งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการ 29-05- 58. โครงการปรับโครงสร้างการ ผลิตข้าว 2 ปรับปรุง ( พื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว : S1/S2/S3) ปรับปรุง ( พื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการ 29-05- 58. โครงการปรับโครงสร้างการ ผลิตข้าว 2 ปรับปรุง ( พื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว : S1/S2/S3) ปรับปรุง ( พื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการ 29-05- 58

2 โครงการปรับโครงสร้างการ ผลิตข้าว 2 ปรับปรุง ( พื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว : S1/S2/S3) ปรับปรุง ( พื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว : S1/S2/S3) ปรับเปลี่ยน ( พื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลูก ข้าว :N) ปรับเปลี่ยน ( พื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลูก ข้าว :N) โครงการปรับปรุง ประสิทธิภาพการ ผลิตและคุณภาพ ผลผลิต โครงการส่งเสริม การผลิต ข้าวตลาดเฉพาะ โครงการส่งเสริม การผลิต ข้าวตลาดเฉพาะ โครงการปรับ เป็นเกษตรกรรม ทางเลือก โครงการ ปรับเปลี่ยนเป็น อ้อย ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุม ข้าวขาว ข้าวเหนียว ข้าวอินทรีย์ ข้าวโภชนาการสูง ข้าว GI - ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีของ ชุมชน ( ศูนย์ข้าวชุมชน ) และกระจายไปสู่ชุมชนโดยรอบ ( แปลงใหญ่ ) - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จาก การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ - พัฒนาระบบกลุ่มควบคุม ภายใน แบบกลุ่ม (ICS) เพื่อรับการตรวจรับรอง มาตราฐาน GAP - เชื่อมโยงตลาด - ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีของ ชุมชน ( ศูนย์ข้าวชุมชน ) และกระจายไปสู่ชุมชนโดยรอบ ( แปลงใหญ่ ) - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จาก การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ - พัฒนาระบบกลุ่มควบคุม ภายใน แบบกลุ่ม (ICS) เพื่อรับการตรวจรับรอง มาตราฐาน GAP - เชื่อมโยงตลาด - เข้าสู่ระบบการรับรอง มาตรฐาน อินทรีย์ GI - พัฒนาบรรจุภัณฑ์ - เชื่อมโยงตลาด - เข้าสู่ระบบการรับรอง มาตรฐาน อินทรีย์ GI - พัฒนาบรรจุภัณฑ์ - เชื่อมโยงตลาด 1 2 3 4 - ถ่ายทอดเทคโนโลยี - ส่งเสริมการรวมกลุ่ม - เชื่อมโยงตลาด - ถ่ายทอดเทคโนโลยี - ส่งเสริมการรวมกลุ่ม - เชื่อมโยงตลาด ชาวนาร่วม โครงการประมาณ 20 รายต่อหมู่บ้าน ปรับพื้นที่ทำ เกษตรกรรม ทางเลือก 3 ไร่ ต่อครัวเรือน เป็นพื้นที่ที่ เหมาะสม (S1,S2) กับการ ปลูกอ้อย พื้นที่จะต้องมีรัศมี ไม่เกิน 50 กิโลเมตรจาก โรงงานน้ำตาล ครัวเรือน 105,600 ราย พื้นที่ 1.716 ล้าน ไร่ ครัวเรือน 6,500 ราย พื้นที่ 0.065 ล้าน ไร่ ครัวเรือน 42,662 ราย พื้นที่ 0.128 ล้าน ไร่ ครัวเรือน 17,500 ราย พื้นที่ 0.35 ล้าน ไร่

3 งบประมาณ ที่โครงการงบประมาณจ่ายขาดวงเงินกู้ ปี 2558ปี 2559รวมปี 2558ปี 2559รวม 1 โครงการปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิต 27.1840306.3650333.549015.0000150.0000165.0000 2 โครงการส่งเสริมการผลิต ข้าวตลาดเฉพาะ 18.010055.000073.0100--- 3 โครงการปรับเป็น เกษตรกรรมทางเลือก 798.7911521.23061,320.02171,279.8600- 4 โครงการปรับเปลี่ยน เป็นอ้อย 161.6937141.3559303.04963,500.0000 7,000.000 รวมทั้งหมด 1,005.67881,023.95152,029.63034,794.86003,650.00008,444.8600 หน่วย : ล้านบาท งบประมาณจ่ายขาดทั้งสิ้น 2,029.6303 ล้านบาท วงเงินกู้ทั้งสิ้น 8,444.8600 ล้านบาท 02/07/58 3

4 กิจกรรมระยะเวลา 1. ส่วนกลางส่งข้อมูลให้จังหวัด โครงการ + คู่มือ บัญชีรายชื่อและพื้นที่เป้าหมาย ภายใน 4 มิ. ย. 58 2. ประชุมชี้แจงทางไกล (video conference) ภายใน 5 มิ. ย. 58 3. จังหวัด / อำเภอชี้แจงเกษตรกรเป้าหมาย 8-12 มิ. ย. 58 4. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ + ตรวจสอบคุณสมบัติภายใน 20 มิ. ย. 58 4 การเตรียมการก่อน 20 มิ. ย. 58 Outpu t รายชื่อเกษตรกร / กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมใน แต่ละโครงการย่อย เตรียมความพร้อม : ข้อมูล คน พื้นที่

5 กิจกรรมระยะเวลา 1. รวมกลุ่ม จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และจัดทำแผนการผลิตภายใน 10 ก. ค. 58 2. ส่งแผนการผลิตให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรฯ จังหวัด อนุมัติ ( กรณีเงินกู้ ส่งแผนการผลิตของกลุ่มให้ ธกส. พิจารณาอนุมัติ สินเชื่อ ) ภายใน 20 ก. ค. 58 3. ส่งแผนการผลิตให้ กสก./ กข. เพื่อรวบรวมเสนอ สงป. ภายใน 25 ก. ค. 58 4. สงป. อนุมัติและจัดสรรงบประมาณให้พื้นที่ภายใน 10 ส. ค. 58 5. เกษตรกร / กลุ่มดำเนินการตามแผน ( เบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 ก. ย. 58) 5 การดำเนินงานตั้งแต่ 20 มิ. ย. - 30 ก. ย. 58

6 02/07/586


ดาวน์โหลด ppt 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการ 29-05- 58. โครงการปรับโครงสร้างการ ผลิตข้าว 2 ปรับปรุง ( พื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว : S1/S2/S3) ปรับปรุง ( พื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google