งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.ptho.moph.go.th. จำนวนผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด แยกรายอำเภอ ปี 2557 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม สุขภาพที่พึงประสงค์ อำเภอ จำนวน ผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.ptho.moph.go.th. จำนวนผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด แยกรายอำเภอ ปี 2557 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม สุขภาพที่พึงประสงค์ อำเภอ จำนวน ผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.ptho.moph.go.th

2

3 จำนวนผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด แยกรายอำเภอ ปี 2557 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม สุขภาพที่พึงประสงค์ อำเภอ จำนวน ผู้สูงอายุ ( คน ) เพศชาย ( คน ) ร้อยละ เพศหญิง ( คน ) ร้อยละ เมือง 21,2108,98242.5512,12857.45 กงหรา 4,6691,99943.752,57056.25 เขาชัย สน 7,5993,21442.864,28557.14 ตะโหมด 3,6881,61444.981,97455.02 ควนขนุน 16,0956,88443.049,11156.96 ปาก พะยูน 7,9553,45543.984,40056.02 ศรี บรรพต 2,3661,01544.791,25155.21 ป่าบอน 5,9102,59244.613,21855.39 บางแก้ว 4,0521,77044.792,18255.21 ป่า พะยอม 4,6201,99844.202,52255.80 ศรี นครินทร์ 3,5941,45741.702,03758.30 รวม 80,75834,98043.3745,67856.63

4 www.ptho.moph.go.th ร้อยละของผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับจำนวนประชากร ทั้งหมด รายอำเภอ

5 www.ptho.moph.go.th ผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมิน / คัดกรอง ADL แยกรายอำเภอ ( ต. ค. - ธ. ค. ๕๗ ) ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม สุขภาพที่พึงประสงค์ อำเภอ จำนวน ประเมิน / คัดกรอง ADL กลุ่ม๑ ( ติด สังคม ) ร้อย ละ กลุ่ม๒ ( ติด บ้าน ร้อยละ กลุ่ม๓ ( ติด เตียง ) ร้อยละ เมือง 17,20815,752 91.5 4 1,1616.752951.71 กงหรา 4,1163,788 92.0 3 2556.20731.77 เขาชัย สน 6,4005,520 86.2 5 66810.442123.31 ตะ โหมด 3,0372,537 83.5 4 44814.75521.71 ควน ขนุน 14,40913,017 90.3 4 1,1818.202111.46 ปาก พะยูน 7,0476,673 94.6 9 2693.821051.49 ศรี บรรพต 2,2131,957 88.4 3 2179.81391.76 ป่าบอน 5,3154,336 81.5 8 87016.371092.05 บาง แก้ว 3,2143,072 95.5 8 993.08431.34 ป่า พะยอม 4,1393,907 94.3 9 1954.71370.89 ศรี นครินท ร์ 3,2432,814 86.7 7 38011.72491.51 รวม 70,34163,373 90.0 9 5,7438.1612251.74

6 www.ptho.moph.go.th ร้อยละการประเมินคัดกรอง ADL ราย อำเภอ

7 www.ptho.moph.go.th ร้อยละการประเมินคัดกรอง ADL แยก กลุ่มรายอำเภอ

8 www.ptho.moph.go.th ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการพัฒนาทักษะ กาย ใจ แยกรายอำเภอ อำเภอจำนวน ผู้สูงอายุกลุ่ม เสี่ยงทั้งหมด ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่ ได้รับการพัฒนาทักษะ กาย ใจ ร้อยละ เมือง 5,5235,45598.77 กงหรา 1,2351,22899.43 เขาชัยสน 1,7151,68097.96 ตะโหมด 59157096.45 ควนขนุน 3,0863,05098.83 ปากพะยูน 2,0892,06598.85 ศรีบรรพต 62060998.23 ป่าบอน 1,3531,30296.23 บางแก้ว 92690697.84 ป่าพะยอม 1,5231,50798.95 ศรีนครินทร์ 97194096.81 รวม 19,63219,31298.37

9 www.ptho.moph.go.th ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ พัฒนาทักษะกาย ใจ แยกรายอำเภอ %

10 www.ptho.moph.go.th ตำบลที่ผ่านเกณฑ์ Long Term care ปีงบประมาณ 2557 อำเภอ จำนวน ตำบล จำนวนตำบล LTC ผ่าน เกณฑ์ ร้อยละ เมือง 141071.43 กงหรา 55100.00 เขาชัยสน 55100.00 ตะโหมด 33100.00 ควนขนุน 12433.33 ปากพะยูน 77100.00 ศรีบรรพต 33100.00 ป่าบอน 55100.00 บางแก้ว 3133.33 ป่าพะยอม 4125.00 ศรีนครินทร์ 44100.00 รวม 654873.85

11 www.ptho.moph.go.th ร้อยละของตำบลที่ผ่านเกณฑ์ Long Term care ปีงบประมาณ 2557

12 www.ptho.moph.go.th ชมรมที่ผ่านเกณฑ์ชมรมคุณภาพ รายอำเภอ อำเภอ จำนวนชมรม ทั้งหมด จำนวนชมรมที่ผ่าน เกณฑ์ ร้อยละ เมือง 1116962.16 กงหรา 352160.00 เขาชัยสน 523159.62 ตะโหมด 24729.17 ควนขนุน 866170.93 ปากพะยูน 4924.08 ศรีบรรพต 282485.71 ป่าบอน 271762.96 บางแก้ว 13646.15 ป่าพะยอม 2713.70 ศรีนครินทร์ 181055.56 รวม 47024952.98

13 www.ptho.moph.go.th ร้อยละ ชมรมที่ผ่านเกณฑ์ชมรมคุณภาพราย อำเภอ

14 www.ptho.moph.go.th ผลงานเด่น / นวัตกรรม

15 www.ptho.moph.go.th นวัตกรรม เปลมหัศจรรย์ ผลงาน ระดับเขต ปี ๒๕๕๖ ตำบล ชะมวง อ. ควนขนุน จ. พัทลุง ให้ ผู้สูงอา ยุ ช่วยเห ลือ ตัวเอง ได้เร็ว ขึ้น

16 www.ptho.moph.go.th นวัตกรรม ที่นอนรังผึ้ง ( รพ. ควน ขนุน จ. พัทลุง ) ที่นอนรังผึ้งป้องกันแผลกดทับ : ใช้ฟองน้ำเย็บต่อกันนำผ้ายางเด็ก แรกเกิด เย็บต่อกันบนฟองน้ำ แบบที่ 1 ปูเฉพาะบริเวณก้นกบ กับหลัง แบบที่ 2 ปูเต็มเตียงสามารถ รองรับ น้ำหนักได้ทั้งตัว ที่พับ เก็บได้

17 www.ptho.moph.go.th

18 ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมือง พัทลุง ส่งเสริม ศาสนา ตรวจ สุขภาพ จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 3 วัน เวลา 08.00 – 15.00 น. หมุนเวียนกัน วันละ 50 คน

19 www.ptho.moph.go.th กิจกรรมส่งเสริมการออก กำลังกาย เยี่ยมสมาชิกที่ เจ็บป่วย - ถ้านอน โรงพยาบาล จ่าย 500 บาท / ครั้ง / ปี - เสียชีวิต จ่าย 2,000 บาท

20 www.ptho.moph.go.th

21 ร้อยละของคนพิการทางเคลื่อนไหว ( ขาขาด ) ได้รับบริการครบถ้วน 21

22 แผนการดำเนินงาน o สำรวจข้อมูลคนพิการขาขาด ประเมินคัดกรองความ ต้องการรับอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความตัองการ o ประสานกับ อบจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ o จัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 22


ดาวน์โหลด ppt Www.ptho.moph.go.th. จำนวนผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด แยกรายอำเภอ ปี 2557 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม สุขภาพที่พึงประสงค์ อำเภอ จำนวน ผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google