งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มภาษาไทย ภาษาไทยเป็นสมบัติของชาติ ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ ความสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มภาษาไทย ภาษาไทยเป็นสมบัติของชาติ ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ ความสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มภาษาไทย

4 ภาษาไทยเป็นสมบัติของชาติ ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ ความสำคัญ

5 ธรรมชาติ / ลักษณะเฉพาะ เป็นเครื่องมือสื่อสาร เ ป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนให้ชำนาญ

6

7 ทักษะในการสื่อสาร เครื่องมือแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมทางภาษา

8 ภาษาเป็นสื่อความคิด ใช้ภาษาสื่อความคิด ส่งเสริมให้คิด มีเหตุผล สร้างสรรค์ สละสลวย งดงาม สร้างสรรค์ วิพากษ์วิจารณ์ แก้ปัญหา ตัดสินใจ

9 ภาษาไทยเป็นทักษะ ที่ต้องฝึกฝน ให้เกิดความชำนาญ อ่าน ดู, ฟัง พูดเขียน รับสาร อย่างพินิจพิเคราะห์ ส่งสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

10 เนื้อหาสาระ กฎเกณฑ์ วรรณคดีและวรรณกรรม รู้และใช้ให้ถูกต้อง ซาบซึ้งและภูมิใจ

11 คุณภาพของผู้เรียน ใช้ภาษาสื่อสารได้ดี อ่าน เขียน ฟัง ดู พูด อย่างมีประสิทธิภาพ คิดสร้างสรรค์ มีเหตุผล เป็นระบบ รักการอ่าน เขียน แสวงหาความรู้ ตระหนักในวัฒนธรรมการใช้ภาษา นำทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ มนุษยสัมพันธ์ดี สร้างสามัคคี คุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน์

12 สาระ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม


ดาวน์โหลด ppt สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มภาษาไทย ภาษาไทยเป็นสมบัติของชาติ ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ ความสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google