งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเกณฑ์มาตรฐานระบบงานเยี่ยมบ้าน (Home Health Care : HHC ) วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเกณฑ์มาตรฐานระบบงานเยี่ยมบ้าน (Home Health Care : HHC ) วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเกณฑ์มาตรฐานระบบงานเยี่ยมบ้าน (Home Health Care : HHC ) วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

2 กำหนดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานเกณฑ์มาตรฐานระบบงานเยี่ยมบ้าน (Home Health Care : HHC ) วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เวลารายละเอียด ๐๗. ๐๐ - ๐๘. ๓๐ น - ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ๐๘. ๓๐ - ๙. ๐๐ น. - เปิดการประชุม - โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อุตรดิตถ์ ๐๙. ๐๐ - ๐๙. ๓๐ น. - นำเสนอแนวทางการดำเนินงานเกณฑ์ มาตรฐานระบบงานเยี่ยมบ้าน (Home Health Care : HHC) จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย. กลุ่มงานพัฒนาฯ / กลุ่มงานยุทธ์ฯ ๑๓. ๐๐ - ๑๐. ๓๐ น. นำเสนอผลการดำเนินงานความก้าวหน้า ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบงานเยี่ยมบ้าน (Home Health Care : HHC) โดย. คปสอ. ๙ แห่ง ๑๐. ๓๐ - ๑๐. ๔๐ น. รับประทานอาหารว่าง ๑๓. ๐๐ - ๑๕. ๐๐ น. นำเสนอผลการดำเนินงานความก้าวหน้า ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบงานเยี่ยมบ้าน (Home Health Care : HHC) โดย. คปสอ. ๙ แห่ง ( ต่อ ) ๑๒. ๐๐ - ๑๓. ๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓. ๐๐ - ๑๔. ๐๐ น. นำเสนอผลการดำเนินงานความก้าวหน้า ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบงานเยี่ยมบ้าน (Home Health Care : HHC) โดย. คปสอ. ๙ แห่ง ( ต่อ ) ๑๔. ๐๐ - ๑๕. ๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง ๑๕. ๐๐ - ๑๖. ๓๐ น. - ซักถามปัญหาและตอบข้อซักถาม จาก ผู้เข้าร่วมประชุม - ปิดการประชุม หมายเหตุ นำเสนอ อำเภอละ ๑๐ นาที

3 ๑. รูปแบบการจัดตั้งศูนย์ HHC Care Center ๒. การวางระบบการประสานงานศูนย์ HHC Care Center ระดับอำเภอ, ตำบล ๓. การจัดทำทะเบียนข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วยแต่ละ กลุ่มและการกำหนดเงื่อนไขในการเยี่ยมบ้าน ๔. แผนการเยี่ยมบ้านแต่ละแบบ (Home Word, Home Health Care, Home Visit) และการมีส่วนร่วมในการเยี่ยมตามแผนที่ กำหนด ๕. ผลงานการเยี่ยมบ้านตามแผนที่กำหนด ๖. ผลการเยี่ยมบ้าน ของ รพ. สต. ในเครือข่าย ๗. ปัญหาและอุปสรรค ๘. ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ นำเสนอใน power point คปสอ. ละ 15 นาที วิพากษ์ 5- 10 นาที ประเด็นที่นำเสนอ

4 การดูแลสุขภาพที่บ้าน / เชิงรุก ระบบการให้บริการด้านสุขภาพโดย บุคลากรสหวิชาชีพที่บ้านของผู้ป่วย การพัฒนาศักยภาพการพึ่งพาตนเองด้าน สุขภาพของผู้รับบริการ McWhinneyI, 1997

5 กรณีเจ็บป่วย (Home Word) – ฉุกเฉิน, เฉียบพลัน, โรคเรื้อรัง ผู้ป่วยใกล้เสียชีวิต ( Home Word) – ระยะสุดท้าย – ประกาศเสียชีวิต – ความโศกเศร้า ประเมินภาวะสุขภาพ (Home Visit) หลังผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล (Home Health Care) – การรักษา, หลังคลอดบุตร Brian K, 1991

6 รูปแบบขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยในการดูแล สุขภาพที่บ้าน LinkLink กรอบในการดำเนินการเยี่ยมบ้าน ( จำแนก กลุ่มเป้าหมาย, ระยะเวลา, ทีมสุขภาพเยี่ยม ผู้ป่วย ) LinkLink กรอบในใช้แบบฟอร์มการส่งข้อมูลการ ดำเนินการเยี่ยมบ้าน ( บส.2, บส.1, บส.08) Link Link การพัฒนา / บทบาทของศูนย์ HHC ระดับ คปสอ. LinkLink รายชื่อผู้ประสานฯ LinkLink

7


ดาวน์โหลด ppt ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเกณฑ์มาตรฐานระบบงานเยี่ยมบ้าน (Home Health Care : HHC ) วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google