งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates หน่วยที่ 1 การวิเคราะห์ขั้นตอน วิธีการแก้ปัญหา รายวิชา การเขียนโปรแกรม เบื้องต้น ครูผู้สอน นางนัยนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates หน่วยที่ 1 การวิเคราะห์ขั้นตอน วิธีการแก้ปัญหา รายวิชา การเขียนโปรแกรม เบื้องต้น ครูผู้สอน นางนัยนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates หน่วยที่ 1 การวิเคราะห์ขั้นตอน วิธีการแก้ปัญหา รายวิชา การเขียนโปรแกรม เบื้องต้น ครูผู้สอน นางนัยนา อิน ประดิษฐ์

2 Free Powerpoint TemplatesPage 2 ปัญหา ????  ในการใช้ชีวิตประจำวัน นักเรียนพบปัญหาอะไรบ้าง  นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหานั้น อย่างไร

3 Free Powerpoint TemplatesPage 3 การแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ 1. ลองผิดลองถูก สิ่งใดผิดจะไม่ทำอีก ถ้าถูกก็จะเก็บไว้ 2. การใช้เหตุผลประกอบการ แก้ปัญหา เลือกขจัดกรณีที่เป็นไปไม่ได้ทิ้งไปเรื่อย ๆ จนเหลือกรณีที่เป็นไปได้ 3. การใช้ตารางหาความสัมพันธ์ของ ข้อมูล บางปัญหาไม่สามารถขจัดให้เหลือกรณี เดียวได้ แต่อาจทำให้เหลือน้อยกรณีที่สุด แล้วพิจารณาความเป็นไปได้ของแต่ละ กรณี

4 Free Powerpoint TemplatesPage 4 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 1. การวิเคราะห์ปัญหา 1. การวิเคราะห์ปัญหา 2. การออกแบบโปรแกรม 2. การออกแบบโปรแกรม 3. การเขียนโปรแกรม 3. การเขียนโปรแกรม 4. การทดสอบโปรแกรม 4. การทดสอบโปรแกรม 5. การจัดทำเอกสารและ บำรุงรักษาโปรแกรม 5. การจัดทำเอกสารและ บำรุงรักษาโปรแกรม

5 Free Powerpoint TemplatesPage 5 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 1. การวิเคราะห์ปัญหา 1.1 สิ่งที่ต้องการ - ต้องการให้ คอมพิวเตอร์ทำอะไร 1.2 ผลลัพธ์ที่ต้องแสดง - ต้องการให้ คอมพิวเตอร์แสดงอะไร 1.3 ข้อมูลที่ต้องนำเข้า - ข้อมูลที่ นำเข้าให้กับคอมพิวเตอร์มี อะไรบ้าง 1.4 ตัวแปรที่ใช้ - การกำหนดชื่อ ให้กับข้อมูลต่างๆ 1.5 วิธีการประมวลผล - วิธีการ ทำงาน ตัวอย่า ง

6 Free Powerpoint TemplatesPage 6 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ( ต่อ ) 2. การออกแบบโปรแกรม ผังงาน (Flowchart) ทำให้ ผู้ออกแบบโปรแกรมสามารถ เขียนลำดับการทำงานและ ขั้นตอนของการประมวลผลของ โปรแกรม 3. การเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมตามผังงาน ที่ได้กำหนดเอาไว้

7 Free Powerpoint TemplatesPage 7 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ( ต่อ ) 4. การทดสอบโปรแกรม 4.1 ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ภาษา 4.2 ข้อผิดพลาดระหว่างการ ประมวลผล 4.3 ข้อผิดพลาดทางวิธีการคิด 5. การจัดทำเอกสารและบำรุงรักษา โปรแกรม การจัดทำคู่มือสำหรับใช้งาน โปรแกรม

8 Free Powerpoint TemplatesPage 8 ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหา โจทย์ การหาค่าเฉลี่ยของจำนวนเต็ม 5 จำนวน ได้แก่ 3, 7, 2, 4 และ 9 1. สิ่งที่ต้องการ 2. ผลลัพธ์ที่ต้องแสดง 3. ข้อมูลที่ต้องนำเข้า การหาค่าเฉลี่ยของจำนวนเต็ม 5 จำนวน ได้แก่ 3, 7, 2, 4 และ 9 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5 ตัวเลข 3, 7, 2, 4 และ 9

9 Free Powerpoint TemplatesPage 9 4. ตัวแปรที่ใช้ ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหา ( ต่อ ) number1 แทนจำนวนตัวเลขตัวที่ 1 เลข 3 number2 แทนจำนวนตัวเลขตัวที่ 2 เลข 7 number3 แทนจำนวนตัวเลขตัวที่ 3 เลข 2 number4 แทนจำนวนตัวเลขตัวที่ 4 เลข 4 number5 แทนจำนวนตัวเลขตัวที่ 5 เลข 9 average แทนค่าเฉลี่ยของจำนวน 3+7+2+4+9 5 โจทย์ การหาค่าเฉลี่ยของจำนวนเต็ม 5 จำนวน ได้แก่ 3, 7, 2, 4 และ 9 =5=5

10 Free Powerpoint TemplatesPage 10 ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหา ( ต่อ ) 5. วิธีการประมวลผล 5.1 เริ่มต้น 5.2 รับค่าจำนวนทั้ง 5 จำนวน 5.3 นำจำนวนเต็มทั้ง 5 มาบวก เข้าด้วยกัน 5.4 นำผลลัพธ์จากข้อ 5.3 มา หารด้วย 5 5.5 พิมพ์ค่าเฉลี่ย (average) ของเลข 5 จำนวน 5.6 จบการทำงาน

11 Free Powerpoint TemplatesPage 11 THE END


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates หน่วยที่ 1 การวิเคราะห์ขั้นตอน วิธีการแก้ปัญหา รายวิชา การเขียนโปรแกรม เบื้องต้น ครูผู้สอน นางนัยนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google