งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 9 กรกฎาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 9 กรกฎาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 9 กรกฎาคม 2555

2 การส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจตามคำ รับรองกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตัวชี้วัด ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2554 ผล ข้อมูลเดือน กย.54 – พค. 55 นางรำไพ โพธิดอกไม้ หน่วย : ล้านบาท 11, % 12,824

3 การส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจตามคำ รับรองกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนสถาบันที่มีปริมาณธุรกิจ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 ผล ข้อมูลเดือน กย.54 – พค.55 นางรำไพ โพธิดอกไม้ % 89 53%

4 นางรำไพ โพธิดอกไม้ ผลการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ แยก เป็นรายอำเภอ ( ตั้งแต่เดือนกันยายน 54 – พฤษภาคม 55) อำเภอ จำนวน สถาบัน ทั้งหมด ผล 9 เดือน ( กย.54- พค.55) ร้อยละผล 9 เดือน /10 เดือน ( กย.54- มิย.55) ร้อย ละ ผล 9 เดือน / ทั้งปี ( กย.54- สค.55 ) ร้อย ละ เมือง พัฒนานิคม บ้านหมี่ ท่าวุ้ง โคกสำโรง หนองม่วง

5 นางรำไพ โพธิดอกไม้ ผลการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ แยก เป็นรายอำเภอ ( ตั้งแต่เดือนกันยายน 54 – พฤษภาคม 55) อำเภอ จำนวน สถาบัน ทั้งหมด ผล 9 เดือน ( กย.54- พค.55) ร้อย ละ ผล 9 เดือน /10 เดือน ( กย.54- มิย.55) ร้อย ละ ผล 9 เดือน / ทั้งปี ( กย.54- สค.55 ) ร้อย ละ ชัยบาดาล สระโบสถ์ ลำสนธิ + ท่า หลวง โคกเจริญ นิคมฯ รวม

6 แผนปฏิบัติงานงบประมาณ ฯ เพิ่มเติม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตัวชี้วัดที่ 1 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย 167 แห่ง ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ พัฒนามีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น 53% กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

7 ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดเก็บข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย สหกรณ์ 71 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 96 แห่ง ผู้รับผิดชอบ นายทศ พร พลีดี การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 55 82

8 นายทศพร พลี ดี อำเภอ จำนวนสถาบัน ทั้งหมด ผล ( แห่ง ) คงเห ลือ เมือง พัฒนานิคม บ้านหมี่ ท่าวุ้ง 1082 โคกสำโรง หนองม่วง 1073 ผลการจัดเก็บข้อมูลสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร แยกเป็นรายอำเภอ ( ตั้งแต่เดือนกันยายน 54 – พฤษภาคม 55)

9 อำเภอ จำนวนสถาบัน ทั้งหมด ผล ( แห่ง ) คงเหลื อ ชัยบาดาล สระโบสถ์192 ลำสนธิ + ท่า หลวง 642 โคกเจริญ 990 นิคมฯ 330 รวม ผลการจัดเก็บข้อมูลสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร แยกเป็นรายอำเภอ ( ตั้งแต่เดือนกันยายน 54 – พฤษภาคม 55) นายทศพร พลี ดี

10 การดำเนินงาน โครงการฯ จัดประชุมการพัฒนาธุรกิจการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง ธุรกิจสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย จัดประชุม 3 ครั้ง 100%33.33% แผนการ ดำเนินงาน คาดว่าจะจัดประชุม ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ก. ค.55 ผู้รับผิดชอบ นางวร นุช ขุมแร่ 3 1

11 การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วไป ตัวชี้วัด สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 74,170 คน นางอัจฉรา กฤตพัฒนกุล 74, % 51, 556 ผลการรายงาน สหกรณ์ส่งรายงานการมีส่วนร่วมฯ จำนวน 53 สหกรณ์ 80 กลุ่มเกษตรกร หมายเหตุ แผนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 6 เดือน แรก จำนวน 30,000 ราย


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 9 กรกฎาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google