งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมMCH Board จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสที่ ๑๘มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมMCH Board จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสที่ ๑๘มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมMCH Board จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสที่ ๑๘มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

2 วาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ มิถุนายน -๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

3 วิเคราะห์สถานการณ์อนามัยแม่และเด็กปี ๒๕๕๘ และวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการ แก้ไขปัญหาตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ ฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ Asphyxia TSH > ๑๑.๒๕ มิลลิยูนิต/ลิตร

4 วาระที่ ๒ :รับรองและติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว
วาระที่ ๒ :รับรองและติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว

5 วาระที่ ๓ :เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

6 วิเคราะห์สถานการณ์อนามัยแม่และเด็กปี ๒๕๕๘ และวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการ แก้ไขปัญหาตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ ฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ Asphyxia TSH > ๑๑.๒๕ มิลลิยูนิต/ลิตร

7 สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 58
เอกสารหมายเลข ๓ สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 58 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน 1.อัตราส่วนมารดาตาย 15:100000 2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 60 47.07 3.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 46.46 4.หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 65 44.94 5. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการเจาะเลือดครั้งที่ 1 มีภาวะซีด ร้อยละ 10 13.97 6. อัตราการขาดออกซิเจนระหว่างคลอด 25 : 1,000 การเกิดมีชีพ 29.19 7. ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 7 9.47 ที่มา : รายงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 2 ณ เดือนมีนาคม 2558

8 สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 58
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน 8.เด็กแรกเกิด- 6 เดือนกินนมแม่ ร้อยละ 50 59.9 9. เด็กอายุ 0 – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 99.2 10.เด็กอายุ 18,30 เดือนได้รับการคัดกรองพัฒนาการทุกคน ร้อยละ 100 100 11.ทารกแรกเกิดมีระดับTSH>11.25 มิลลิยูนิต/ลิตร ร้อยละ 3 6.61 12.การคลอดบุตรมารดาอายุ ปีต่อการคลอดทั้งหมด ร้อยละ 10 17.95 13.การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุ ปี 15.2 ที่มา : รายงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 2 ณ เดือนมีนาคม 2558

9 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรก ≤ 12 สัปดาห์ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60)
N/A ที่มา : รายงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 2 ณ เดือนมีนาคม 2558

10 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60)
N/A ที่มา : รายงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 2 ณ เดือนมีนาคม 2558

11 ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65)
N/A ที่มา : รายงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 2 ณ เดือนมีนาคม 2558

12 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการเจาะเลือดครั้งแรก มีภาวะโลหิตจางHct<33% (ไม่เกินร้อยละ 10)
N/A ที่มา : รายงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 2 ณ เดือนมีนาคม 2558

13 อัตราการคลอดในมาดาอายุ 15-19 ปี จำแนกรายอำเภอ
(ไม่เกินร้อยละ 10ของการคลอดทั้งหมด) ที่มา : รายงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 2 ณ เดือนมีนาคม 2558

14 อัตราการขาดออกซิเจนระหว่างคลอด (ไม่เกิน 25 ต่อการเกิดมีชีพพันคน)
อัตราการขาดออกซิเจนระหว่างคลอด (ไม่เกิน 25 ต่อการเกิดมีชีพพันคน) ที่มา : รายงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 2 ณ เดือนมีนาคม 2558

15 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (ไม่เกิน ร้อยละ 7)
อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (ไม่เกิน ร้อยละ 7) ที่มา : รายงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 2 ณ เดือนมีนาคม 2558

16 ทารกแรกเกิดทารกแรกเกิดมี TSH>11
ที่มา : รายงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 2 ณ เดือนมีนาคม 2558

17 แนวทางการคัดกรองพัฒนาการเด็กปี ๒๕๕๘ และเตรียมรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ ๔๒ เดือน ในศูนย์เด็กเล็กทุกแห่ง

18 การดำเนินงานควบคุมและป้องกัน โรคธาลัสซีเมีย: โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

19 แนวทางการแก้ไขปัญหาการทำแท้งเมื่อ ท้องไม่พร้อม : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

20 วาระที่ ๔ :เรื่องอื่นๆ

21 การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก : สปสช.พิษณุโลก

22 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt ประชุมMCH Board จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสที่ ๑๘มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google