งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา
หน่วยที่ 1 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน นางนัยนา อินประดิษฐ์ Free Powerpoint Templates หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา โดย น.ส.บุษณีมาศ นิสาธรณ์

2 ปัญหา ???? ในการใช้ชีวิตประจำวันนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้าง
นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหานั้นอย่างไร

3 การแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1. ลองผิดลองถูก สิ่งใดผิดจะไม่ทำอีก ถ้าถูกก็จะเก็บไว้ 2. การใช้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหา เลือกขจัดกรณีที่เป็นไปไม่ได้ทิ้งไปเรื่อย ๆ จนเหลือกรณีที่เป็นไปได้ 3. การใช้ตารางหาความสัมพันธ์ของข้อมูล บางปัญหาไม่สามารถขจัดให้เหลือกรณีเดียวได้ แต่อาจทำให้เหลือน้อยกรณีที่สุด แล้วพิจารณาความเป็นไปได้ของแต่ละกรณี

4 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 1. การวิเคราะห์ปัญหา 2. การออกแบบโปรแกรม 3. การเขียนโปรแกรม 4. การทดสอบโปรแกรม 5. การจัดทำเอกสารและบำรุงรักษาโปรแกรม

5 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
1. การวิเคราะห์ปัญหา 1.1 สิ่งที่ต้องการ - ต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำอะไร 1.2 ผลลัพธ์ที่ต้องแสดง - ต้องการให้คอมพิวเตอร์แสดงอะไร 1.3 ข้อมูลที่ต้องนำเข้า - ข้อมูลที่นำเข้าให้กับคอมพิวเตอร์มี อะไรบ้าง 1.4 ตัวแปรที่ใช้ - การกำหนดชื่อให้กับข้อมูลต่างๆ 1.5 วิธีการประมวลผล - วิธีการทำงาน ตัวอย่าง

6 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม (ต่อ)
2. การออกแบบโปรแกรม ผังงาน (Flowchart) ทำให้ผู้ออกแบบโปรแกรมสามารถเขียนลำดับการทำงานและขั้นตอนของการประมวลผลของโปรแกรม 3. การเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมตามผังงาน ที่ได้กำหนดเอาไว้

7 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม (ต่อ)
4. การทดสอบโปรแกรม 4.1 ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษา 4.2 ข้อผิดพลาดระหว่างการประมวลผล 4.3 ข้อผิดพลาดทางวิธีการคิด 5. การจัดทำเอกสารและบำรุงรักษาโปรแกรม การจัดทำคู่มือสำหรับใช้งานโปรแกรม

8 ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหา
โจทย์ การหาค่าเฉลี่ยของจำนวนเต็ม 5 จำนวน ได้แก่ 3, 7, 2, 4 และ 9 1. สิ่งที่ต้องการ 2. ผลลัพธ์ที่ต้องแสดง 3. ข้อมูลที่ต้องนำเข้า การหาค่าเฉลี่ยของจำนวนเต็ม 5 จำนวน ได้แก่ 3, 7, 2, 4 และ 9 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5 ตัวเลข 3, 7, 2, 4 และ 9

9 ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหา(ต่อ)
โจทย์ การหาค่าเฉลี่ยของจำนวนเต็ม 5 จำนวน ได้แก่ 3, 7, 2, 4 และ 9 4. ตัวแปรที่ใช้ number1 แทนจำนวนตัวเลขตัวที่ 1 เลข 3 number2 แทนจำนวนตัวเลขตัวที่ 2 เลข 7 number3 แทนจำนวนตัวเลขตัวที่ 3 เลข 2 number4 แทนจำนวนตัวเลขตัวที่ 4 เลข 4 number5 แทนจำนวนตัวเลขตัวที่ 5 เลข 9 average แทนค่าเฉลี่ยของจำนวน 5 = 5

10 ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหา(ต่อ)
5. วิธีการประมวลผล 5.1 เริ่มต้น 5.2 รับค่าจำนวนทั้ง 5 จำนวน 5.3 นำจำนวนเต็มทั้ง 5 มาบวกเข้าด้วยกัน 5.4 นำผลลัพธ์จากข้อ 5.3 มาหารด้วย 5 5.5 พิมพ์ค่าเฉลี่ย(average)ของเลข 5 จำนวน 5.6 จบการทำงาน

11 THE END


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google