งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ความหมายของการสอบบัญชี 4 องค์ประกอบ  วัตถุประสงค์การสอบบัญชี  แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200  ความต้องการเชิงเศรษฐกิจของการสอบบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ความหมายของการสอบบัญชี 4 องค์ประกอบ  วัตถุประสงค์การสอบบัญชี  แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200  ความต้องการเชิงเศรษฐกิจของการสอบบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ความหมายของการสอบบัญชี 4 องค์ประกอบ  วัตถุประสงค์การสอบบัญชี  แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200  ความต้องการเชิงเศรษฐกิจของการสอบบัญชี  ความแตกต่างระหว่างการสอบบัญชีกับการบัญชี

3  การวางแผนงานสอบบัญชี  การพิจารณารับงานสอบบัญชี  การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี  การกำหนดระดับความมีสาระสำคัญ  การวางแผนงานสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชี  การปฏิบัติงานสอบบัญชี  การทดสอบการควบคุม  การตรวจสอบเนื้อหาสาระ  การออกรายงานผู้สอบบัญชี  การเสนอรายการปรับปรุง  การออกหน้ารายงานผู้สอบบัญชี

4  กรอบแนวคิดการกำกับดูแลกิจการตาม OECD  กรอบโครงสร้างการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิผล  สิทธิของผู้ถือหุ้น  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลกิจการ  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5  การตรวจสอบงบการเงิน  การตรวจสอบการดำเนินงาน  การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ

6  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่ง ประมวลรัษฎากร  ผู้ตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร

7  บริการที่ให้ความเชื่อมั่น  บริการในการพิสูจน์ความมีอยู่จริง  บริการให้ความเชื่อมั่นอื่น  บริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้ความเชื่อมั่น

8  จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  การปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี  มาตรฐานการสอบบัญชี  มาตรฐานการสอบทาน  แนวปฏิบัติงานสอบบัญชี  แนวปฏิบัติงานสอบทาน  การใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบเยี่ยงผู้ประกอบ วิชาชีพ  การใช้การสังเกตและตั้งข้อสงสัย เพื่อลดความเสี่ยงใน การมองข้ามสิ่งเล็กน้อย

9  การใช้วิธีการทดสอบรายการหรือเลือกตัวอย่างใน การตรวจสอบ  การประเมินความเชื่อถือได้ของหลักฐาน  ข้อจำกัดของระบบการควบคุมภายใน  การใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานสอบบัญชีตาม มาตรฐานการสอบบัญชี

10  การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง  การจัดทำรายงานทางการเงินทั้งที่มีข้อทุจริตในรายงาน  การใช้สินทรัพย์ของกิจการผิดวัตถุประสงค์  ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชีต่อ การทุจริต  การประเมินความเสี่ยงทุจริตโดยผู้สอบบัญชี  การตรวจพบการทุจริตโดยผู้สอบบัญชี และวิธีปฏิบัติ เมื่อพบทุจริต  การตรวจสอบงบการเงินโดยคำนึงถึงโอกาสในการ เกิดทุจริต

11  การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ  ความรับผิดชอบของผู้บริหารในการปฏิบัติตาม กฎหมายและข้อบังคับ  การพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม กฎหมายและข้อบังคับ  Forensic Accounting


ดาวน์โหลด ppt  ความหมายของการสอบบัญชี 4 องค์ประกอบ  วัตถุประสงค์การสอบบัญชี  แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200  ความต้องการเชิงเศรษฐกิจของการสอบบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google