งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 23 ธ.ค.54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 23 ธ.ค.54."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 23 ธ.ค.54

2 2 2 ภาพรวมงบประมาณปี 2554 พลางก่อน งบประมาณ ทั้งสิ้น 4, ลบ. งบประจำ ลบ. (0.27%) งบบุคลากร ลบ. (0.27%) งบลงทุน 4, ลบ. (99.73%) เบิกลักษณะงบ ประจำ ลบ. (13.55%) งบบุคลากร ลบ. (84.54%) งบ ดำเนินงาน ลบ. (15.46%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 4, ลบ. (86.45%) รายการ ผูกพันเดิม 2, ลบ. (68.92%) รายการ ใหม่ 1, ลบ. (31.08% ) ดำเนินการเอง 1, ลบ. (95.00%) ค่าที่ดิน ลบ. (5.00%) 2

3 3 3 ภาพรวมงบประมาณปี 2554 พลางก่อน งบประมาณทั้งสิ้น 4, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (15.66%) งบประจำ ลบ. เบิกจ่าย - (0%) งบบุคลากร ลบ. เบิกจ่าย - (0%) งบลงทุน 4, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (15.70%) เบิกลักษณะงบ ประจำ ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (13.55%) งบบุคลากร ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (47.82%) งบดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (19.87%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 4, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (86.45%) รายการผูกพัน เดิม 2, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (9.83%) รายการใหม่ 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (15.46%) ดำเนินการ เอง 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (10.21%) ค่าที่ดิน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (99.94%) 3

4 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้นผลเบิกจ่ายสะสม คิดเป็น ร้อยละ คงเหลือ สทช.1 และ ทชจ สทช.2 และ ทชจ สทช.3 และ ทชจ สทช.4 และ ทชจ สทช.5 และ ทชจ สทช.6 และ ทชจ สทช.7 และ ทชจ สทช.8 และ ทชจ สทช.9 และ ทชจ สทช.10 และ ทชจ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554 (พลางก่อน) ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 23 ธ.ค. 54 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554 (พลางก่อน) ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 23 ธ.ค. 54 4

5 5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้นผลเบิกจ่ายสะสม คิดเป็น ร้อยละ คงเหลือ สทช.11 และ ทชจ สทช.12 และ ทชจ สทช.13 และ ทชจ สทช.14 และ ทชจ สทช.15 และ ทชจ สทช.16 และ ทชจ สทช.17 และ ทชจ สทช.18 และ ทชจ ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท รวมส่วนภูมิภาค ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554 (พลางก่อน) ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 23 ธ.ค. 54 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554 (พลางก่อน) ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 23 ธ.ค. 54

6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้นผลเบิกจ่ายสะสมคิดเป็นร้อยละคงเหลือ สกท. 1, สกส สบร สอป สสอ สวว สผง สคก สกม สสน สอร ศทส สสท สพร สสง สบก เบิกจ่ายในนามกรมฯ 1, , ยังไม่ได้รับงวด รวมส่วนกลาง 4, , รวมทั้งสิ้น 4, , ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554 (พลางก่อน) ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 23 ธ.ค. 54 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554 (พลางก่อน) ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 23 ธ.ค. 54 6

7 7 ปีงบประมาณงบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) , , , ผลรวม3, , , การเบิกจ่ายงบประมาณ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี

8 8 เหลือจ่ายไทยเข้มแข็ง (SP) ที่ยังเบิกจ่ายไม่หมด รายการ วันสิ้นสุด สัญญา หน่วย ดำเนินการ งปม.ทั้งสิ้น (ลบ.) เบิกจ่าย แล้ว (ลบ.) คงเหลือ (ลบ.) ผล ก่อสร้าง (%) 1. สาย นศ.4102 แยก ทล.4014 – บ.คลองวัง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรม 23 พ.ย.54 ทชจ สาย ชร.3037 แยก ทล.1019 – บ.ใหม่หมอกจ๋าม อ.แม่สอด จ.เชียงราย 11 ธ.ค.54 สทช สาย นศ.4073 แยก ทล.4014 – หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 26 ธ.ค.54 สทช สาย ชม.3033 แยก ทล.108 – โครงการหลวงขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 28 พ.ย.54 ทชจ รวมทั้งสิ้น

9 9 ประเภท งบประมาณ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) ปรับลด (ล้านบาท) งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท) ร้อยละ กรมทางหลวงชนบท25, , งบบุคลากร1, งบดำเนินงาน งบลงทุน23, , ผูกพันเดิม4, , รายการใหม่18, , งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ภาพรวมงบประมาณปี

10 10 แผนการดำเนินงานรายการใหม่ปี 2555 กิจกรรม ปี 2555 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. 1. ประกวดราคา 2. ลงนามในสัญญา 3. ก่อสร้าง เป้าหมาย 1. สผง.ขออนุมัติ อทช.เห็นชอบการมอบหมายหน่วยดำเนินการภายใน 30 ธ.ค รายการงบประมาณปีเดียว ก่อหนี้ผูกพันภายใน มี.ค รายการงบประมาณแปรญัตติ ก่อหนี้ผูกพันภายใน เม.ย รายการงบประมาณผูกพัน ก่อหนี้ผูกพันภายใน พ.ค. 55

11 จบการนำเสนอ 11

12 12 ภาพรวมงบประมาณปี 2554 พลางก่อน งบประมาณทั้งสิ้น 4, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. งบประจำ ลบ. เบิกจ่าย (0.27%) งบบุคลากร ลบ. เบิกจ่าย (0.27%) งบลงทุน 4, ลบ. เบิกจ่าย (99.73%) เบิกลักษณะงบ ประจำ ลบ. เบิกจ่าย (13.55%) งบบุคลากร ลบ. เบิกจ่าย (84.54%) งบดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย (15.46%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 4, ลบ. เบิกจ่าย (86.45%) รายการผูกพัน เดิม 2, ลบ. เบิกจ่าย (68.92%) รายการใหม่ 1, ลบ. เบิกจ่าย (31.08%) ดำเนินการเอง 1, ลบ. เบิกจ่าย (95.00%) ค่าที่ดิน ลบ. เบิกจ่าย (5.00%)

13 รายการ ลงนามแล้วเสร็จ ภายใน 1.รายการปีเดียว (รายการก่อสร้าง, ค่าบำรุงรักษา,ค่าอำนวยความ ปลอดภัย, ครุภัณฑ์ และค่าจ้างที่ปรึกษา) มีนาคม รายการผูกพัน (รายการก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษา) เมษายน 2555 แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ


ดาวน์โหลด ppt 1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 23 ธ.ค.54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google