งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 7 ฟังก์ชั่น กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 7 ฟังก์ชั่น กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 7 ฟังก์ชั่น กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 Agenda : ประเด็นพิจารณา กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ลักษณะทั่วไป ประโยชน์ของการใช้ ฟังก์ชั่น รูปแบบการเขียนฟังก์ชั่น ตัวอย่าง parameter กฎการเรียกใช้ฟังก์ชั่น Function Prototype แบบฝึกหัด

3 กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ลักษณะทั่วไป การเขียนโปรแกรมในภาษาซีจะเขียนใน ลักษณะเป็น module หรือโปรแกรมย่อย ๆ แต่ละโมดูลมักจะทำหน้าที่อย่างใดอย่าง หนึ่ง ฟังก์ชั่น main() เป็นฟังก์ชั่นหลักของ ภาษาซี การติดต่อกันของฟังก์ชั่น เรียกว่า Function call Function call มีผู้เกี่ยวข้องสองฝ่ายคือ ผู้ เรียกใช้ และผู้ถูกเรียก ฟังก์ชั่น สามารถเป็นได้ทั้งผู้เรียก และผู้ถูก เรียกใช้ โดยทั้งสองฝ่ายอาศัย พารามิเตอร์ เป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน

4 กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของการใช้ฟังก์ชั่น - สามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นหลายๆ ที่ได้ - โปรแกรมมีโครงสร้างที่ดี กระทัดรัด เข้าใจ ง่าย ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของโปรแกรมได้ ง่าย - ง่ายต่อการทดสอบและแก้ไขโปรแกรม - ฟังก์ชันที่ดีและจัดเก็บเป็นระบบ สามารถ นำกลับมาใช้ง่ายและรวดเร็ว

5 กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รูปแบบของฟังก์ชั่น คำสั่งที่ทำงาน ภายใน function expression ที่ ส่งกลับซึ่งมีชนิด ข้อมูลตามที่ระบุ ด้านบน int function_name(int x, float y, char z) {.{..... return …; } ชนิดข้อมูลที่ ส่งกลับ ชื่อ functio n พารามิเตอร์ที่รับเข้ามาเพื่อ ใช้ใน function ชนิดของฟังก์ชั่น - เหมือนชนิด ข้อมูล - หากไม่ต้องการ คืนค่า ( เช่นฟังก์ชั่น ที่ไม่มีการคำนวณ ) ให้ระบุชนิดเป็น void และไม่มีคำสั่ง return พารามิเตอร์ - มีชนิดเหมือนตัว แปรทั่วไป - หากไม่มี พารามิเตอร์ ให้ใช้ เครื่องหมายวงเล็บ ว่าง

6 กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างการเขียน function ตัวอย่างฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณหา เลขยก กำลังสาม int cube(int x) { return x*x*x; // x*x*x คือค่าที่ส่งกลับไปให้ผู้ เรียกใช้ ซึ่งมีชนิดข้อมูลเป็น integer ตามที่ระบุที่หัวฟังก์ชัน }

7 ตัวอย่างการเรียกใช้ function กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ การเรียกใช้งานฟังก์ชัน cube จะต้องผ่าน พารามิเตอร์ที่มีชนิดเป็นเลขจำนวนเต็ม 1 จำนวน ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ตอนสร้างฟังก์ชั่น y=cube(9); 9 คือค่าที่ถูกส่งไปให้ x ในฟังก์ชัน cube แล้ว cube ทำการคำนวณ x*x*x แล้วส่งกลับมาให้ y ทำให้คำสั่ง y=cube(9); กลายเป็น y=729; นั่นเอง จากนั้นก็สามารถนำ y ไปใช้งานต่อได้

8 กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พารามิเตอร์ / กฎการ ใช้งาน parameter หมายถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฟังก์ชั่นต้องการ โดยฟังก์ชั่นที่เรียกใช้ จะต้องส่งให้กับฟังก์ชั่น ตัวอย่าง int cube(int x) ฟังก์ชั่น cube ต้องการข้อมูลชนิดเลขจำนวน เต็ม 1 ตัว เพื่อนำมาคำนวณ ในกรณีที่ฟังก์ชั่นไม่ต้องการพารามิเตอร์ ให้ ใช้ ( ) ข้อกำหนด : ชนิด และจำนวนของ พารามิเตอร์ ทั้งที่ จุดเรียกใช้ และที่ฟังก์ชั่น จะต้องเป็นชนิดเดียวกัน และมีจำนวน เท่ากัน เสมอ

9 กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พารามิเตอร์ / กฎการ ใช้งาน void a() { … } void a(int x) { … } int a() { … return …; } int a(float z) { … return …; } main() { a(); } main() { int y=7; a(y); } main() { int j; j=a(); } main() { int k; k=a(5.9); }

10 กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ Function Prototype ฟังก์ชั่นที่ถูกเรียกใช้ ควรสร้างไว้ก่อน การเรียกใช้ Compiler ต้องรู้จักฟังก์ชั่นก่อนที่จะมี การเรียกใช้ หากไม่มีการสร้างฟังก์ชั่นก่อนการ เรียกใช้ สามารถใช้วิธีประกาศชื่อฟังก์ชั่น ให้ compiler รู้จัก ก่อนที่จะเรียกใช้ เรียกว่าการสร้าง prototype

11 ตัวอย่างนี้ compile error main() { int y; y=cube(5); printf(“%d”,y); } int cube(int x) { return x*x*x; } ฟังก์ชัน main เรียกใช้ฟังก์ชัน cube ทั้งๆที่ตัวเองมองไม่ เห็น cube แก้ปัญหาได้โดย int cube(int x); // เอาแค่ บรรทัดแรกของ // ฟังก์ชัน มาประกาศไว้ // เป็น prototype main() // main มองเห็น ว่ามี cube อยู่ { int y; y=cube(5); printf(“%d”,y); } int cube(int x) { return x*x*x; } Function Prototype

12 แบบฝึกหัด เขียนโปรแกรมในรูปของฟังก์ชั่นเพื่อหาค่า n m จงเขียนโปรแกรมที่มีเมนูให้ผู้ใช้เลือกว่า ต้องการทำการบวก ลบ คูณ หรือ หาร ตัวเลข 2 จำนวนซึ่งป้อนจากทางแป้นพิมพ์ และถ้าผู้ใช้เลือกตามเมนูข้อใด ก็ให้เรียกใช้ ฟังก์ชั่นเพื่อคำนวณและแสดงผลลัพธ์ตามที่ ได้เลือกไว้ แต่ถ้าผู้ใช้เลือกข้อที่ไม่มีในเมนู ให้แสดงข้อความว่า “Out of menu.”


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 7 ฟังก์ชั่น กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google