งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

English Basic. ภาษาอังกฤษใน ชีวิตประจำวัน VD O VD O.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "English Basic. ภาษาอังกฤษใน ชีวิตประจำวัน VD O VD O."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 English Basic

2 ภาษาอังกฤษใน ชีวิตประจำวัน VD O VD O

3 การทักทาย สวัสดี Hello. สวัสดีตอนเช้าจนถึงเวลา 12.00 น. Good morning. สวัสดีตั้งแต่เวลาหลังเที่ยง จนถึง 17.00 น. Good afternoon. สวัสดีตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนถึงกลางคืน Good evening. สวัสดี ( แต่ใช้ทักทายอย่าง เป็นกันเอง ) Hi ! ราตรีสวัสดิ์ Good night. สบายดีหรือ Are you well ? / How are you ? สบายดี I' m fine. / Very well. Menu Next

4 ก็ดีหรือไม่ได้แย่ O.K., thanks. / Not so bad. / Quite well. คุณชื่ออะไร What' s your name ? ดิฉันชื่อ......., ผม ชื่อ.......... My name is......... ยินดีที่ได้รู้จัก Pleased to meet you. แล้วพบกันนะ Good bye./ Bye / See you. ยินดีที่ได้พบคุณอีก Nice to meet you again. Menu Next Back

5 ตัวอย่างบทสนทนา Dang : Hello ! How are you ? สวัสดีครับ คุณสบายดีไหม Ann : Fine, thank you. And you ? สบายดี ค่ะ ขอบคุณแล้วคุณล่ะ Dang : O.K., thanks. ก็เรื่อยๆ ขอบคุณ ครับ Menu Back

6 การแนะนำตัว การแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษ Non-formal way ( ไม่เป็นทางการ ) เรา อาจจะพูดเพียงแค่คำว่า “Hello” หรือ “Hi” ตาม ด้วยการแนะนำตัวเอง เช่น “Hi, my name is Jew.” โดยอีกฝ่ายมักจะตอบกลับโดยระบุชื่อเรา เช่น “Hi, Jew. I’m Sarah.” หรือ อาจจะพูดว่า “Hello, Jew! Pleasure to meet you.” ก็ได้ ตามด้วยการเริ่มบทสนทนา โดยอาจเริ่มต้นด้วย การถามไถ่สารทุกข์สุขดิบต่างๆ เช่น “How are you today?” และอื่นๆ Menu Next

7 Formal way ( ทางการ ) ในการแนะนำตัวแบบ เป็นทางการนั้น เราจะต้องใช้ประโยคทำความรู้ จัก แนะนำชื่อ และ ตามด้วยการแนะนำตัวสั้นๆ ว่าเราเป็นใคร หรือ มาจากไหน "May I / I'd like to introduce myself. I'm Jew, from Dek-Eng.com." “Nice to meet you. My name is Jew, from Dek-Eng.com.” หรือ “My name is Jew, from Dek-Eng.com. Nice to meet you.” Back Menu Next

8 ประโยคแนะนำตัวที่เรานิยมใช้กันใน ชีวิตประจำวัน ได้แก่ (It’s) Nice/Good/Great to meet you. (It’s) Nice/Good/Great to see you. (I’m) Pleased to meet you It’s a pleasure to meet you (I'm) Delighted to meet you (I’m) Glad to meet you (It’s) Nice to meet you / (It’s) Nice meeting you How do you do? Back Menu Next

9 ประโยคที่ใช้ในการทักทายตอบ ได้แก่ Nice/Good/Great to meet you too. The pleasure is mine Pleasure / My pleasure Likewise Same here Same to you Same You too ( ใช้ตอบประโยคทักทายที่ใช้ It’s…to meet you) Me too ( ใช้ตอบประโยคทักทายที่ใช้ I’m…to meet you) Back Menu Next

10 การกล่าวคำลา It was a pleasure to (meet/have met) you It was nice meeting you. I look forward to our next meeting. It was nice to meet you. We’ll be in touch. Nice meeting you. I hope to see you soon Back Menu

11 การขอโทษ ขอโทษ Sorry./I'm sorry./I do apologize. กรุณายกโทษให้ฉัน Please forgive me. ไม่เป็นไรหรอก All right./It ' s O.K. ไม่ต้องกังวลไปหรอก Don' t worry about it. Menu Next

12 ตัวอย่างบทสนทนา Nan : Why you didn' t call me last night. ทำไมคุณไม่โทรหาฉันเมื่อคืนนี้ล่ะ Tom : I' m sorry. I went home so late last night. ผมขอโทษ ผมกลับบ้านดึก มาก Back Menu

13 การขออนุญาต ฉัน / ผมขออนุญาต........... Could I........... ? Could I possibly........... ? Can I........... ? May I........... ? คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉัน / ผมจะ........... Do you mind if I........... ? Would you mind if I........... (+ past tense) ? Menu Next

14 การขออนุญาต กรณีให้อนุญาต Yes, you could. Yes, you can. Yes, you may. No, I don' t mind. No, I wouldn' t mind. Back Menu Next

15 การขออนุญาต กรณีไม่ให้อนุญาต No, you couldn' t. No, you can' t. No, you may not. Yes, I do. Yes, I would. กรณีไม่แน่ใจ No, I' d rather you didn' t. No, I' m afraid not. Back Menu Next

16 ตัวอย่างบทสนทนา Ann : May I open the door ? ฉันขอเปิด ประตูหน่อยได้ไหม Ohm : Yes, you may. ได้สิ Back Menu

17 วิดีโอการแนะนำตัวเป็น ภาษาอังกฤษ Menu

18 ผู้จัดทำ นางสาวเบญชา มั่นน้อย 115310201132-3 ศษ / ท 53A คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา


ดาวน์โหลด ppt English Basic. ภาษาอังกฤษใน ชีวิตประจำวัน VD O VD O.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google