งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับอาเซียน เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียน 2015 ครั้งที่ 2 “ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน ” โดย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับอาเซียน เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียน 2015 ครั้งที่ 2 “ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน ” โดย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับอาเซียน เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียน 2015 ครั้งที่ 2 “ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน ” โดย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู The 2 nd ASEAN Academic Forum for Upcoming ASEAN Community 2015 “Education for Community Development” By Nongbua Lamphu Community College ดร. พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

2 หลักการและเหตุผล เพื่อสนองเจตนารมณ์ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติใน การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ พร้อมกับเป็นกลไกใน การสร้างคนให้เป็นบุคคลแห่งการ เรียนรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่ สนใจ จากทั้งในและต่างประเทศ มี โอกาสรับทราบความเคลื่อนไหว และ วิทยาการใหม่ ๆ ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์

3 วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ใน มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยชุมชน ตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยในการผลิต และเผยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัย ๒ เพื่อเป็นเวทีกลางทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักวิจัยภาครัฐและ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ได้พัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในสาขา การพัฒนาชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผล ในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ๓ เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการ งานวิจัยกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4 เป้าหมายปริมาณ สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๘ แห่ง จำแนกเป็น ๑ ) มหาวิทยาลัยต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน ๓ แห่ง ๒ ) มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน ๑๕ แห่ง ๓ ) วิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ จำนวน ๒๐ แห่ง

5 เป้าหมายปริมาณ ( ต่อ ) จำนวนผลงานที่นำเสนอ จำนวน ๓๖๕ ชิ้นงาน จำแนกเป็น ๑ ) มหาวิทยาลัยต่างประเทศในภูมิภาค อาเซียน จำนวน ๑๕ ชิ้นงาน ๒ ) มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน ๑๕๐ ชิ้นงาน ๓ ) วิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศจำนวน ๒๐๐ ชิ้นงาน

6 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ๑ ) ได้พัฒนาความรู้ทางวิชาการ และเพิ่ม ประสิทธิภาพงานวิจัยของ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยภาครัฐและเอกชน ใน สาขาการศึกษากับการพัฒนาชุมชน ๒ ) เสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิด โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูล การวิจัยระหว่างนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชนและองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ระดับนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน

7 รูปแบบในการจัดทำ ๑ เสนอผลงานวิจัยเรื่องละ ๑๐ – ๑๕ นาที ๒ เสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ๓ เสนอผลงานวิจัยเผยแพร่วารสารวิชาการ (Proceeding) ๔ การนำเสนอผลงานจำแนกเป็น ๓ กลุ่ม ๑ ) กลุ่มนานาชาติ ๒ ) กลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๓ ) กลุ่มวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ

8 ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๘ – มกราคม ๒๕๕๙ งบประมาณ งบประมาณ ขอใช้เงินงบประมาณ จำนวน ๗๖๐, ๐๐๐ บาท

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา มีเวทีใน การนำเสนอผลงานวิจัย พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ใน สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนให้ กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลในการนำไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศ ๒ คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย และ สถาบันการศึกษาอุดมศึกษาตระหนักและ เห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยในการผลิต และเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแผนของ การวิจัย

10 ๓ ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการ ในภาครัฐและเอกชนอันจะนำไปสู่แนว ทางการวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต ๔ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูได้สร้าง เครือข่ายงานวิชาการงานวิจัยกับ สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ๕ ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์ใน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ( ต่อ )

11 ขอบคุ ณครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับอาเซียน เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียน 2015 ครั้งที่ 2 “ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน ” โดย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google