งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับความพร้อมในการ เรียนรู้ด้วยตนเองของ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 2 ของวิทยาลัย เทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับความพร้อมในการ เรียนรู้ด้วยตนเองของ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 2 ของวิทยาลัย เทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับความพร้อมในการ เรียนรู้ด้วยตนเองของ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 2 ของวิทยาลัย เทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Self Directed Learning Readiness among the Second Year Diploma Students of Lanna Polytechnic Chiangmai Technological College in the Second Semester of 2013 นางสาวจันทนี กันโฑ

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา ยุคแห่งเทคโนโลยีและข่าวสาร การเปิดประชาคมอาเซียน นักศึกษามีการออกฝึกงาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ เหมาะสม ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย ตนเองของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ที่ 2 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สมมติฐานในงานวิจัย นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย ตนเอง อยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป

4 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning Readiness : SDLR) จาก Guglielmino ปี 1977 1. การเปิดโอกาสในการเรียนรู้ 2. มโนคติของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มี ประสิทธิภาพ 3. ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง 4. ความรักในการเรียนรู้ 5. การมองอนาคตในแง่ดี 6. ความสามารถใช้ทักษะในการศึกษาหาความรู้ และ ทักษะการแก้ไขปัญหา 7. ความริเริ่มและอิสระในการเรียนรู้ 8. ความคิดสร้างสรรค์

5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น แบบสอบถามเชิงปริมาณ ลักษณะของ แบบสอบถามเป็นข้อความแบบตรวจ รายการจำนวน 34 ข้อ และมาตรวัด ประมาณค่าจำนวน 5 ระดับ โดยดัดแปลงมา จากแบบวัดระดับความพร้อมในการเรียนรู้ ด้วยตนเองของ Guglielmino 1997

6 รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยเน้นมุ่ง ศึกษาระดับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย ตนเองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 การรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองกับ กลุ่มเป้าหมาย 1 กลุ่ม โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ บังเอิญ ให้ได้จำนวนนักศึกษาระดับปวส. 2 จำนวน 100 คน จากทุกสาขา

7 ตัวแปร ตัวแปรต้น ได้แก่ 1. การเปิดโอกาสในการเรียนรู้ 2. มโนคติของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มี ประสิทธิภาพ 3. ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง 4. ความรักในการเรียนรู้ 5. การมองอนาคตในแง่ดี 6. ความสามารถใช้ทักษะในการศึกษาหาความรู้ และทักษะการแก้ไขปัญหา 7. ความริเริ่มและอิสระในการเรียนรู้ 8. ความคิดสร้างสรรค์ ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความพร้อมในการเรียนรู้ ด้วยตนเองของนักศึกษา

8 สรุป ผลการวิจัย ผลการศึกษาการระดับความพร้อมในการ เรียนรู้นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ชั้นปีที่ 2 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ คือ นักศึกษามีระดับความพร้อมในการเรียนรู้ ด้วยตนเองอยู่ในระดับปานกลาง (3.31)

9 อภิปรายผลการศึกษา การสำรวจระดับความพร้อมในการ เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาชั้น ปวส. ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ทำให้ นักศึกษามีการตระหนักถึงความสำคัญใน การเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นการ เรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน หรือภายในสถานศึกษา เพราะปัจจุบันนี้เป็น โลกแห่งเทคโนโลยี มนุษย์สามารถหา ความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้การ เรียนรู้ด้วยตนเองนั้นยังส่งผลให้นักศึกษา ใช้เวลาว่างได้อย่างมีประโยชน์ เพราะแหล่ง การเรียนรู้ไม่ได้มีแค่ตำราเรียนหรือใน สถานศึกษาเท่านั้น

10 ข้อเสนอแนะและประโยชน์ของ การศึกษา ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน ผู้สอนควรกระตุ้นให้นักศึกษาศึกษาหาความรู้จาก แหล่งเพิ่มเติมให้มากขึ้น เช่น แนะนำเว็บไซต์ที่ เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน หนังสือ หรือบุคคลที่มี ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ รวมถึงสื่อ ต่างๆ ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป ควรทำการศึกษาในเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ต่อ การเรียนรู้ ด้วยตนเองของนักศึกษา ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับความพร้อมใน การเรียนรู้ของนักศึกษาให้ครบทุกชั้นปี


ดาวน์โหลด ppt ระดับความพร้อมในการ เรียนรู้ด้วยตนเองของ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 2 ของวิทยาลัย เทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google