งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 How do we improve the test?  Why do we have to improve the test?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " How do we improve the test?  Why do we have to improve the test?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  How do we improve the test?  Why do we have to improve the test?

3 Frank is good……..English. stem 1. at 2. on 3. of 4. under alternative choice option correct answer distractors or

4 Does Tom have any brothers? 1.Yes, he have. 2.Yes, he is. 3.Yes, he does. 4.Yes, he do. Avoid Grammatical Error

5 A: Does Tom have any brothers? B: Yes, he_____. 1.have 2.does 3.do 4.is

6 Which word starts with the same sound as “canteen”? 1.child 2.cheap 3.carry 4.chili Use Plausible Distractors

7 1.Hello kids, welcome to my house 2.I am happy here 3.I want to live here 4.I don’t like to live here Use Only One Correct Choice Anna and Harry are at the zoo. Anna: Look at that lion! If it can say, what should it say? Harry: It should say “_______.”

8 1.Don’t use the door. 2.Go out the way. 3.This door is for the people who work here. 4.None can use this door. Keep Choice Lengths Similar

9 What is the appropriate season to play the kite? 1.The rainy season 2.The hot season 3.The cold season 4.In summer Avoid Bias Avoid Clues to the Correct Answer

10 A: ____________? B: He is cleaning the window. 1.When is Henry doing 2.What is Henry doing 3.Where is Henry doing 4.How is Henry doing Put repetitive words in the stem rather than in each choice.

11 A: ____is Henry doing? B: He is cleaning the window. 1.Where 2.When 3.What 4.How

12 Type the choices in order of the length. A: ____________ B: He has short curly hair. 1.What does he do? 2.What does he look like? 3.What color is it? 4.What fruit does he like best?

13 Where is the ball? It is_________. 1.On the pond 2.Under the pond 3.In the pond 4.Near the pond repetitive words order of the length grammatical error

14 What happened before that? They_____.. 1.sat by the swimming pond 2.played with the ball near the pond 3.swam in the pond 4.ran around the pond order of the length only one correct answer

15  Levels of Learning  Indicators  Effective Test  Difficulty Level

16 for your attention!

17  Avoid Grammatical Error หลีกเลี่ยงการผิดหลัก ไวยากรณ์  Use Plausible Distractors ตัวลวงต้องลวงได้ ( ไม่ “ ถูกเด่น ผิด โด่ง ”)  Keep Choice Lengths Similar ความยาวของตัวเลือกใกล้เคียงกัน  Avoid Bias หลีกเลี่ยงข้อสอบที่ลำเอียง  Use Only One Correct Choice คำตอบที่ถูกต้องต้องมี เพียงคำตอบเดียว  Avoid Clues to the Correct Answer หลีกเลี่ยงการแนะคำตอบที่ถูกต้อง

18  Put repetitive words in the stem rather than in each choice. วางคำที่ต้องใช้ซ้ำกันของตัวเลือกไว้ที่ คำถาม  Type the choices in order of the length. จัดลำดับความสั้นยาวของตัวเลือก


ดาวน์โหลด ppt  How do we improve the test?  Why do we have to improve the test?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google