-mi-na-tion) = 5 syllables 4. conversation = ( con-ver-sa-tion) = 4 syllables

12 5. Where can you see this notice? 1. It’s on the can of cola.
ต 1.1 ป.6/3 SHAKE WELL BEFORE USE 5. Where can you see this notice? 1. It’s on the can of cola. 2. It’s on the jar of jam. 3. It’s on the bar of chocolate. 4. It’s on the bottle of medicine.

13 5. Where can you see this notice? 1. It’s on the can of cola.
ต 1.1 ป.6/3 SHAKE WELL BEFORE USE 5. Where can you see this notice? 1. It’s on the can of cola. 2. It’s on the jar of jam. 3. It’s on the bar of chocolate. 4. It’s on the bottle of medicine.

14 6. What does the sign mean? 1. Rest room. 2. Dining room.
ต 1.1 ป.6/3 6. What does the sign mean? 1. Rest room. 2. Dining room. 3. Fitting room. 4. Meeting room.

15 2. Dining room. (ห้องรับประทานอาหาร) 3. Fitting room. (ห้องลองเสื้อ)
ต 1.1 ป.6/3 6. What does the sign mean? 1. Rest room. ( ห้องน้ำ ) 2. Dining room. (ห้องรับประทานอาหาร) 3. Fitting room. (ห้องลองเสื้อ) 4. Meeting room. (ห้องประชุม) * Dressing room (ห้องแต่งตัว) Conference room ( ห้องประชุม)

16 7. You look for this sign when ________________. 1. you are hungry
ต 1.1 ป.6/3 7. You look for this sign when ________________. 1. you are hungry 2. you are thirsty 3. you want some information 4. you need to go to the toilet

17 7. You look for this sign when __(เราจะมองหาสัญลักษณ์นี้ เมื่อไร)__.
ต 1.1 ป.6/3 7. You look for this sign when __(เราจะมองหาสัญลักษณ์นี้ เมื่อไร)__. 1. you are hungry (หิว) 2. you are thirsty (กระหาย) 3. you want some information (ต้องการข้อมูล) 4. you need to go to the toilet ( ต้องการไปห้องน้ำ)

18 ต 1.1 ป.6/3 8. This sign means “ ” 1. Be careful! Children cross the road here. 2. Speed up! Children cross the road here. 3. Keep off! Children walk along the path. 4. Drive on! Children cross the road here.

19 ต 1.1 ป.6/3 8. This sign means “ ” 1. Be careful! Children cross the road here. (ระวัง ! เด็กๆ ข้ามถนนตรงนี้ ) 2. Speed up! = เร่งความเร็ว 3. Keep off! = หลีกเลี่ยง ละเว้น ออกห่าง walk along the path = เดินตามทาง 4. Drive on! = ขับต่อไป

20 9. When you see this sign, what should you do?
ต 1.1 ป.6/3 Mind your head 9. When you see this sign, what should you do? 1. We must walk carefully. 2. We must not wear hats. 3. We must not pay attention. 4. We must think about examination.

21 Mind your head = ระวังศีรษะ
ต 1.1 ป.6/3 Mind your head = ระวังศีรษะ 9. When you see this sign, what should you do? 1. We must walk carefully. (เราต้องเดินอย่าง ระมัดระวัง) 2. We must not wear hats. (เราต้องไม่สวมหมวก) 3. We must not pay attention. (เราไม่ต้องสนใจ) 4. We must think about examination. ( การสอบ)

22 1. You can’t park your bicycle here.
ต 1.1 ป.6/3 10. This sign means “ ” 1. You can’t park your bicycle here. 2. You can’t ride your bicycle here. 3. You should leave your bicycle here. 4. You should walk with your bicycle here.

23 1. You can’t park your bicycle here. (ห้ามจอดจักรยานที่นี่)
ต 1.1 ป.6/3 10. This sign means “ ” 1. You can’t park your bicycle here. (ห้ามจอดจักรยานที่นี่) 2. You can’t ride your bicycle here. (ห้ามขี่จักรยานที่นี่) 3. You should leave your bicycle here. ( อนุญาตให้ขี่ได้ ) 4. You should walk with your bicycle here.

24 3. Do not play around this area. 4. Do not plant trees in this area.
ต 1.1 ป.6/3 11. The sign says " ". 1. Do not park here. 2. Do not push the door. 3. Do not play around this area. 4. Do not plant trees in this area.

25 1. Do not park here. = ห้ามจอดรถที่นี่
ต 1.1 ป.6/3 11. The sign says " ". 1. Do not park here. = ห้ามจอดรถที่นี่ 2. Do not push the door. = ห้ามผลักประตู 3. Do not play around this area. = ห้ามเล่นบริเวณนี้ 4. Do not plant trees in this area.= ห้ามปลูกต้นไม้ * Please pull the door. = กรุณาดึงประตู

26 12. The sign tells you to 1. speed up your car. 2. stop your car here.
ต 1.1 ป.6/3 12. The sign tells you to 1. speed up your car. 2. stop your car here. 3. reduce your speed. 4. drive as fast as you can.

27 1. speed up your car. = เร่งความเร็ว 2. stop your car here.= หยุดรถ
ต 1.1 ป.6/3 12. The sign tells you to 1. speed up your car. = เร่งความเร็ว 2. stop your car here.= หยุดรถ 3. reduce your speed. = ลดความเร็ว 4. drive as fast as you can. ขับให้เร็วเท่าที่จะทำได้

28 13. Do you know what the sign says? 1. A visitor can park there.
ต 1.1 ป.6/3 13. Do you know what the sign says? 1. A visitor can park there. 2. A visitor can’t park here. 3. A visitor can’t park in this area. 4. A visitor can stop and turn right.

29 13. Do you know what the sign says?
ต 1.1 ป.6/3 13. Do you know what the sign says? 1. A visitor can park there. (ที่จอดรถสำหรับลูกค้า) 2. A visitor can’t park here. 3. A visitor can’t park in this area. 4. A visitor can stop and turn right. visitor = guest = แขก ลูกค้า

30 14. Situation: On the way to a national park with your friends, you are driving fast and your friends see this sign on the road. What should your friend say to you? (ต1.1 ป.6/3) 1. Please stop. I would like to see the koalas. 2. Shall we take a photo with the koalas? 3. Slowly please. You will hit the koalas. 4. Look! The koalas are crossing the road.

31 (ต1.1 ป.6/3) 14. Situation: a national park = อุทยานแห่งชาติ you are driving fast = คุณขับรถอย่างเร็ว and your friends see this sign on the road What should your friend say to you? 1. Please stop. I would like to see the koalas. (หยุดรถฉันอยากเห็นโคอะล่า) 2. Shall we take a photo with the koalas? (เราจะถ่ายรูปกับโคอะล่า) 3. Slowly please, you will hit the koalas. (ขับช้าๆคุณจะชนโคอะล่า) 4. Look! The koalas are crossing the road. (ดูนั่นสิโคอะล่ากำลังข้ามถนน)

32 (ต1.1 ป.6/3) 15. What’s the matter with the girl? 1. She has a cold. 2. She has a headache. 3. She has a toothache. 4. She has a stomachache.

33 (ต1.1 ป.6/3) 15. What’s the matter with the girl? 1. She has a cold. = เป็นหวัด 2. She has a headache. = ปวดศีรษะ 3. She has a toothache. = ปวดฟัน 4. She has a stomachache. = ปวดท้อง

34 (ต1.1 ป.6/3) 16. What should she do? 1. She should go swimming. 2. She should go to see a doctor. 3. She should go to see a dentist. 4. She should have some ice-cream.

35 (ต1.1 ป.6/3) 16. What should she do? 1. She should go swimming. 2. She should go to see a doctor. 3. She should go to see a dentist. 4. She should have some ice-cream.

36 (ต1.1 ป.6/4) 1 Cut the banana in half Blend until combined Pour into a tall glass Add both halves to the blender Add the ice cream and milk. 17. The correct order is 1. 1, 4, 2, 5, , 4, 3, 2, 5 3. 1, 5, 4, 3, , 4, 5, 2, 3

37 (ต1.1 ป.6/4) 1 Cut the banana in half = หั่นกล้วยออกเป็นครึ่งหนึ่ง Blend until combined. = ปั่นจนเนียนเป็นเนื้อเดียว Pour into a tall glass. = เทใส่แก้วทรงสูง Add both halves to the blender. = ใส่กล้วยที่หั่นลงในเครื่องปั่น Add the ice cream and milk. = เติมไอศกรีมและนม 17. The correct order is 1. 1, 4, 2, 5, , 4, 3, 2, 5 3. 1, 5, 4, 3, , 4, 5, 2, 3

38 18. The above passage is about “________________”
(ต1.1 ป.6/4) 18. The above passage is about “________________” 1. How to make ice cream smoothies. 2. How to make banana ice cream. 3. How to make ice cream smoothies. 4. How to make banana ice cream smoothie.

39 18. The above passage is about “________________”
(ต1.1 ป.6/4) 18. The above passage is about “________________” 1. How to make ice cream smoothies. 2. How to make banana ice cream. 3. How to make ice cream smoothies. 4. How to make banana ice cream smoothie.

40 19. “You are important for living things
19. “You are important for living things. They couldn’t live without you. All living things always see you in the morning and then you go back in the evening everyday” What does “you” mean? (ต1.1ป.6/4) 1. The sun. 2. The moon. 3. The Earth. 4. The stars.

41 19. “You are important for living things
19. “You are important for living things. They couldn’t live without you. All living things always see you in the morning and then you go back in the evening everyday” What does “you” mean? (ต1.1ป.6/4) 1. The sun. = พระอาทิตย์ 2. The moon. = พระจันทร์ 3. The Earth. = โลก important = สำคัญ 4. The stars. = ดวงดาว living things = สิ่งมีชีวิต

42 A : Excuse me, are you ready to order?
(ต1.1 ป.6/4) A : Excuse me, are you ready to order? B : Yes, I would like to have some soup, please. 20. From the dialogue, where are they? 1. At home 2. At school 3. In a restaurant 4. In a hospital

43 A : Excuse me, are you ready to order?
(ต1.1 ป.6/4) A : Excuse me, are you ready to order? B : Yes, I would like to have some soup, please. 20. From the dialogue, where are they? 1. At home 2. At school 3. In a restaurant 4. In a hospital

44 KNOWLEDGE IS NOTHING IF WE DON’T SHARE IT. Teacher Ratty
GOOD LUCK ! KNOWLEDGE IS NOTHING IF WE DON’T SHARE IT. Teacher Ratty


ดาวน์โหลด ppt แนวแบบทดสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ครูรัชนีภรณ์ ศรีหวัง ( T.Ratty)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google