งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการร่างระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับ ผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ ( ฉบับที่..) พ. ศ..... สำนักความรับผิดทางแพ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการร่างระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับ ผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ ( ฉบับที่..) พ. ศ..... สำนักความรับผิดทางแพ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการร่างระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับ ผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ ( ฉบับที่..) พ. ศ..... สำนักความรับผิดทางแพ่ง

2 ที่มา : การแก้ไข ความเสียหายอย่างเดียวกันแต่เรียก ชดใช้ ไม่เหมือนกัน เกิดความเหลื่อมล้ำในการปฏิบัติ ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล ความเป็น ธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

3 ผลกระทบ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น สามารถสั่งการตามที่เห็นว่าถูกต้อง หน่วยงานของรัฐต้องรับภาระต่อ ความเสียหายที่ไม่สามารถเรียกให้ เจ้าหน้าที่ชดใช้ได้

4 ขั้นตอนตามระเบียบ เกิดความ เสียหาย รายงาน ผู้บังคับ บัญชา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดทาง ละเมิด หัวหน้าส่วนราชการ วินิจฉัยสั่งการ ส่งสำนวนให้ กรมบัญชีกลา งตรวจสอบ กรมบัญชีกลา งโดยได้รับ มอบอำนาจ จากกระทรวง การ คลังแจ้ง ผลการ ตรวจสอบ ส่วนราชการสั่งการตามความเห็น กรมบัญชีกลาง อปท. รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐสั่งการตามที่ เห็นสมควร

5 สาระสำคัญที่แก้ไขใหม่ เกิดความ เสียหาย รายงาน ผู้บังคับ บัญชา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดทาง ละเมิด หัวหน้าส่วนราชการ วินิจฉัยสั่งการ ส่งสำนวนให้ กรมบัญชีกลา งตรวจสอบ กรมบัญชีกลา งโดยได้รับ มอบอำนาจ จากกระทรวง การ คลัง แจ้งผลการ ตรวจสอบ ส่วนราชการสั่งการตามความเห็น กรมบัญชีกลาง อปท. รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐสั่งการตามที่ เห็นสมควร

6 ขั้นตอนการทำงานของ กรมบัญชีกลาง หน่วยงาน ส่งสำนวน กรมบัญชีก ลาง คณะกรรมก ารพิจารณา ความรับผิด ทางแพ่ง แจ้งผล การ พิจารณา หน่วยงาน ออกคำสั่ง

7 กรมบัญชี กลาง ๑๗ ก. ค. ๕๗ กระทรวงก ารคลัง ๒๕ ส. ค. ๕๗ คสช ๒๘ ส. ค. ๕๗ กฤษฎีกา ๑๙ พ. ย. ๕๗ ครม ( เพื่อ ทราบ ) สนง. เลขาธิการ ครม. ราชกิจจา นุเบกษา ขั้นตอนการแก้ไข ระเบียบ

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการร่างระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับ ผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ ( ฉบับที่..) พ. ศ..... สำนักความรับผิดทางแพ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google