งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับโครงสร้างการผลิตข้าว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับโครงสร้างการผลิตข้าว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับโครงสร้างการผลิตข้าว
โครงการ ปรับโครงสร้างการผลิตข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว
17/04/60 ปรับปรุง (พื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว : S1/S2/S3) ปรับเปลี่ยน (พื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว :N) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต 1 โครงการส่งเสริมการผลิต ข้าวตลาดเฉพาะ 2 โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก 3 โครงการปรับเปลี่ยนเป็นอ้อย 4 ครัวเรือน 105,600 ราย พื้นที่ ล้านไร่ ครัวเรือน 6,500 ราย พื้นที่ ล้านไร่ ครัวเรือน 42,662 ราย พื้นที่ ล้านไร่ ครัวเรือน 17,500 ราย พื้นที่ ล้านไร่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวอินทรีย์ ชาวนาร่วมโครงการประมาณ 20 รายต่อหมู่บ้าน ปรับพื้นที่ทำเกษตรกรรมทางเลือก 3 ไร่ต่อครัวเรือน เป็นพื้นที่ที่เหมาะสม (S1,S2) กับการปลูกอ้อย พื้นที่จะต้องมีรัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากโรงงานน้ำตาล ข้าวหอมปทุม ข้าวโภชนาการสูง ข้าวขาว ข้าว GI ข้าวเหนียว - ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีของชุมชน (ศูนย์ข้าวชุมชน) และกระจายไปสู่ชุมชนโดยรอบ (แปลงใหญ่) - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จากการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ - พัฒนาระบบกลุ่มควบคุม ภายในแบบกลุ่ม (ICS) เพื่อรับการตรวจรับรองมาตราฐาน GAP - เชื่อมโยงตลาด - เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน อินทรีย์ GI - พัฒนาบรรจุภัณฑ์ - เชื่อมโยงตลาด - ถ่ายทอดเทคโนโลยี - ส่งเสริมการรวมกลุ่ม - เชื่อมโยงตลาด

3 งบประมาณ งบประมาณจ่ายขาดทั้งสิ้น 2,029.6303 ล้านบาท
งบประมาณจ่ายขาดทั้งสิ้น 2, ล้านบาท วงเงินกู้ทั้งสิ้น , ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท ที่ โครงการ งบประมาณจ่ายขาด วงเงินกู้ ปี 2558 ปี 2559 รวม 1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต 2 โครงการส่งเสริมการผลิต ข้าวตลาดเฉพาะ - 3 โครงการปรับเป็น เกษตรกรรมทางเลือก 1, 1, 4 โครงการปรับเปลี่ยน เป็นอ้อย 3, 7, รวมทั้งหมด 1, 1, 2, 4, 3, 8, 17/04/60

4 รายชื่อเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมในแต่ละโครงการย่อย
การเตรียมการก่อน 20 มิ.ย. 58 เตรียมความพร้อม: ข้อมูล คน พื้นที่ กิจกรรม ระยะเวลา 1. ส่วนกลางส่งข้อมูลให้จังหวัด โครงการ+คู่มือ บัญชีรายชื่อและพื้นที่เป้าหมาย ภายใน 4 มิ.ย. 58 2. ประชุมชี้แจงทางไกล (video conference) ภายใน 5 มิ.ย. 58 3. จังหวัด/อำเภอชี้แจงเกษตรกรเป้าหมาย 8-12 มิ.ย. 58 4. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ+ตรวจสอบคุณสมบัติ ภายใน 20 มิ.ย. 58 Output รายชื่อเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมในแต่ละโครงการย่อย

5 การดำเนินงานตั้งแต่ 20 มิ.ย. - 30 ก.ย. 58
กิจกรรม ระยะเวลา 1. รวมกลุ่ม จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และจัดทำแผนการผลิต ภายใน 10 ก.ค. 58 2. ส่งแผนการผลิตให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรฯ จังหวัดอนุมัติ (กรณีเงินกู้ ส่งแผนการผลิตของกลุ่มให้ ธกส. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ) ภายใน 20 ก.ค. 58 3. ส่งแผนการผลิตให้ กสก./ กข. เพื่อรวบรวมเสนอ สงป. ภายใน 25 ก.ค. 58 4. สงป. อนุมัติและจัดสรรงบประมาณให้พื้นที่ ภายใน 10 ส.ค. 58 5. เกษตรกร/กลุ่มดำเนินการตามแผน (เบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 ก.ย. 58)

6 ขอบคุณครับ 17/04/60


ดาวน์โหลด ppt ปรับโครงสร้างการผลิตข้าว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google