งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates การเขียนโปรแกรม ภาษาซีเบื้องต้น โดย คุณครูปวีณา แนววงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates การเขียนโปรแกรม ภาษาซีเบื้องต้น โดย คุณครูปวีณา แนววงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates การเขียนโปรแกรม ภาษาซีเบื้องต้น โดย คุณครูปวีณา แนววงศ์

2 Free Powerpoint Templates Page 2 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมอย่างไร กำหนดและวิเคราะห์ปัญหา เขียนผังงานหรือซูโดโค้ด (Pseudocoding) เขียนโปรแกรม ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม ทำเอกสารคู่มือและการบำรุงรักษาโปรแกรม

3 Free Powerpoint Templates Page 3 วิธีการเขียนผังงาน (Flowchart) ผังงานเป็นแผนภาพที่แสดงลำดับ ขั้นตอนในการทำงานของโปรแกรม ตั้งแต่เริ่มต้นจากการรับข้อมูล การประมวลผลไปจนถึงการแสดง ผลลัพธ์การทำงาน

4 Free Powerpoint Templates Page 4 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน การเริ่มต้นและการสิ้นสุด การทำงานของโปรแกรม ลูกศรแสดงทิศทางการทำงาน ของโปรแกรม การประมวลผล การคำนวณ ต่าง ๆ และการกำหนดค่า

5 Free Powerpoint Templates Page 5 การรับหรือแสดงข้อมูล โดยไม่ระบุชนิดของอุปกรณ์ การตรวจสอบเงื่อนไข เพื่อ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง การแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ การแสดงผลลัพธ์หรือรายงาน ผลทางเครื่องพิมพ์ (printer)

6 Free Powerpoint Templates Page 6 หลักเกณฑ์การเขียนผังงาน 1. ผังงานที่เขียนขึ้นต้องดูชัดเจน และ ดูง่าย 2. มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด เพียงจุดเดียว 3. กำหนดทิศทางการทำงานด้วยลูกศร และควรมีทิศทางการทำงานจากบนลง ล่าง หรือจากซ้ายไปขวา 4. สัญลักษณ์แบบเลือกทำ ( เงื่อนไข ) ต้อง มีคำตอบที่ถูกต้องทำให้โปรแกรม สามารถดำเนินต่อไปได้

7 Free Powerpoint Templates Page 7 5. ลูกศรที่ใช้บอกทิศทางการทำงานไม่ควร เขียนตัดกันหรือทับกัน 6. ผังงานที่ซับซ้อนมาก ควรนำสัญลักษณ์ การเชื่อมต่อมาใช้เพื่อให้เข้าใจง่าย 7. ตรวจสอบความถูกต้องของผังงานโดย สร้างข้อมูลมาหนึ่งชุดแล้วดูว่าผลลัพธ์ เป็นไปตามต้องการหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates การเขียนโปรแกรม ภาษาซีเบื้องต้น โดย คุณครูปวีณา แนววงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google