งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายงานวัณโรค ปี 2559 ระดับความสำเร็จของการควบคุมวัณโรค 1. การค้นหาและรายงานผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ เพิ่มขึ้น 10% ( ของปี 56) 2. รพ. ผ่านมาตรฐานรพ. คุณภาพการดูแลรักษาวัณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายงานวัณโรค ปี 2559 ระดับความสำเร็จของการควบคุมวัณโรค 1. การค้นหาและรายงานผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ เพิ่มขึ้น 10% ( ของปี 56) 2. รพ. ผ่านมาตรฐานรพ. คุณภาพการดูแลรักษาวัณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมายงานวัณโรค ปี 2559 ระดับความสำเร็จของการควบคุมวัณโรค 1. การค้นหาและรายงานผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ เพิ่มขึ้น 10% ( ของปี 56) 2. รพ. ผ่านมาตรฐานรพ. คุณภาพการดูแลรักษาวัณ โรค (QTB) 75% 3. อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งผ่านเกณฑ์การ ประเมินประเด็นวัณโรค >60% 4. เพิ่มผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค ( > 90%) ตายน้อยกว่า 5 (< 5%) ขาดยาลดลงเป็น 0

2 Strategy plan TB 2016-2020 Intensive case finding Refer patient to DOT,MDR-TB M&E /coaching Net work & community participation MDR-TB TB/HIV Migrant Prison

3 มาตรการ TB ระดับเขต มาตรการที่ 1 การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง เป้าหมาย มาตรการที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการตรวจหาวัณ โรคดื้อยาทางห้องปฏิบัติการการ มาตรการที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการรักษาวัณ โรค มาตรการที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนและภาคประชาสังคม

4 มาตรการเร่งรัดงาน TB จังหวัด เชียงใหม่ มาตรการที่ 1 การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นปัญหา การเสียชีวิต ( ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผป. โรคเรื้อรังที่ต้องรักษา HIV+) มาตรการที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการตรวจหาวัณโรคดื้อ ยาทางห้องปฏิบัติการการ ( ตรวจ GeneXpert รพ. สัน ทราย & ศวข.) มาตรการที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการรักษาวัณโรค ( กำหนดผู้รับผิดชอบและส่งต่อผป. ลงรพ. สต. ทำ DOT ภายใน 2 สัปดาห์ Dead&Default Case Conference รายงานผลในการประชุมฯ /MDR-TB Case management การกำกับติดตามเข้มข้น มาตรการที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและ ภาคประชาสังคม (TB Chiang Mai Model ขยายพื้นที่ > 15 อำเภอ ) มาตรการที่ 5 บูรณาการงาน และกำหนดเชิงนโยบายให้ ทุกอำเภอเลือก TB เป็น 1 ประเด็นในอ. เข้มแข็งทุกอำเภอ และประเด็น Regulate )

5 การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ การดูแลรักษาวัณโรค ปี ๒๕๕๘ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจาก บริการสาธารณสุขทุกระดับ 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการทำงาน สาธารณสุข 10 องค์ประกอบ 1. การตอบสนองเชิง นโยบาย 2. การค้นหาผู้ป่วยวัณ โรคให้เร็ว ในระยะเริ่มป่วย 3. การวินิจฉัยวัณโรค 4. การรักษาวัณโรค 5. การบริหารจัดการยา วัณโรค 6. ทะเบียนและรายงาน 7. ป้องกันการแพร่กระจาย เชื้อในรพ. 8. การผสมผสานงาน TB/HIV 9. การบริหารวัณโรคดื้อยา 10. การประเมิน ผลการรักษา

6 ผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล คุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค ปี ๒๕๕๘ โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ ๙ แห่ง ( ร้อยละ๙๐ ) รพ. แม่อาย รพ. เทพรัตนเวชชานุกุลฯ รพ. สันกำแพง รพ. หางดง รพ. เชียงดาว รพ. ฝาง รพ. พร้าว รพ. ครพิงค์ และรพ. แม่วาง ( คะแนน ๙๖ - ๙๐ตามลำดับ ) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ ๙ แห่ง ( ร้อยละ๙๐ ) รพ. แม่อาย รพ. เทพรัตนเวชชานุกุลฯ รพ. สันกำแพง รพ. หางดง รพ. เชียงดาว รพ. ฝาง รพ. พร้าว รพ. ครพิงค์ และรพ. แม่วาง ( คะแนน ๙๖ - ๙๐ตามลำดับ ) มาตรฐานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ มาตรฐานที่ 2. การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคให้เร็วในระยะเริ่ม ป่วย รพ. ส่วนใหญ่ที่ประเมินฯ ให้การรักษาผู้ป่วยวัณโรค เสมหะพบเชื้อ ( คนไทย ) มากกว่าผป. เสมหะลบ ในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ ๖๕ แสดงว่าผู้ป่วยบางราย ได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ล่าช้าส่งผลให้มีอัตรา การเสียชีวิตสูง มาตรฐานที่ ๑๐. ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคต่ำกว่าร้อย ละ ๘๕ ไม่สามารถตัดวงจรการแพร่เชื้อในชุมชนก่อ ปัญหาซับซ้อน / ดื้อยา ควรพัฒนาคุณภาพบริการติดตามดูแลผู้ป่วยและ ระบบการส่งต่อรพ. สต.

7 การประเมินผลการรักษาวัณโรค ๒๔ โรงพยาบาล ปี ๒๕๕๘ ๖ โรงพยาบาลที่มีผล Success Rate ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ รพ. แม่แตง ( ๘๕. ๒ % ) รพ. สันกำแพง ( ๙๐. ๐ % ) รพ. พร้าว ( ๙๒. ๓ % ) รพ. ไชยปราการ ( ๙๒. ๓ % ) รพ. เวียงแหง ( ๑๐๐. ๐ % ) รพ. อมก๋อย ( ๑๐๐. ๐ % ) ๖ โรงพยาบาลที่มีผล Success Rate ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ รพ. แม่แตง ( ๘๕. ๒ % ) รพ. สันกำแพง ( ๙๐. ๐ % ) รพ. พร้าว ( ๙๒. ๓ % ) รพ. ไชยปราการ ( ๙๒. ๓ % ) รพ. เวียงแหง ( ๑๐๐. ๐ % ) รพ. อมก๋อย ( ๑๐๐. ๐ % ) ปัญหาที่ทำให้ผลสำเร็จของการรักษา ผู้ป่วยวัณโรคต่ำ อัตราการเสียชีวิตสูงเกินเกณฑ์ เฉลี่ยร้อยละ ๑๒. ๓ ( ระหว่างร้อยละ ๐ - ๑๐๐, เกณฑ์ไม่เกิน ๕ ) อัตราการขาดการรักษาเกิน ๒ เดือนสูง เฉลี่ยร้อยละ ๕. ๒ ( ระหว่างร้อยละ ๐ - ๒๐, เกณฑ์ขาดยาเป็น๐ )

8 ประเด็นขอความร่วมมือ ขอให้ผู้บริหารช่วยกำกับติดตามและสนับสนุน ผู้ปฏิบัติงานดังนี้ ๑.ให้โรงพยาบาลที่ได้รับการสุ่มประเมินฯ ปี ๒๕๕๙ ได้แก่ รพ. จอมทอง รพ. แม่แตง รพ. ไชยปราการ รพ. ดอยสะเก็ด รพ. เวียงแหง รพ. อมก๋อย และสุ่ม รพ. อีก ๕ แห่งในอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ๒.๑๘ อำเภอ / รพ. ที่ผลสำเร็จของการรักษาวัณโรคต่ำ กว่าร้อยละ ๘๕ ขอให้ เร่งรัดการดำเนินงานตาม มาตรการวัณโรค จ. ชม. ให้จริงจังและมีคุณภาพ ๒. ๑ ค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นปัญหาการ เสียชีวิต และผู้สัมผัส MDR-TB ๒. ๒ การส่งต่อผป. ลงรพ. สต. และกำหนด ผู้รับผิดชอบ ๒. ๓ การกำกับติดตามพื้นที่เรื่องผู้ป่วยเสียชีวิตและ ขาดยาในการประชุมคพสอ.


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายงานวัณโรค ปี 2559 ระดับความสำเร็จของการควบคุมวัณโรค 1. การค้นหาและรายงานผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ เพิ่มขึ้น 10% ( ของปี 56) 2. รพ. ผ่านมาตรฐานรพ. คุณภาพการดูแลรักษาวัณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google