งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุม MCH Board จังหวัด อุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘ วันพฤหัสที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุม MCH Board จังหวัด อุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘ วันพฤหัสที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุม MCH Board จังหวัด อุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘ วันพฤหัสที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์

2 วาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้ง ต่อที่ประชุม การตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

3 วิเคราะห์สถานการณ์อนามัยแม่และเด็กปี ๒๕๕๘ และวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการ แก้ไขปัญหาตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ - ฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ - Asphyxia - TSH > ๑๑. ๒๕ มิลลิยู นิต / ลิตร

4 วาระที่ ๒ : รับรองและติดตามการประชุมครั้ง ที่แล้ว : รับรองและติดตามการประชุมครั้ง ที่แล้ว : รับรองและติดตามการประชุมครั้ง ที่แล้ว

5 วาระที่ ๓ : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบและ พิจารณา

6 วิเคราะห์สถานการณ์อนามัยแม่และเด็กปี ๒๕๕๘ และวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการ แก้ไขปัญหาตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ - ฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ - Asphyxia - TSH > ๑๑. ๒๕ มิลลิยู นิต / ลิตร

7 ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน 1. อัตราส่วนมารดาตาย 15:1000 00 0 2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 60 47.07 3. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 60 46.46 4. หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์ ร้อยละ 65 44.94 5. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการเจาะเลือด ครั้งที่ 1 มีภาวะซีด ร้อยละ 10 13.97 6. อัตราการขาดออกซิเจนระหว่างคลอด 25 : 1,000 การเกิดมี ชีพ 29.19 7. ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมร้อยละ 7 9.47 สถานการณ์งานอนามัยแม่ และเด็ก ปี 58 ที่มา : รายงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 2 ณ เดือนมีนาคม 2558 เอกสารหมายเลข ๓

8 ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน 8. เด็กแรกเกิด - 6 เดือนกินนมแม่ ร้อยละ 50 59.9 9. เด็กอายุ 0 – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 99.299.2 10. เด็กอายุ 18,30 เดือนได้รับการคัดกรอง พัฒนาการทุกคน ร้อยละ 100 100 11. ทารกแรกเกิดมีระดับ TSH>11.25 มิลลิยูนิต / ลิตรร้อยละ 3 6.61 12. การคลอดบุตรมารดาอายุ 15-19 ปีต่อการคลอด ทั้งหมด ร้อยละ 10 17.95 13. การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 10 15.215.2 สถานการณ์งานอนามัย แม่และเด็ก ปี 58 ที่มา : รายงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 2 ณ เดือนมีนาคม 2558

9 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรก ≤ 12 สัปดาห์ ( ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60) ที่มา : รายงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 2 ณ เดือนมีนาคม 2558 N/A

10 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก ครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ( ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 60) ที่มา : รายงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 2 ณ เดือนมีนาคม 2558 N/A

11 ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการดูแล ครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ( ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65) ที่มา : รายงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 2 ณ เดือนมีนาคม 2558 N/A

12 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการเจาะ เลือดครั้งแรก มีภาวะโลหิตจาง Hct<33% ( ไม่เกิน ร้อยละ 10) ที่มา : รายงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 2 ณ เดือนมีนาคม 2558 N/A

13 อัตราการคลอดในมาดาอายุ 15-19 ปี จำแนกรายอำเภอ ( ไม่เกินร้อยละ 10 ของการคลอด ทั้งหมด ) ที่มา : รายงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 2 ณ เดือนมีนาคม 2558

14 อัตราการขาดออกซิเจนระหว่างคลอด ( ไม่เกิน 25 ต่อการเกิดมีชีพพันคน ) ที่มา : รายงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 2 ณ เดือนมีนาคม 2558

15 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย กว่า 2,500 กรัม ( ไม่เกิน ร้อยละ 7) ที่มา : รายงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 2 ณ เดือนมีนาคม 2558

16 ทารกแรกเกิดทารกแรกเกิดมี TSH>11.25 มิลลิยูนิต / ลิตร ( ไม่เกิน ร้อยละ 3) ที่มา : รายงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 2 ณ เดือนมีนาคม 2558

17 แนวทางการคัดกรอง พัฒนาการเด็กปี ๒๕๕๘ และเตรียม รณรงค์ตรวจคัดกรอง พัฒนาการเด็กอายุ ๔๒ เดือน ในศูนย์เด็ก เล็กทุกแห่ง

18 การดำเนินงานควบคุมและ ป้องกัน โรคธาลัสซีเมีย : โรงพยาบาล อุตรดิตถ์

19 : โรงพยาบาล อุตรดิตถ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาการ ทำแท้งเมื่อ ท้องไม่พร้อม : โรงพยาบาล อุตรดิตถ์

20 วาระที่ ๔ : เรื่องอื่นๆ

21 การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ แม่และเด็ก : สปสช. พิษณุโลก

22


ดาวน์โหลด ppt ประชุม MCH Board จังหวัด อุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘ วันพฤหัสที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google