งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ภาพรวมของการสอบบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ภาพรวมของการสอบบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ภาพรวมของการสอบบัญชี

2 แนวคิดการสอบบัญชี ความหมายของการสอบบัญชี 4 องค์ประกอบ
วัตถุประสงค์การสอบบัญชี แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ความต้องการเชิงเศรษฐกิจของการสอบบัญชี ความแตกต่างระหว่างการสอบบัญชีกับการบัญชี

3 กระบวนการสอบบัญชี การวางแผนงานสอบบัญชี การปฏิบัติงานสอบบัญชี
การพิจารณารับงานสอบบัญชี การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี การกำหนดระดับความมีสาระสำคัญ การวางแผนงานสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชี การปฏิบัติงานสอบบัญชี การทดสอบการควบคุม การตรวจสอบเนื้อหาสาระ การออกรายงานผู้สอบบัญชี การเสนอรายการปรับปรุง การออกหน้ารายงานผู้สอบบัญชี

4 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
กรอบแนวคิดการกำกับดูแลกิจการตาม OECD กรอบโครงสร้างการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิผล สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลกิจการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5 ประเภทของการตรวจสอบ การตรวจสอบงบการเงิน การตรวจสอบการดำเนินงาน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ

6 ประเภทของผู้ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร

7 บริการในสำนักงานสอบบัญชี
บริการที่ให้ความเชื่อมั่น บริการในการพิสูจน์ความมีอยู่จริง บริการให้ความเชื่อมั่นอื่น บริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้ความเชื่อมั่น

8 หลักการพื้นฐานของการตรวจสอบงบการเงิน
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบทาน แนวปฏิบัติงานสอบบัญชี แนวปฏิบัติงานสอบทาน การใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ การใช้การสังเกตและตั้งข้อสงสัย เพื่อลดความเสี่ยงในการมองข้ามสิ่งเล็กน้อย

9 ข้อจำกัดในการตรวจสอบงบการเงิน
การใช้วิธีการทดสอบรายการหรือเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบ การประเมินความเชื่อถือได้ของหลักฐาน ข้อจำกัดของระบบการควบคุมภายใน การใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี

10 การทุจริต การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
การจัดทำรายงานทางการเงินทั้งที่มีข้อทุจริตในรายงาน การใช้สินทรัพย์ของกิจการผิดวัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชีต่อการทุจริต การประเมินความเสี่ยงทุจริตโดยผู้สอบบัญชี การตรวจพบการทุจริตโดยผู้สอบบัญชี และวิธีปฏิบัติเมื่อพบทุจริต การตรวจสอบงบการเงินโดยคำนึงถึงโอกาสในการเกิดทุจริต

11 กฎหมายและข้อบังคับ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ การพิจารณาของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ Forensic Accounting


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ภาพรวมของการสอบบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google