งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรม โดย พนิดา ทรงรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรม โดย พนิดา ทรงรัมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรม โดย พนิดา ทรงรัมย์

2 ความหมายและประโยชน์ของ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ สำหรับการประมวลผล ประโยชน์ ยุคแรก 1940 สร้างคอมพิวเตอร์มาเพื่อใช้ในทาง คณิตศาสตร์ เพราะ คำนวณได้เร็วกว่ามนุษย์  แตกต่างจากเครื่องคิดเลขคือ สามารถเขียนโปรแกรมให้ทำงานตาม วัตถุประสงค์ สม่ำเสมอในการทำงานมากกว่ามนุษย์ ยุค 1980 เป็นต้นมา การเก็บข้อมูล การสื่อสาร

3 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ inputoutputprocess ตัวอย่าง เราป้อนจำนวนชั่วโมงทำงานของพนักงานเพื่อให้โปรแกรมคำนวณรายได้ของพนักงาน แล้วพิมพ์เอกสารออกมา Input : จำนวนชั่วโมงทำงานของพนักงาน Process: คำนวณรายได้ของพนักงาน Output: พิมพ์เอกสารออกมา

4 โปรแกรมและภาษา โปรแกรมเป็นไฟล์ที่เป็นภาษาเครื่อง ( machine language) เพื่อไว้สั่งให้เครื่องทำงานตาม การสร้างโปรแกรมต้องใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ระดับดังนี้ 1. ภาษาเครื่อง (Machine Language) เป็นภาษาที่ สามารถสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ได้ทันที โดย เขียนอยู่ในรูปของรหัสของระบบเลขฐานสอง 0 และ 1 2. ภาษาระดับต่ำ (Low-level Language) เป็นภาษาที่ใช้ ตัวอักษรแทนตัวเลขฐานสอง เช่น ADD A,B เป็นต้น ตัวอย่าง ภาษาระดับต่ำ เช่นภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) 3. ภาษาระดับสูง (High-level Language) เป็นภาษาที่ คล้ายกับประโยคในภาษาอังกฤษ ทำให้สามารถเข้าใจ โปรแกรมได้ง่ายขึ้น เช่น Pascal, C เป็นต้น

5 ตัวแปลโปรแกรม (compiler) ตัวแปลโปรแกรม compiler เป็นตัวแปลภาษาที่อยู่ ในเนื้อโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่อง Sourc e Code ภาษาเ ครื่อง compil er

6 ชุดคำสั่ง โปรแกรม และตัวแปร ชุดของคำสั่ง (instruction set) คือ กลุ่มของคำสั่ง ที่ภาษานั้นรู้จัก โปรแกรม คือ ลำดับของคำสั่งที่อยู่ในชุดของคำสั่ง ตัวแปร เป็นองค์ประกอบในการเขียนโปรแกรม สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการอ้างถึงตำแหน่งของข้อมูลบน หน่วยความจำหลัก ตัวแปรจะมีค่าได้เพียงค่าเดียว ณ เวลาหนึ่ง

7 ผังงานโปรแกรม (flowchart) นักภาษาคอมพิวเตอร์ได้ออกแบบรูปแบบคำสั่ง เพื่อให้นักเขียนโปรแกรม สามารถนำไปใช้ 3 กรณี ลำดับการทำงาน การตัดสินใจ การวนซ้ำ ผังงานโปรแกรมจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเขียน โปแกรมที่สามารถแสดงให้เห็นถึง 3 ข้อดังกล่าว

8 ผังงานโปรแกรม (flowchart)

9 Area  Width * Length; start Width, Length Area stop ตัวอย่าง หาพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้า width length

10 ผังงานโปรแกรม (flowchart) NganWa  Ngan * 100; WaSqr  RaiWa + NganWa + Wa; start Rai, Ngan, Wa WaSqr stop RaiWa  Rai * 400; ตัวอย่าง บริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งมีขนาดที่ดินในรูปของ ไร่ งาน ตารางวา ต้องการแปลงให้เป็นตารางวา ** 1 ไร่ มี 4 งาน 1 งาน มี 100 ตารางวา

11 ผังงานโปรแกรม (flowchart) NganWa  Rai*400+Ngan*100+Wa; start Rai, Ngan, Wa WaSqr stop แบบฝึกหัด 1.1 เขียน flowchart ใหม่ โดยให้ใช้ตัวแปรน้อยที่สุด

12 ตัวอย่างผังงานโปรแกรม (flowchart) NY start Amt ’Amt is’, Amt stop Amt  Amt * 0.9; Amt > 1000 ตัวอย่าง ร้านอาหารแห่งหนึ่งมอบส่วนลด 10% ทันทีที่ลูกค้ามี ยอดทานอาหาร (Amt) เกิน 1,000 บาท ต้องการคำนวณหา เงินที่ลูกค้าจะต้องจ่าย ** การแสดงคำที่ต้องการแสดงให้ครอบด้วย เครื่อง single quote (’)

13 ตัวอย่างผังงานโปรแกรม (flowchart) NY start Cost ’Cost is’, Cost stop Cost  Cost * 0.9; Cost > 5000 แบบฝึกหัด 1.2 เ ขียน flowchart ให้รับค่าจากคีย์บอร์ดเป็นราคาสินค้า ที่ต้องชำระ (Cost) โดยในกรณีที่ราคามากกว่า 5,000 บาท ให้ลดราคา 10% มิฉะนั้นให้ลด 5% โดยแสดงราคาที่ต้องชำระ Cost  Cost * 0.95;

14 ตัวอย่างผังงานโปรแกรม (flowchart) กำหนดค่าเริ่มต้น Cnt = 0, Sum =0; N Y Sum  0; Cnt  0; start Cnt = 6 Sum  Sum + Cnt; Cnt  Cnt + 1; stop Sum ตัวอย่าง เขียน flowchart เพื่อหาผลรวม 1-5 1+2+3+4+5 = 15 CntSum 11Sum=0+1 = Sum+Cnt; 23Sum=1+2 =Sum+Cnt; 36Sum=3+3 = Sum+Cnt; 410Sum=6+4=Sum+Cnt; 515Sum=10+5=Sum+Cnt;

15 ตัวอย่างผังงานโปรแกรม (flowchart) N Sales Y Sum  0; Cnt  0; start Cnt = 5 Sum  Sum + Sales; Cnt  Cnt + 1; stop Sum ตัวอย่าง เขียน flowchart เพื่อหายอดการจำหน่ายรวม ของธุรกิจหนึ่ง ซึ่งได้รับยอดการจำหน่าย (Sales) จากสาขาทั้ง 5 สาขาในแต่ละวัน

16 ตัวอย่างผังงานโปรแกรม (flowchart) N X Y start Cnt = 5 X  X + 10; Cnt  Cnt + 1; stop แบบฝึกหัด 1.4 เขียน flowchart โดยให้รับค่าจากคีย์บอร์ด 5 ค่า ทีละค่า โดยหลังจากรับค่าแต่ละค่าแล้ว ให้เพิ่มค่านั้นไป 10 หน่วย และ จากนั้นจึงพิมพ์ค่าใหม่นั้นออกหน้าจอ โดยใช้การวนซ้ำ ( ใช้ตัวแปร X ตัวเดียว ) Cnt  0; X

17 เฉลยแบบฝึกหัด

18 ตัวอย่างผังงานโปรแกรม (flowchart) Y start Cost ’Cost is’, Cost stop Cost  Cost * 0.85; Cost > 10000 แบบฝึกหัด 1.3 Cost  Cost * 0.9; Cost > 5000 N Y N

19 ตัวอย่างผังงานโปรแกรม (flowchart) N Sales Y Sum  0; Cnt  0; start Cnt = 5 Sum  Sum + Sales; Cnt  Cnt + 1; stop Sum แบบฝึกหัด 1.6 วนซ้ำแบบไม่มีที่ สิ้นสุด N

20 ตัวอย่างผังงานโปรแกรม (flowchart) N Sales Y Sum  0; Cnt  0; start Cnt = 5 Sum  Sum + Sales; Cnt  Cnt + 1; stop Sum แบบฝึกหัด 1.6 รับค่า sales แค่ครั้ง เดียว N

21 ตัวอย่างผังงานโปรแกรม (flowchart) N Sales Y Sum  0; Cnt  0; start Cnt = 5 Sum  Sum + Sales; Cnt  Cnt + 1; stop Sum แบบฝึกหัด 1.6 วนซ้ำแบบไม่มีที่ สิ้นสุด N

22 ตัวอย่างผังงานโปรแกรม (flowchart) N A, B Y Cnt  0; Pow  1; start Cnt = B Pow  Pow * A; Cnt  Cnt + 1; stop Powe r แบบฝึกหัด 1.7 N


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรม โดย พนิดา ทรงรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google