งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบบัญชี สุขภาพ (1-8) 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบบัญชี สุขภาพ (1-8) 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบบัญชี สุขภาพ (1-8) 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์

2 สิ่งสำคัญของระบบบัญชี สุขภาพ

3

4

5 1. ร้อยละของเด็กแรกเกิด – ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว ทารกแรกเกิด - < 6 เดือน หมายถึง ทารกแรก เกิดจนถึง 5 เดือน 29 วัน ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน หมายถึง เด็กแรก เกิดต่ำกว่า 6 เดือน ( เด็กแรกเกิดจนถึง 5 เดือน 29 วัน ) ใน 24 ชั่วโมงที่ ผ่านมากินนมแม่อย่าง เดียว ( ถามด้วยคำถาม “24 ชั่วโมงที่ผ่านมาให้ ลูกกินอะไรบ้าง ” แล้วนับเฉพาะทีตอบว่ากินนม แม่อย่างเดียว ) kpi58_province_08012558.pdf หน้า 4 ไม่น้อยกว่า ร้อย ละ 50 วัยเด็ก

6

7

8

9 2. เด็ก 18-30 เดือนได้รับการตรวจ พัฒนา ทุกราย สุ่มกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเด็กอายุ 18 และ 30 เดือน กลุ่มละ 10 คน สถานบริการฯ ที่สุ่มประเมินเด็ก คือ รพช., รพท., รพศ. และรพ. สส. สังกัดกรมอนามัยและ ศูนย์เด็กเล็ก ทำการสุ่มประเมินปีละ 2 ครั้ง ( ครั้งที่ 1 มีนาคม และ ครั้งที่ 2 กันยายน ) อ้างอิง จาก kpi58_moph_08012558.pdf หน้า 6 วัยเด็ก

10

11

12

13 3. ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มี พัฒนาการสมวัย อ้างอิง จาก kpi58_moph_08012558.pdf หน้า 6 ไม่น้อยกว่า ร้อย ละ 85 วัยเด็ก บันทึกในบัญชี 3-4 ทุก รายตามความเป็นจริง

14 บัญชี 3

15

16

17

18 4. ศูนย์เด็กเล็กผ่านการประเมิน มาตรฐาน ผ่านมาตรฐาน 6 ด้าน และ 4 ผลลัพธ์ 1. เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85( อนามัย 55) 2. เด็กมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 70 3. เด็กมีปัญหาฟันน้ำนมผุไม่เกินร้อยละ 55 4. มีการส่งต่อเด็กที่พัฒนาการไม่สมวัยเข้ารับการ ประเมินและแก้ไขพัฒนาการ เอกสารอ้างอิง kpi58_region_08012558.pdf ไฟล์ ตัวชี้วัดระดับเขต หน้า 5 ไม่น้อยกว่า ร้อย ละ 60 วัยเด็ก

19 5. อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดชีพแสนคน อ้างอิง จาก kpi58_moph_08012558.pdf หน้า 4 การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดา ไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ การคลอดและหลัง คลอด 42 วันหลังคลอด ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็น เท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จาก สาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะ ตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุหรือ สาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องต่อการเกิดมี ชีพแสนคน

20 บันทึกการตายที่ห้องเวชระเบียน ( ห้องบัตร )

21

22 ระวังวัน ตาย โปรแกรม จะขึ้นเป็น วันที่บันทึก

23 บันทึกการตายที่บัญชีหนึ่ง ( งานเชิง รุก ) เลือก เสียชีวิต

24 บันทึกการตายที่บัญชีหนึ่ง ( งานเชิง รุก ) เลือก เสียชีวิต บัน ทึก

25 6. หญิงตั้งครรภ์ฝาก ครรภ์ครั้ง แรก ไม่เกิน 12 สัปดาห์ หญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุ ครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ หมายถึง หญิง ตั้งครรภ์ ที มาคลอดในโรงพยาบาลสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฝาก ครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ณ สถานบริการนั้นๆ เอกสารอ้างอิง kpi58_province_08012558.pdf หน้า 5 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

26 ระบบบัญช 1-8 >> ระบบงานบัญช 2

27 ระบบบญชี 1-8 >> ระบบ งานบญช 2

28 ระบบบัญช 1-8 >> ระบบงานบัญช 2

29 HOSXP PCU >> ระบบบัญช 1-8 >> ระบบงานบัญช 2

30 ระบบบัญช 1-8 >> ระบบงานบัญช 2

31 7. หญิงตั้งครรภ์ฝาก ครรภ์ คุณภาพ 5 ครั้งตามเกณฑ์ หญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุ ครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ หมายถึง หญิง ตั้งครรภ์ ที มาคลอดในโรงพยาบาลสังกัดส่า นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฝาก ครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ณ สถานบริการนั้นๆ เอกสารอ้างอิง QOF กลาง สปสช ไม่น้อยกว่า 60

32 ANC ที่อื่นที่อื่น

33 8. ประชากรอายุ 2.5-7 ปีได้รับ วัคซีน MR ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ตัวชี้วัด รมต วัยเด็ก

34 บัญชี 4

35

36

37

38 9. ประชากรอายุ 0-5 ปีได้รับ วัคซีนครบตามเกณฑ์ คำแนะนำ ให้ เก็บสมุดสีชมพูของเด็ก มา ลงบันทึกข้อมูลวัคซีน ในโปรแกรม hosxp ย้อนหลัง ครับ ตัวชี้วัด ของฝ่ายควบคุมโรค ไม่น้อยกว่า ร้อย 90 วัยเด็ก

39 บัญชี 3 บัญชี 4

40 ตารางวัคซีน ปรับปรุงใหม่ 258 อายุเด็กวัคซีน DX แรกเกิด BCGZ232 HBV1Z246 1 เดือน HBv2( มารดาเป็น พาหะ ) Z246 2 เดือน OPV1,DTPHB1Z273,Z246 4 เดือน OPV2,DTPHB2Z273,Z246 6 เดือน OPV3,DTPHB3Z273,Z246 9 เดือน MMR1Z274

41 ตารางวัคซีน ปรับปรุงใหม่ 258 อายุเด็กวัคซีน DX 1 ปี JE1Z241 1 ปี 1 เดือน JE2Z241 1 ปี 6 เดือน OPV4,DTP4Z273,Z246 2 ปี 6 เดือน JE3Z241 MMR2Z274 4 ปี OPV5,DTP5Z273,Z246

42 ระบบงานบญช 3

43 ระบบงานบญช 4

44 รายงานความครอบคลุมวัคซีน

45

46

47 10. หญิงตั้งครรภ์ฝาก ได้รับยา เสริมไอโอดีน บันทึกจ่ายยา ตัวชี้วัด ฝ่าย............ ไม่น้อยกว่า ร้อย 60

48 บัญชี 2

49

50


ดาวน์โหลด ppt แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบบัญชี สุขภาพ (1-8) 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google