งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะที่ ๒ : การพัฒนาและ จัดระบบบริการฯ หัวข้อ : ระบบบริการ ปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะที่ ๒ : การพัฒนาและ จัดระบบบริการฯ หัวข้อ : ระบบบริการ ปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะที่ ๒ : การพัฒนาและ จัดระบบบริการฯ หัวข้อ : ระบบบริการ ปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

2 1. การพัฒนาระบบสุขภาพ อำเภอ (DHS) ข้อมูล : - อำเภอมีแผนบูรณาการเชื่อมโยงกับ ชุมชนและท้องถิ่น ร้อยละ 100 - กำหนดอำเภอเป้าหมาย DHS ปี 2558 ร้อยละ 100 - ประเมินตนเองตามแนวทาง DHS-PCA ครบ 25 อำเภอ - กระบวนการเยี่ยมสำรวจ โดยทีมเยี่ยม จังหวัด ทุกอำเภอ ภายใน เดือนกรกฎาคม 2558 - จุดเน้นการพัฒนาในพื้นที่เรื่อง Unity team และ Community participation โดยการขยายผลการพัฒนาตามประเด็น สุขภาพ (Essential care) ตามบริบทแต่ละอำเภอ

3 1. การพัฒนาระบบสุขภาพ อำเภอ (DHS) ข้อชื่นชม : ผู้บริหารระดับจังหวัดและอำเภอให้ความสำคัญ เรียนรู้ปรับรูปแบบการพัฒนาจากรูปแบบโซน เป็นรูปแบบจังหวัด โดยกำหนด Service plan ด้านปฐมภูมิเป็น 2 สาขาย่อย ได้แก่ (1) สาขา ปฐมภูมิ และ (2) สาขา Long Term Care และ Palliative care จัดเวทีระดับจังหวัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ประกวดเรื่องเล่า / นวัตกรรม และเวทีถอดบทเรียน เกิดการเสริม พลังให้พื้นที่และมีการพัฒนาต่อเนื่อง เข้าร่วม DHML 6 อำเภอ ส่วนอำเภออื่นๆเข้าร่วม ในเวที / กิจกรรมจากจังหวัด เน้นการปรับทัศนคติ ในการคนทำงานในทุกอำเภอ จัดตั้งเครือข่ายสำคัญที่เข้มแข็ง : ทีมเภสัชปฐม ภูมิ, ทีม PT/OT ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ

4 1. การพัฒนาระบบสุขภาพ อำเภอ (DHS) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา : ควรส่งเสริมการจัดเวทีเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างทีมเยี่ยมจังหวัดและพื้นที่ระดับ อำเภอเพื่อเรียนรู้ในการใช้เครื่องมือ (DHS- PCA) เพื่อการพัฒนาเป็นในแนวทาง เดียวกัน ส่งเสริมให้โรงพยาบาลแม่ข่ายมีการ สนับสนุนติดตาม รพ. สต. เครือข่าย เกี่ยวกับ ระบบสนับสนุนการดูแลที่สำคัญ เช่น การ จัดการด้านยา การจัดการขยะติดเชื้อ การ จัดการน้ำทิ้งหรือสารคัดหลั่ง รวมทั้งส่งเสริม ให้หน่วยบริการปฐมภูมิมีความเข้าใจ และ ร่วมเป็นเจ้าของระบบดูแลให้เกิดคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง การทดลองเยี่ยมบูรณาการ DHS-DC และ ถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนา

5 2. ทีมหมอประจำครอบครัว (Family Care Team) ข้อชื่นชม : - มีทีมหมอประจำครอบครัวครบทุกอำเภอ จัดทีม ดูแลต่อเนื่องที่บ้านและช่องทางการรับปรึกษา แตกต่างตามบริบท - จัดอบรมพัฒนาทีมสหวิชาชีพหลักสูตร Homecare Manager ซึ่งเป็นต้นแบบของเขต สุขภาพที่ 1 - เน้นการเยี่ยมบ้านร่วมกับชุมชน อปท. และทีม ผู้ดูแล (Caregiver) ที่ได้รับการพัฒนา - จัดหลักสูตรพัฒนาทีมสหวิชาชีพ 5 weekend ให้ทุกอำเภอ - กำหนดแนวทางชัดเจนในการส่งต่อผู้ป่วยจาก รพ. นครพิงค์ สู่ รพช. และ รพ. สต. โดยมี เครือข่ายนักกายภาพบำบัดทุกอำเภอร่วมดูแล - กำหนดให้มีการรายงานสรุปการดำเนินการ จากอำเภอ มีเรื่องเล่ากรณีผู้ป่วย

6 2. ทีมหมอประจำครอบครัว (Family Care Team) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา : ควรสนับสนุนการฟื้นฟูองค์ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ผ่านหลักสูตร Home care manager ( ปี 2557) ต่อยอดโดยส่งเสริมแต่ละพื้นที่ได้ติดตาม ผลลัพธ์การดูแลกลุ่มผู้ป่วยสำคัญ เช่น การ เกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่ม Stroke/CVA, คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในกลุ่ม ผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นต้น สนับสนุนให้ทีมหมอครอบครัวระดับอำเภอ ร่วมบริหารจัดการศูนย์ดูแลต่อเนื่อง (COC) ในรูปแบบสหวิชาชีพ และเป็นพี่เลี้ยงและที่ ปรึกษา ต่อเนื่อง ร่วมกำหนดเกณฑ์ในการ ส่งผู้ป่วยเข้าศูนย์ (COC) เกณฑ์การส่งเยี่ยม โดยสหวิชาชีพ รวมทั้งแนวทางอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง เป็นไปตามบริบทและข้อจำกัด ของแต่ละอำเภอ และเรียนรู้พัฒนาต่อเนื่อง

7 3. การดำเนินการ Palliative care ข้อชื่นชม : ทีมโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้กำหนดแนว ทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง การประสานข้อมูลส่งต่อผู้ป่วยไปยัง โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ชัดเจน จัดตั้ง Pain clinic ใน รพ. นครพิงค์, รพ. ฝาง, รพ. จอมทอง และ รพ. สันป่าตอง และมีแผนจัดตั้งใน รพ. สันทราย รพช. ทุกแห่งได้ขออนุมัติกรอบบัญชียา Opioids และสามารถสั่งได้ครบภายใน เดือนกันยายน ๒๕๕๘

8 3. การดำเนินการ Palliative care ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา : ควรสนับสนุนให้ทีมสหวิชาชีพระดับ อำเภอ เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาด้าน วิชาชีพให้หน่วยบริการปฐมภูมิอย่าง ต่อเนื่อง ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนารูปแบบการ ดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการติดตาม ผลลัพธ์ที่เหมาะสม ในแต่ละกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt คณะที่ ๒ : การพัฒนาและ จัดระบบบริการฯ หัวข้อ : ระบบบริการ ปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google