งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลยใบงานที่ 1 องค์ประกอบและหลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ 1. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง มี 4 ขั้นตอน คือ 1. รับข้อมูลและคำสั่ง ( Input)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลยใบงานที่ 1 องค์ประกอบและหลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ 1. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง มี 4 ขั้นตอน คือ 1. รับข้อมูลและคำสั่ง ( Input)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉลยใบงานที่ 1 องค์ประกอบและหลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ 1. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง มี 4 ขั้นตอน คือ 1. รับข้อมูลและคำสั่ง ( Input) 2. ประมวลผลข้อมูล (Process) 3. แสดงผลข้อมูล (Output) 4. จัดเก็บข้อมูล (Storage)

2 2. หน่วยความจำหลักและหน่วยความจำสำรองมี ความแตกต่างกันอย่างไร หน่วยความจำหลักจำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทำงานได้ หน่วยความจำสำรองจะเก็บข้อมูลแบบถาวร และมีพื้นที่หรือความจุมากกว่าหน่วยความจำหลัก ข้อมูลจะไม่สูญหายเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าหรือเมื่อ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และมีราคาถูกกว่า หน่วยความจำหลัก

3 3. หน่วยประมวลผลกลางมีขั้นตอนการ ทำงานอย่างไร ขั้นตอนการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางมี 4 ขั้นตอน คือ 1. ดึงข้อมูลจากหน่วยความจำ โดยหน่วย ควบคุมเข้าถึงข้อมูลและคัดแยกคำสั่งจาก หน่วยความจำ 2. แปลรหัสคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าต้อง ทำงานอะไรแล้วเลือกข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล แล้วกำหนดตำแหน่งของคำสั่งถัดไป 3. คำนวณและส่งต่อผลลัพธ์โดยปฏิบัติตามคำสั่งที่ ตีความได้ทั้งการคำนวณทางคณิตศาสตร์และการ เปรียบเทียบ 4. เก็บผลลัพธ์ที่ได้ลงในหน่วยความจำโดยการ เก็บผลลัพธ์ที่ประมวลผลได้ไว้ในหน่วยความจำหลัก

4 4. การทำงานของระบบบัสพื้นฐาน ประกอบด้วยอะไรบ้าง ระบบบัสพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. บัสที่อยู่ 2. บัสข้อมูล 3. บัสควบคุม

5 5. สร้างแผนผังรูปภาพเปรียบเทียบ ระหว่างฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์กับ อวัยวะของมนุษย์ หลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และ มนุษย์มีหลักการทำงาน 3 ขั้นตอน คือ รับรู้ คิดและโต้ตอบได้


ดาวน์โหลด ppt เฉลยใบงานที่ 1 องค์ประกอบและหลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ 1. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง มี 4 ขั้นตอน คือ 1. รับข้อมูลและคำสั่ง ( Input)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google