งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่อการ สื่อสาร ในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 โดย ใช้แบบฝึกเชิงสร้างสรรค์ประกอบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 3 Ps.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่อการ สื่อสาร ในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 โดย ใช้แบบฝึกเชิงสร้างสรรค์ประกอบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 3 Ps."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่อการ สื่อสาร ในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 โดย ใช้แบบฝึกเชิงสร้างสรรค์ประกอบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 3 Ps ในการ เรียนรู้ของผู้เรียน ระดับชั้น ปวช. 1/6 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 กรวิชญ์ แสนป้อ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชย การ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 1 มีผลสัมฤทธิ์ ทางด้านทักษะ การเขียนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก ส่งผลให้ ผู้เรียนไม่สามารถเลือกใช้ถ้อยคำภาษาไทย ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งการที่ผู้เรียนขาด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยให้ ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ จึงทำให้ผู้เรียนขาดทักษะการปฏิบัติด้านการ เขียน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร ของผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 1/6 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

4 ตัวแปร ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึกทักษะการเขียน เชิงสร้างสรรค์ประกอบ การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้แบบ 3 Ps ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อสารของ ผู้เรียน ระดับชั้น ปวช. 1/6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. จากการทำแบบฝึกเชิงสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้โดย การหาค่าเฉลี่ย และร้อยละ 2. จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้ สถิติที่ใช้โดยการ หาค่าเฉลี่ย และร้อยละ

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละจากการทำ ชุดฝึกเรื่องการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร จำนวน 5 ชุด ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่ จำนวน 16 คน ตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ ประชากร ( คน ) คะแนน เต็ม คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 165034.1868.36 จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละจากการ ทำชุดฝึกเรื่องการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสารจำนวน 5 ชุด ได้ ค่าเฉลี่ย 34.18 หรือร้อยละ 68.36

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละจากการทำ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ จำนวน 16 คน ตามเกณฑ์การให้ คะแนนดังต่อไปนี้ ประชากร ( คน ) คะแนน เต็ม คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 16 12.7579.68 จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละจาก การทำแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ค่าเฉลี่ย 12.75 หรือร้อยละ 79.68

7 สรุปผลการวิจัย จากการทำวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการ พัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่อการ สื่อสาร โดยใช้แบบฝึกเชิงสร้างสรรค์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 3 Ps ผลการวิจัยคือ ผู้เรียนทำชุดฝึกเรื่องการใช้ภาษาเพื่อการ สื่อสาร จำนวน 5 ชุด ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.18 หรือร้อยละ 68.36 เมื่อพิจารณาใน รายละเอียดแล้ว พบว่า ผู้เรียนทำคะแนน สูงสุดได้ 45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมาผู้เรียนทำคะแนนได้ 42 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.00 และ ผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยที่สุด 25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50.00

8 สรุปผลการวิจัย ผู้เรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.75 หรือร้อยละ 79.68 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว พบว่า ผู้เรียนทำคะแนนสูงสุดได้ 16 คะแนน คิดเป็นร้อย ละ 100.00 รองลงมา ผู้เรียนทำคะแนนได้ 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.75 และผู้เรียนทำคะแนน ได้น้อยที่สุด 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ดังนั้นการทำวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้จึงสามารถ พัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ของผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 1/6 วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ได้เป็นอย่างดี

9 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา ผู้เรียนเกิดทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่อ การสื่อสาร ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ครูผู้สอนได้นวัตกรรมการเรียนการสอน ประเภทสื่อการสอน โดยใช้แบบฝึกเชิง สร้างสรรค์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ผ่าน การวิจัยทดลองใช้แล้ว เป็นแนวทางในการ พัฒนาการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ต่อไป

10


ดาวน์โหลด ppt วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่อการ สื่อสาร ในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 โดย ใช้แบบฝึกเชิงสร้างสรรค์ประกอบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 3 Ps.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google