งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้สู่งาน ส่งเสริมการเกษตร. ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ผ่านการ ปฏิบัติงานมา การครองตน การครองคน การครองงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้สู่งาน ส่งเสริมการเกษตร. ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ผ่านการ ปฏิบัติงานมา การครองตน การครองคน การครองงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้สู่งาน ส่งเสริมการเกษตร

2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ผ่านการ ปฏิบัติงานมา การครองตน การครองคน การครองงาน

3 การครองตน ปฏิบัติตนตาม กฎระเบียบ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ หมั่นศึกษาหาความรู้ ในการงาน ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อต่อ ยอด พัฒนาบุคลิกภาพ ไม่ก่อหนี้สินล้นพ้นตัว อยู่ในกรอบวินัยของ ทางราชการ ไม่มั่วสุมอบายมุข เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรม

4 การครองคน กับเพื่อนร่วมงาน มีความเป็นกันเอง มี มนุษยสัมพันธ์ดี กับผู้บังคับบัญชา รัก เคารพ ศรัทธาและให้ ความร่วมมือ กับผู้ใต้บังคับบัญชา ใช้คุณธรรม เมตตา ธรรม กับส่วนราชการอื่น ผู้นำชุมชนและ ประชาชนทั่วไป ประสานงาน ให้การ ต้อนรับ สะดวก ใส่ใจ

5 การครองงาน ในกระบวนการทำงานจะประสบผลสำเร็จได้ นั้น ต้องมีพื้นฐานการครองตน ครองคนให้ดี เพราะจะทำให้เกิดความรักความศรัทธาทั้ง กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ย่อม ส่งผลให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เกิด แรงบันดาลใจ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ ที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

6 หลักการ ทฤษฎีและเทคนิคในการ ปฏิบัติงานให้สำเร็จ

7 P (Planning) การวางแผน ดำเนินงาน

8 D (Doing) ลงมือปฏิบัติงาน

9 C (Checking) ติดตามผล แก้ปัญหา

10 A (Acting) ปรับปรุง พัฒนา

11 จบการนำเสนอ ขอขอบพระคุณ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้สู่งาน ส่งเสริมการเกษตร. ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ผ่านการ ปฏิบัติงานมา การครองตน การครองคน การครองงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google