งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

for Pratomsuksa 6 by Wat Chalermprakiat school Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "for Pratomsuksa 6 by Wat Chalermprakiat school Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 for Pratomsuksa 6

3 by Wat Chalermprakiat school Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 1

4 คำแนะนำในการใช้โปรแกรม จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

5 คำแนะนำในการใช้โปรแกรม ความหมายของปุ่มต่างๆใน โปรแกรม 1. ปุ่มย้อนกลับ 2. ปุ่มถัดไป 3. ปุ่มกลับเมนูหลัก 4. ปุ่มออกจากโปรแกรม

6 1. นักเรียนสามารถบอกประโยคทักทาย ขอโทษและกล่าวลาได้ 2. นักเรียนสามารถกล่าวสนทนาประโยค ทักทาย ขอโทษและกล่าวลาได้ จุดประสงค์การ เรียนรู้

7 แบบทดสอบก่อนเรียน คำชี้แจง แบบทดสอบมีจำนวน 3 ข้อ จงคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทำ แบบทดสอบ

8 แบบทดสอบหลังเรียน คำชี้แจง แบบทดสอบมีจำนวน 3 ข้อ จงคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทำ แบบทดสอบ

9 1. Which sentence is “greeting” A. How old are you?B. Nice to meet you. C. My name is Tom. D. Not at all

10 Excellent

11 Try again

12 2. Ted : …………………for being late. Roy : That’s all right. A. Let’s seeB. I don’t like C. It’s good D. I’m sorry

13 Excellent

14 Try again

15 3. Jerry : I have to go now. Goodbye Lisa. Lisa : Goodbye Jerry. ………………….. A. Come back soon. B. Have a nice trip. C. See you around. D. Forgive me for that.

16 Excellent

17 Try again

18 A: Nice to meet you. B: Nice to meet you,too A:Please to meet you. B:Please to meet you, too. A: How do you do. B: How do you do. Greeting

19 How to “Apologize”. I’m sorry. Forgive me,please. Excuse me.

20 How to say “Goodbye”. Bye. Goodbye. See you around. See you soon. ทำแบบทดสอบ หลังเรียน


ดาวน์โหลด ppt for Pratomsuksa 6 by Wat Chalermprakiat school Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google