งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำ โดย นางสาวนุชจรี ศรีสมบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ( พิบูล บำรุง ) สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำ โดย นางสาวนุชจรี ศรีสมบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ( พิบูล บำรุง ) สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 จัดทำ โดย นางสาวนุชจรี ศรีสมบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ( พิบูล บำรุง ) สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

4 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ คำแนะนำการใช้โปรแกรม จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

5 คำแนะนำการใช้ โปรแกรม ความหมายของปุ่มต่างๆใน โปรแกรม 1. ปุ่มย้อนกลับ = 2. ปุ่มถัดไป = 3. ปุ่มกลับเมนูหลัก = 4. ปุ่มออกจากโปรแกรม =

6 จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. นักเรียนบอกอาการเจ็บป่วยได้ 2. นักเรียนถาม - ตอบเกี่ยวกับการเจ็บป่วยต่างๆได้ 3. นักเรียนบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับ อาการเจ็บป่วยต่างๆได้

7 แบบทดสอบก่อน เรียน คำชี้แจง แบบทดสอบมี จำนวน 5 ข้อ จงคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ที่สุด คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทำ แบบทำสอบ

8 แบบทดสอบหลัง เรียน คำชี้แจง แบบทดสอบมี จำนวน 5 ข้อ จงคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ที่สุด คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทำ แบบทำสอบ

9 1. What’s the matter? b. earache a. fever c. backache d. cough I have a …………

10 Good job 1. What’s the matter? a. fever b. earache c. backache d. cough I have a …………

11 Try again 1. What’s the matter? a. fever b. earache c. backache d. cough I have a …………

12 2. How do you feel today? a. fever c. headache b. stomachache d. backache I have a …………

13 2. How do you feel today? a. fever b. stomachache c. headache d. backache Good job I have a …………

14 2. How do you feel today? a. fever b. stomachache c. headache d. backache Try again I have a …………

15 3. What happened? a. cold b. stomachache c. fever d. sore throat I have a …………

16 3. What happened? a. cold b. stomachache d. fever c. sore throat Good job I have a …………

17 3. What happened? a. cold b. stomachache c. fever d. sore throat Try again I have a …………

18 4. What’s wrong with you? a. cold b. fever c. stomachache d. sore throat I have a …………

19 4. What’s wrong with you? a. cold b. fever c. stomachache d. sore throat Good job I have a …………

20 4. What’s wrong with you? a. cold b. fever c. stomachache d. sore throat Try again I have a …………

21 5. What’s the matter? a. toothache b. fever c. stomachache d. sore throat I have a …………

22 5. What’s the matter? a. toothache b. fever c. stomachache d. sore throat Good job I have a …………

23 5. What’s the matter? a. toothache b. fever c. stomachache d. sore throat Try again I have a …………

24

25 At the Doctor’s Office

26 Doctor’s sentences What’s the matter?What’s the matter? What’s wrong with you?What’s wrong with you? What happened?What happened? How do you feel today?How do you feel today? How about your………?How about your………?

27 backache I have a …

28 cold

29 cough

30 earache I have an …

31 fever I have a …

32 headache

33 rash

34 sore eye I have a …

35 sore throat I have a …

36 stomachache

37 toothache


ดาวน์โหลด ppt จัดทำ โดย นางสาวนุชจรี ศรีสมบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ( พิบูล บำรุง ) สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google